Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
МИНАЛОТО И ПАМЕТТА

 

1. В коя от посочените двойки творби се открива мотивът за историята като памет за миналото и мост между поколенията?
      A) „История“ и „Ноев ковчег“    
      Б) „Паисий“ и „Ноев ковчег“
      B)  „История“ и „Паисий“    
      Г) в нито една от двойките

2. Кое от посочените твърдения за езика в трите творби НЕ е вярно?
      A) И в „Паисий“, и в „История“, и в „Ноев ковчег“ присъства тържествена и приповдигната реч, но тя има различни функции в различните творби.
      Б) Във Базовата ода езикът е величав, а интонацията – тържествена, разкриваща величието на момента, докато при Вапцаров езикът е „грапав“.
      B) В „Ноев ковчег“ езикът разполага с дълбока смислова памет на думите, докато в „История“ е изпълнен с диалектизми и простонародна реч.
      Г) В „Паисий“ езикът е плавен и силно въздействащ, докато в „Ноев ковчег“ е грабващ и едновременно повторителен.

3. Кое твърдение за „Паисий“ е вярно?
      A) Мотивът за мрака на робството е основен във Базовото произведение.
      Б) Творбата е поставена в началото на цикъла „Епопея на забравените“.
      B) Светогорският монах изпълнява по-велите на църковния канон.
      Г) Лирическият говорител изгражда митологизиран образ на духовния водач.

4. Каква роля изпълнява финалното двустишие на „Паисий“: „и фърляше тайно през мрака тогаз / най-първата искра в народната свяст.“
      A) вътрешен монолог
      Б) смислова поанта
      B) лирическо отстъпление
      Г) композиционна рамка

5. Кое твърдение за „Ноев ковчег“ НЕ е вярно?
      A) Отличителна особеност на текста е фрагментарната, мозаечна композиция.
      Б) Природният свят в творбата е представен чрез одухотворяване.
      B) Образът на човека е в центъра на художественото повествование.
      Г) В произведението присъстват мотиви от народни приказки и легенди.

6. В кой от посочените текстове силният патос присъства като водещ инструмент за изразяване на оценка?
      А) „История“    
      Б) „Паисий“    
      В) „Ноев ковчег“    
      Г) „Бай Ганьо“

7. Какъв е жанрът на „Ноев ковчег“
      A) роман
      Б) пътепис
      B) повест
      Г) разказ

8. Какво изразно средство е подчертаното словосъчетание?    
       А ние плюехме намръщено 
       на оглупялата им мъдрост.

      A) антитеза
      Б) хипербола
      B) градация
      Г) оксиморон

9. От коя творба е посоченият откъс?
           Четете и знайте, що съм аз писа̀л, 
           от много сказаньа и книги събрал, 
           четете, о, братя, да ви се не смеят 
           и вам чужденците да не се гордеят...

      A) „Паисий“ 
      Б) „История“
      B) „Ноев ковчег“ 
      Г) „История славянобългарска“

10. Какъв е жанрът на „Паисий“?        
      A) цикъл
      Б) ода
      B) елегия
      Г) балада

11. Коя опозиция НЕ се среща в нито един от трите текста? 
      A) памет – забрава
      Б) живот – смърт
      B) богатство – бедност
      Г) родно – чуждо

12. Кое твърдение за „История“ е вярно?          
      A) На преден план изпъква духовната връзка между бащите и синовете.
      Б) Художественият текст е създаден по време на Първата световна война.
      B) Произведението разкрива единството между великата личност и народа.
      Г) Стихотворението се отличава с изповедност, разговорност и полемичност.

13. Кой от посочените цитати е от „История“?       
      А) „и няма никой да разказва / за простата човешка драма.“
      Б) „От днеска нататък българският род / история има и става народ!“
      В) „Четете да знайте, що в стари години / по тез земи славни вършили деди ни“
      Г) „Отдавна валеше този сняг, отпреди петстотин години...“

14. Кой герой НЕ е от „Ноев ковчег“?       
      A) небесният пришълец
      Б) щъркелът
      B) убитият див гълъб
      Г) въшкарчето

15. Част от особеностите на кое от посочените литературни направления може да се открият във всички творби?
      А) модернизъм    
      Б) Романтизъм    
      В) реализъм    
      Г) символизъм

16. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за междутекстовия диалог на „Паисий“, „История“ и „Ноев ковчег“?
      A) Вазовата ода е поела представителството на историята, при Вапцаров лирическият разказ атакува официалната история, а при Радичков тя няма собствена сила.
      Б) Това са творби, които участват в диалога за миналото и паметта, но го разглеждат от различна гледна точка, в различни културно-исторически ситуации.
      B) Вазовата ода не предвижда живот извън историята, в „История“ той е предвиден между страниците й, а в „Ноев ковчег“ животът е едновременно жалък и величав.
      Г) В „Паисий“ народът минава покрай историята, подобна е ситуацията и в Радичковия роман, докато в „История“ той твори историята.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б; 5-В; 6-Б; 7-А; 8-Г; 9-А; 10-Б; 11-В; 12-Г; 13-А; 14-В; 15-В; 16-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave