Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
МИТОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 

1. Коя дума НЕ може да се постави на мястото на многоточието? - 2 т.
      Митовете са ………………………… разкази за Сътворението на света.
      A) фантастични
      Б) съвременни
      B) древни
      Г) свещени

2. Уран и Гея са родители на: - 1 т.
      A) Ерос
      Б) Тартар
      B) Кронос
      Г) Нюкта

3. В коя двойка думи противопоставянето НЕ е свързано с представата за пространство? - 2 т.
      A) ден – нощ
      Б) земя – небе
      B) горе – долу
      Г) Гея – Уран

4. С мита за богинята Тюхе се обяснява причината за: - 1 т.
      A) редуването на деня с нощта
      Б) смяната на сезоните
      B) появата на звездите
      Г) изобилието и бедността в живота

5. Кой бог за древните гърци е „коварен“? - 1 т.
      A) Уран
      Б) Зевс
      B) Ерос
      Г) Кронос

6. Кое твърдение НЕ е вярно? - 2 т.
      A) Древните гърци почитат много богове.
      Б) В мита „Произходът на боговете“ Кронос е определен като „вечен“, „безкраен“ и „безжизнен“.
      B) В древногръцката митология боговете са изобразени като хора, притежаващи изключителна мощ.
      Г) Историите в митовете се предават чрез устен разказ, танц, изображение. 

7. Първият библейски автор е: - 2 т.
      A) Мойсей
      Б) Лука
      B) Матей
      Г) Йоан

8. В коя двойка думи противопоставянето е свързано с представата за време според Библията? - 1 т.
      A) звезди – луна
      Б) планини – морета
      B) ден – нощ
      Г) растения – животни

9. Бог създава човека от: - 1 т.
      A) морска пяна
      Б) въздух
      B) кал
      Г) светлина

10. В християнската религия градината Едем се свързва с представата за: - 1 т.
      A) рая
      Б) ада
      B) земята
      Г) морето

11. Жената опитва от плода на познанието, защото: - 1 т.
      A) е неблагодарна
      Б) е изкушена от змията
      B) не вярва в Бог
      Г) е изкушена от Адам

12. Кое твърдение НЕ е вярно? - 2 т.
      A) Адам и Ева са благодарни на Бог за грижата и любовта Му.
      Б) Бог и първите хора съществуват в мир и разбирателство.
      B) Бог дава на Своите създания свободата да избират между доброто и злото.
      Г) Бог обича Адам и Ева и не ги наказва за сторения грях.

13. Докажете с два примера, че библейският разказ за началото на света е мит. - 3 т.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

14. От Хаос произлизат: - 1 т.
      A) титаните и титанидите
      Б) Кронос и Рея
      B) Уран и Гея
      Г) Гея и Ерос

15. Бог създава човека: - 1 т.
      A) от животно
      Б) на шестия ден от Сътворението
      B) от камък
      Г) по подобие на други живи същества

16. Свържете елементите, които се противопоставят.   - 3 т. 
      А)небе  - ...                            1.суша
      Б)вода  - ...                            2.земя
      В)ден   - ...                             3.нощ

17. Кое твърдение за Бог НЕ е вярно? - 2 т.
      A) Създава света само с мисълта си.
      Б) Създава света и човека за шест дни.
      B) Създава най-напред човека.
      Г) Заръчва на човека да даде име на всяка жива твар.

18. Каква е ролята на Бог в живота на първите хора? - 6 т.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговори на теста от Вариант 2 - 33 точки:
1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г; 5-Г; 6-Б;7-А; 8-В; 9-В; 10-А; 11-Б; 12-Г;
13. Библейският разказ за Началото на света е мит, защото:
– обяснява как са се появили Земята, Небето, денят, нощта и т.н.
– евреите и християните вярват, че разказаното в мита е истина и текстът му е свещен.
14-В; 15-Б;
16. небе – 2; вода – 1; ден – 3;
17-В;
Примерен отговор:
18. Бог се грижи за своите любими творения – Адам и Ева. Живеят безгрижно в Едем – най-прекрасното място. Бог прогонва първите хора, защото нарушават единствената забрана, която им поставя. Адам и Ева проявяват свободната си воля и понасят наказанието.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave