Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
МЕЖДУТЕКСТОВИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ „АЗ ИСКАМ ДА ТЕ ПОМНЯ ВСЕ ТАКА“, „КОЛКО СИ ХУБАВА!“, „ПОСВЕЩЕНИЕ“

 

      1.Темата за любовта е една от вечните теми в литературата. Посочи основанията за това твърдение. 
          ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

          А) Само избрани хора имат потребност от любов.
          Б) Любовта няма въздействаща сила върху хората.
          В) Любовта променя напълно човека – прави го най-щастлив или най-нещастен.
          Г) Любовта е необходима и важна за всеки човек.

      2. Посочи общото и различното за трите творби от тематичния блок „Любовта“ в литературата за 12. клас („Аз искам да те помня все така“, „Колко си хубава!“ и „Посвещение“).
          ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
          А) Всяка от творбите интерпретира темата за любовта по различен начин.
          Б) И трите творби са създадени през 20. век (с разлика повече от 60 години).
          В) Темата за любовта е интерпретирана по един и същ начин в трите творби.
          Г) Едната от творбите е създадена през 19. век, а другите две - през 20. век.

      3. Посочи ГРЕШНОТО твърдение за творбата на Д. Дебелянов „Аз искам да те помня все така“
          А) След смъртта на любимата поетът оставя посвещението, за да запази спомена за нея.
          Б) Посветена е на учителката Мария Василева, в която поетът е бил влюбен.
          В) След смъртта на любимата си поетът премахва посвещението.
          Г) Написана е през 1913 г.; тя е от късните творби на поета.

      4. Лирическият Аз от Дебеляновата творба „Аз искам да те помня все така“ НЕ може да се противопостави на съдбата. Скръбта му е породена от предстоящата загуба на любимата жена.
          А) Грешно                           
          Б) Вярно

      5. Прощаването на лирическия Аз с неговата любима е представено в третата строфа на стихотворението „Аз искам да те помня все така“ по следния начин:
          ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА
          А) проличава чистата и искрена любов на Аза към неговата любима
          Б) липсват драматични преживявания; скръбта е приглушена
          В) влюбените се разделят за кратко и затова не страдат
          Г) акцентът е поставен върху спомена за последната среща на влюбените

      6. Посочи ГРЕШНОТО твърдение. Каква представа за Аза и неговата любима е изградена в стихотворението на Д. Дебелянов „Аз искам да те помня все така“?
          А) Те са самотни и са сломени от болка; нямат сили за борба със случващото се.
          Б) Искат да запазят спомена за близостта между тях като доказателство за любовта им.
          В) Знаят, че любовта им е обречена - смъртта ще ги раздели скоро.
          Г) Знаят, че смъртта може да бъде победена; вярват в щастливия изход за любимата.

      7. Посочи верните твърдения за стихотворението на Христо Фотев „Колко си хубава!“.
          ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

          А) В творбата е поставен акцент върху болката, породена от несподелената любов.
          Б) Това е елегия, в която преобладават тъжни чувства.
          В) Това е лирическо стихотворение с изповеден характер.
          Г) В стихотворението е поставен акцент върху възхвалата на красотата на любимата.

      8. Какво е особеното за възхвалата в стихотворението на Христо Фотев „Колко си хубава!“?
          ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА

          А) Лирическият Аз възхвалява нравствената, а не физическата красота на любимата.
          Б) Азът се вълнува – за него любимата е въплъщение на представата му за красота.
          В) Образът на любимата е идеализиран; Азът е щастлив в сегашния момент.
          Г) В творбата доминират въодушевлението и възторгът от красотата на любимата.

      9. За стихотворението „Посвещение“ от Петя Дубарова е характерно следното:
          ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА
          А) това е лирическо стихотворение с изповеден характер; обръщение към любимия мъж
          Б) лирическата героиня мечтае за духовно пречистване под влияние на любовта
          В) това е елегия – лирическата героиня изповядва болката си от несподелената любов
          Г) любовта помага на лирическата героиня да преодолее самотата и чувството за вина

      10. Каква представа за любовта е изградена в стихотворението „Посвещение“ от Петя Дубарова? 
          ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

          А) Любовта окрилява лирическата героиня: копнее да посрещне изпитанията с любимия.
          Б) За лирическата героиня любовта не е ограничение, а духовна свобода.
          В) Лирическата героиня не е готова да се бори с изпитанията.
          Г) Любовта ограничава лирическата героиня и нейния любим.

      11. Образът на любимия от стихотворението „Посвещение“ от Петя Дубарова е изграден в романтичен план. Кой от посочените изрази не се отнася за него?
          А) „а в свойта вяра сам не вярвам аз“
          Б) „жаден и див“
          В) „смугло красив“
          Г) „всичко опитал и всичко видял“

      12. Мотивът за тръгването е общ за стихотворенията „Аз искам да те помня все така“ от Д. Дебелянов и „Посвещение“ от П. Дубарова. Кое е различното в пресъздаването на този мотив в двете творби? 
          ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

          А) При Дебелянов влюбените искат да запазят спомена за последната си среща.
          Б) В творбата на Дебелянов влюбените имат общо бъдеще.
          В) В творбата на Петя Дубарова влюбените трябва да се разделят.
          Г) При Петя Дубарова е поставен акцент върху общото бъдеще и споделените чувства.

      13. Напиши липсващите думи.
          Стихотворението „Посвещение“ от Петя Дубарова е написано през месец януари ……..… г. и е публикувано за първи път след …………………………. на поетесата.

      14. Напиши липсващите думи.
          Лирическата героиня от стихотворението „Посвещение“ на Петя Дубарова мечтае да бъде ………….……………… За нея копнежът към другия е израз на потребност от .……………………….. интерес към различния.

      15. Свържи правилно.
          А) „Аз искам да те помня все така“ и „Колко си хубава!“ – …………
          Б) „Посвещение“ – ………….
          В) общото между трите стихотворения – ……….

          1. представена е мъжката гледна точка за любовта; любовта не е осъществена
          2. споделят се съкровени преживявания
          3. представена е женската гледна точка за любовта; преодоляване на предразсъдъците

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА:
1. В), Г); 2. А) ,Б); 3. А); 4. Б); 5. А), Б), Г); 6. Г); 7. В), Г); 8. Б), В), Г); 9. А), Б), Г); 10. А), Б); 11. А); 12. А), Г); 13. – 1979, смъртта; 14.обичана, топлина; 15. А) – 1, Б) – 3, В) – 2.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave