Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
ЛЮБОВТА

 

1. Жанрът на „Аз искам да те помня все така…“ е:
      А) ода
      Б) стихотворение
      В) елегия
      Г) поема

2. Как е показан образът на любимия в „Посвещение“?
      А) като идеал за красота
      Б) като звезда на масовата култура
      В) като коварен прелъстител
      Г) като красив и опитен, но все пак нуждаещ се от любимата

3. Кое от следните твърдения е вярно?
      А) Романтическите контрасти изграждат образа на мечтания любим в „Посвещение“ на Петя Дубарова.
      Б) В „Посвещение“ на Петя Дубарова и в „Колко си хубава!“ на Христо Фотев се проявява естетиката на българския символизъм.
      В) Основен акцент в лирическия портрет на любимата от „Колко си хубава!“ на Христо Фотев са красивите устни на лирическата героиня.
      Г) Страстта е водещото изживяване на любовта в „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебелянов.

4. Какъв образ на любимата изгражда стихотворението „Аз искам да те помня все така“?
      А) девойка, която обича със страст и е опора на любимия си
      Б) момиче, което си играе с чувствата на влюбения в нея
      В) жена, която е готова да се бори за любовта си
      Г) крехко и ранимо същество, обзето от безнадеждност

5. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) В „Аз искам да те помня все така“ любовта е изразена в трагичния миг на раздялата и е преживявана като бъдещ спомен.
      Б) Образът на жената в „Аз искам да те помня все така“ е обрисуван чрез символистичния поетически език.
      В) „Аз искам да те помня все така“ е една от класическите елегии на Димчо Дебелянов.
      Г) В „Аз искам да те помня все така“ лирическият герой въплъщава патриархалната власт на мъжа над жената.

6. Коя е най-точната характеристика на любовното чувство, с което е пропита творбата „Колко си хубава!“?
      А) То е стихия, която е силна и унищожителна.
      Б) То е платонично, напълно сляпо за външността.
      В) То е преди всичко страст, повик на плътта.
      Г) То е вяра в другия, пречистване, спасение.

7. Кое твърдение НЕ е вярно за стихотворението „Колко си хубава!“ на Христо Фотев?
      А) Съкровеното желание на Аз-а е да опази любовта си.
      Б) Първата публикация е в стихосбирката „Баладично пътуване“.
      В) Творбата е възхвала на женската красота.
      Г) Образът на любимата е идеализиран.

8. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) Мотивът за противопоставянето между вяра и неверие присъства отчетливо в „Аз искам да те помня все така…“.
      Б) В „Аз искам да те помня все така…“ е показано напрежението между вяра и действителност.
      В) В „Аз искам да те помня все така…“ любовта е обречена, защото човекът е играчка в ръцете на сляпата съдба.
      Г) В „Аз искам да те помня все така…“ нощта идва, за да приласкае скръбни и нещастни.

9. Образът на лирическата героиня в „Посвещение“ на Петя Дубарова е свързан с: 
      А) раздвоението между чувството за вина и желанието за свобода
      Б) признанието за необратимия трагичен край на любовта
      В) изживяването на хармонията в силата на любовните чувства
      Г) примирението с превратностите на съдбата

10. Коя от следните двойки творби принадлежи към българската литература от втората половина на 20-ти век?
      А) „Колко си хубава!“ на Христо Фотев и „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебелянов
      Б) „Колко си хубава!“ на Христо Фотев и „Посвещение“ на Петя Дубарова
      В) „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебелянов и „Посвещение“ на Петя Дубарова
      Г) и трите

11. Кое е вярно за интерпретацията на темата за любовта в стихотворението „Посвещение“ на Петя Дубарова?
      А) Любовта е болка, с която човек трябва да се примири.
      Б) Любовта е само тема на литературата, в живота човек не я среща.
      В) Любовта е общ път, по който се върви със сродна душа.
      Г) Любовта е илюзия, сън, тя не може да се изживее в реалността.

12. Какво изразно средство е използвано в следните стихове от „Посвещение“: „на теб – непознатия – смугло красив, / потаен и питомен, жаден и див“?
      А) сравнение
      Б) литота
      В) епитет
      Г) олицетворение

13. Стиховете „в ръка ми вплела пламнала ръка“ са от стихотворението:
      А) „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебелянов
      Б) „До моето първо либе“ на Христо Ботев
      В) „Колко си хубава!“ на Христо Фотев
      Г) „Посвещение“ на Петя Дубарова

14. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Посвещение“?
      А) иносказателно нравоучение
      Б) въодушевление от дълбочината на любовното чувство
      В) въвличане на читателя в съпреживяване на мечтата
      Г) внушаване на тревога от възможното развитие на ситуацията

15. Коя опозиция НЕ присъства в стихотворението „Посвещение“?
      А) страх – смелост
      Б) вяра – съмнение
      В) нощ – ден
      Г) греховност – святост

16. Какво изразно средство е използвано в следния стих от „Колко си хубава!“: „Колко си ти пясъчна… “?
      А) метафора
      Б) ирония
      В) сравнение
      Г) епитет

17. Посочете мотивите, които са свързани в стихотворението „Колко си хубава!“ на Христо Фотев.
      А) споменът и раздялата
      Б) споменът и обичта
      В) красотата и любовта
      Г) красотата и доброто

18. Как може да се определи емоционалното състояние на лирическия Аз в стихотворението „Колко си хубава!“ на Христо Фотев?
      А) равнодушно, без излишен патос
      Б) премерено – овладяно и балансирано
      В) екзалтирано, възторжено-благоговейно
      Г) полюсно – от въодушевление до тъга

19. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) Посланието на стихотворението „Колко си хубава!“ съвпада напълно с това на библейската книга „Песен на песните“.
      Б) В „Колко си хубава!“ непрекъснатото връщане към идеята за красотата на любимата изразява вътрешния конфликт в душата на лирическия герой.
      В) Читателите и тълкувателите на „Колко си хубава!“ често възприемат стихотворението само като възхвала на женската красота, без да забележат вътрешната драма, съдържаща се в него.
      Г) В „Колко си хубава!“ конфликтът между привличането и отдръпването лежи в основата на художественото послание.

20. С 3 – 4 изречения напишете теза за интерпретативно съчинение на тема „Любовно посвещение или посвещаване в любов е стихотворението на Петя Дубарова?“
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. – В; 2. – Г; 3. – А; 4. – Г; 5. – Г; 6. – Г; 7. – Б; 8. – Г; 9. – А; 10. – Б; 11. – А; 12. – В; 13. – А; 14. – А; 15. – Б; 16. – А; 17. – В; 18. – В; 19. – А;
20. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave