Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
МИНАЛОТО И ПАМЕТТА

 

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) В „Паисий“ паметта е показана като условие за съществуването на българската нация.
      Б) В „Паисий“ Вазов възпява легендарните подвизи на атонския монах, чиято памет по онова време се е тачила във всеки български дом.
      B) Мотивът за сблъсъка между истинско и фалшиво служене присъства отчетливо в „Паисий“.
      Г) В „Паисий“ е показано значението, което имат езикът и книгата за съхраняването на паметта.

2. В легендарния образ на бъдещия светец, който творбата изгражда, подражаването на нечий пример е задължително условие. Чий подвиг се стреми да повтори Паисий?
      A) Св. Йоан Богослов
      Б) Св. Иван Рилски
      B) Св. княз Борис
      Г) Св. Димитър Солунски

3. Жанрът на „Паисий“ е:
      A) поема
      Б) похвално слово
      B) ода
      Г) стихотворение

4. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) Характерна особеност на „История“ е това, че в него присъстват почти всички мотиви от творчеството на Вапцаров.
      Б) В „История“ конфликтът между паметта, хващаща само контурите, и тази, която помни простата човешка драма, лежи в основата на художественото послание.
      B) Едно от важните послания на „История“ е, че за да изпълни своята задача, историята от хроника трябва да се превърне в разказ.
      Г) В „История“ темата за паметта и историята е показана като приемственост между старото и младото поколение.

5. Основната характеристика на лирическия герой в „История“ е:
      A) одически певец, чиято задача е да възпее подвига на поколението си
      Б) типичен представител на младото поколение, действащ в типични обстоятелства
      B) отчаян и обезверен представител на „загубеното поколение“
      Г) пълноценна личност, дълбоко и искрено преживяваща това, за което говори 

6. Жанрът на „История“ може да се определи като:
      A) ода
      Б) стихотворение
      B) Елегия
      Г) Поема

7. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) В „Ноев ковчег“ по никакъв начин не се засяга темата за паметта и историята.
      Б) В „Ноев ковчег“ по своеобразен начин се изразява съмнение в ролята на историята като учителка на живота.
      B) В „Ноев ковчег“ съхранената в преданията, песните и художествените творби човешка памет играе важна роля за художественото послание.
      Г) В символичния образ на света, изграден от „Ноев ковчег“, мястото, отделено на паметта, е в тъмния трюм на кораба.

8. Кой от героите в „Ноев ковчег“ обединява в единно послание разнообразните разкази, от които се състои книгата?
      A) космическият удавник
      Б) хлебарките
      B) разказвачът
      Г) Мао Дзедун

9. Жанровото своеобразие на книгата „Ноев ковчег“ се определя от взаимодействието на следните основни модели:
      A) роман, притча, поучителен пример, фолклорно предание
      Б) роман, хроника, епопея
      B) автобиография, хроника, историческо предание
      Г) утопия, роман, автобиография

10. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в одата „Паисий“?
      A) възпяване
      Б) лирическа изповед
      B) реторическо възвеличаване
      Г) символично внушение

11. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „История“?
      A) въвличане на читателя в едно общо преживяване
      Б) заклинание
      B) реторическо убеждаване
      Г) показване драматизма на едно дълбоко лично преживяване

12. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Ноев ковчег“?
      A) въвличане на читателя в размисъл по най-важните въпроси на човешкото битие
      Б) удивление от невероятната история
      B) иносказателно нравоучение
      Г) представяне на типични герои в типични обстоятелства

13. Какво изразно средство е използвано в следния стих от одата „Паисий“: „ил на Патмос дивний пустинника строг“?
      A) метафора
      Б) алегория
      B) метонимия
      Г) символ 

14. Какво изразно средство е използвано в следния стих от „История“: „Мъдруваха бащите в къщи“?
      A) сравнение
      Б) епитет
      B) хипербола
      Г) ирония

15. Какво изразно средство е използвано в следното изречение от „Ноев ковчег“: „Мълвата е вечният скитник по пътищата“?
      A) сравнение
      Б) олицетворение
      B) епитет
      Г) литота

16. Убеждението в съдбовната роля, която паметта играе в живота на хората, присъства и в трите изучени произведения, но във всяко от тях тази роля е различна. Допълни следващите изречения, като определиш каква е ролята на паметта в човешкия живот, представена от съответния текст.

      А) В одата „Паисий“ паметта е ..………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................    
      Б) В „История“ паметта е..………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
      В) В „Ноев ковчег“ паметта е..……………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

17. Срещаме образа на книгата и в „Паисий“, и в „История“, но с доста различни внушения. Коментирай с няколко изречения в какво се състои разликата в ролята на книгата за човешкия живот, изразена от двете творби.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

18. Напиши с няколко изречения какъв е смисълът на израза от „Ноев ковчег“: „Днес, когато надниквам в душата си, виждам в нейния здрач да се белеят, или по-точно, да се сивеят стари преспи“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-А; 3-В; 4-Г; 5-Г; 6-Б; 7-А; 8-В; 9-А; 10-Б; 11-В; 12-Г; 13-В; 14-Г; 15-Б; 
16. А) В одата „Паисий“ паметта е показана като условие за съществуване на нацията.
      Б) В „История“ паметта е показана като условие за осмисляне живота на човека.
      В) В „Ноев ковчег“ паметта съхранява мъдростта на човечеството, но и позволява на човека да осмисли живота си, за да се впише в космическия ред.
17. Книгата в „Паисий“ е носител на колективната памет и затова е условие за съхраняване на общността. В „История“ именно колективният образ на миналото, описан в пожълтелите томове, се явява проблем, защото хваща само „контурите“, а пропуска „простата човешка драма“.
18. Изразът е метафора на наслоенията в душата на българина, натрупали се по време на робството, които му пречат да види високите човешки ценности, излизащи извън сферата на егоистичния личен интерес.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave