Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
МИНАЛОТО И ПАМЕТТА

 

1. От коя творба е посоченият откъс?
          Четете и знайте, що съм аз писа̀л, 
          от много сказаньа и книги събрал, 
          четете, о, братя, да ви се не смеят 
          и вам чужденците да не се гордеят...

      A) „Паисий“ 
      Б) „История“
      B) „Ноев ковчег“
      Г) „История славянобългарска“

2. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за междутекстовия диалог на „Паисий“, „История“ и „Ноев ковчег“?
      A) Вазовата ода е поела представителството на историята, при Вапцаров лирическият разказ атакува официалната история, а при Радичков тя няма собствена сила.
      Б) Това са творби, които участват в диалога за миналото и паметта, но го разглеждат от различна гледна точка, в различни културно-исторически ситуации.
      B) Вазовата ода не предвижда живот извън историята, в „История“ той е предвиден между страниците й, а в „Ноев ковчег“ животът е едновременно жалък и величав.
      Г) В „Паисий“ народът минава покрай историята, подобна е ситуацията и в Радичковия роман, докато в „История“ той твори историята.

3. Коя творба се свързва с „епическата вълна“ през 50-те години на XX век?     
      А) „Бай Ганьо журналист“
      Б) „Железният светилник“
      В) „История“    
      Г) „Ноев ковчег“

4. От кое произведение са стиховете?   
          Живот ли бе – да го опишеш?
          Живот ли бе – да го разровиш?
          Разровиш ли го – ще мирише 
          и ще горчи като отрова.

      А) „История“
      Б) „Септември“
      В) „Паисий“    
      Г) „Левски“

5. На кой митологичен герой е оприличен „космическият удавник“ от „Ноев ковчег“
      А) Сизиф    
      Б) Орфей
      В) Икар
      Г) Дедал

6. В коя от посочените двойки творби се открива мотивът за историята като памет за миналото и мост между поколенията?
      A) „История“ и „Ноев ковчег“    
      Б) „Паисий“ и „Ноев ковчег“
      B) „История“ и „Паисий“    
      Г) в нито една от двойките

7. В коя творба лирическият герой е представен като пазител на националната идентичност?
      A) „Да се завърнеш в бащината къща“
      Б) „История“
      B) „Зимни вечери“
      Г) „Паисий“

8. В кое произведение в автентичната хроника на преломното време присъстват натуралистични детайли?   
      А) „Повест“  
      Б) „История“
      В) „Ноев ковчег“
      Г) „Паисий“

9. За кой герой от „Ноев ковчег“ се говори в откъса?     
          Низше същество, обаче, както виждате, жизнено и се боя, че ще надживее всички ни!
      А) хлебарката
      Б) сивия вълк    
      В) щъркела
      Г) черното куче    

10. В кой от посочените текстове силният патос присъства като водещ инструмент за изразяване на оценка?
      А) „История“    
      Б) „Паисий“    
      В) „Ноев ковчег“    
      Г) „Бай Ганьо“

11. Свържете всяка стилова особеност с произведението, за което е характерна.   
      A) патетичен стил, митологизиране на героя                      1) „История“
      Б) алегорични образи от природния свят                            2) „Паисий“
      B)  диалогичност, език на просторечието                            3) „Балкански синдром“
      Г) ирония, гротеска, пародия                                               4) „Ноев ковчег“

      А) –                 Б) –                 В) –                 Г)

12. Какво изразно средство е подчертаното словосъчетание?   
      Онез, които сме оставали, / се потехме и под езика,
      A) оксиморон
      Б) антитеза
      B) хипербола
      Г) литота

13. Коя евангелска притча е интерпретирана в стихотворението „Паисий“?       
      A) Притчата за добрия самарянин
      Б) Притчата за талантите
      B) Притчата за блудния син
      Г) Притчата за заблудената овца

14. Част от особеностите на кое от посочените литературни направления може да се открият във всички текстове?
      А) модернизъм    
      Б) Романтизъм    
      В) реализъм    
      Г) символизъм

15. Кой от изброените художествени текстове има епиграф?        
      А) „Паисий“
      Б) „История“
      В) „Ноев ковчег“
      Г) „Левски“  

16. Кое твърдение НЕ е вярно?    
      A) Съчетанието на апология и полемика е специфична жанрова особеност на „Паисий“.
      Б) В „История“ са изобразени легендарни герои, посветили се на националната кауза.
      B) Повествователят е основният персонаж в книгата „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков.
      Г) Разказаните истории в „Ноев ковчег“ имат иносказателен, притчов смисъл.

17. В коя творба е възможна аналогия между лирическия герой и митологичния образ на Прометей?      
      А) „Ноев ковчег“   
      Б) „Тютюн“
      В) „История“ 
      Г) „Паисий“

18. Какъв е жанрът на „Образ и подобие“ – текст, добавен във второто издание на „Ноев ковчег“?      
      А) пиеса
      Б) пътепис
      В) фейлетон    
      Г) повест

19. Кое произведение откроява конфликта между поколенията – бунта на синовете срещу примирението на бащите?    
      А) „Септември“  
      Б) „История“
      В) „Паисий“
      Г) „Левски“

20. Кое твърдение е вярно?      
      A) Иван Вазов спазва хронологичния принцип при подредбата на творбите в цикъла „Епопея на забравените“.
      Б) В „Паисий“ изпъкват смисловите противопоставяния между мрака и светлината, срама и гордостта.
      B) В „Ноев ковчег“ присъства традиционният сюжет, за който е характерна причинно-следствената връзка между отделните части на произведението.
      Г) В стихотворението „История“ са пресъздадени драматични моменти от епохата на Българското възраждане.

21. Кое от посочените твърдения за езика в трите творби НЕ е вярно?
      A) И в „Паисий“, и в „История“, и в „Ноев ковчег“ присъства тържествена и приповдигната реч, но тя има различни функции в различните творби.
      Б) Във Вазовата ода езикът е величав, а интонацията – тържествена, разкриваща величието на момента, докато при Вапцаров езикът е „грапав“.
      B) В „Ноев ковчег“ езикът разполага с дълбока смислова памет на думите, докато в „История“ е изпълнен с диалектизми и простонародна реч.
      Г) В „Паисий“ езикът е плавен и силно въздействащ, докато в „Ноев ковчег“ е грабващ и едновременно повторителен.

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-А; 2-Г; 3-Б; 4-А; 5-В; 6-В; 7-Г; 8-Б; 9-А; 10-Б; 
11.  А - 2, Б - 4, В - 1, Г - 3;
12-В; 13-Г; 14-В; 15-А; 16-Б; 17-Г; 18-А; 19-Б; 20-Б; 21-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave