Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…


ТЕСТ. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 

Прочетете текст 1 и текст 2 и ще си припомните основните характеристики на научния текст.

      Текст 1
      Различни науки изследват човека и света, в който той живее. Познанието, до което достигат тези науки, се представя чрез научните текстове.
      • Научните текстове съдържат информация за предмети, явления, процеси. Тази информация се отличава с точност, еднозначност, обективност.
      • Основните функции на научния текст са: да съобщава факти, да обяснява зависимостите между явленията, да доказва или опровергава някакво твърдение.
      • Според темата на научния текст и неговите функции се подбират и езиковите средства, за да може установените факти и резултатите от проучванията да се предадат точно, непротиворечиво, обобщено.
      [...] Основното твърдение в научния текст се нарича теза. В нея е синтезирано мнението на автора по обсъжданата тема. За доказване или за опровергаване на тезата се прибягва до различни аргументи. Като аргумент може да се използват: доказано вече твърдение, факт, природен или обществен закон, общоприето схващане и др.

      Текст 2

НАУЧЕН ТЕКСТ
Строеж Функции Характерни черти Езикови средства
• Теза
• Аргументи
• Съобщава факти
• Обяснява зависимости между явленията
• Точност
• Еднозначност
• Обективност
• Обобщеност
• Термини
• Думи в пряко значение
• Глаголи в сег.вр., 3 л.
• Съобщителни изречения

1. В текст 1 липсва информация за:
      а) строежа    
      б) функциите    
      в) характерните черти
      г) езиковите средства

2. Според текст 1 научните текстове:
      а) представляват учтиво предложение за участие в нещо (тържество, представление...)
      б) представят познанието, до което достига науката
      в) са емоционално и въздействащо отражение на живота
      г) дават информация за някакъв факт, оформен като предложение

3. Еднозначността в научния текст се постига чрез употребата на:
      а) термини и думи в пряко значение    
      б) глаголи в сегашно време    
      в) глаголи в 3 лице
      г) съобщителни изречения

4. Посочете ГРЕШНИЯ отговор.
Езиковите средства в научния текст се подбират според:
      а) функциите му    
      б) обективността, точността, достоверността му 
      в) вида на текста: писмен или устен
      г) темата му  

5. Тезата представлява:
      а) встъпителни, въвеждащи в темата думи на автора
      б) кратко и ясно заявено мнение на автора по темата
      в) посочване на примери по темата
      г) изводът, обобщението, до което достига авторът на текста

6. Посочете ГРЕШНИЯ отговор.
Местоименията във второто изречение от текст 1 са:
      а) се    
      б) тези    
      в) което    
      г) чрез

7. По вид подчертаното местоимение в текст 1 е:
      а) неопределително 
      б) отрицателно    
      в) обобщително 
      г) показателно

8. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
Не зная коя ще пее коя ще рецитира при кого ще се подготвяте но в седем часа концертът ще започне!
      а) една    
      б) две    
      в) три    
      г) четири

9. Коя част на речта е изменяема?
      а) съюз    
      б) предлог    
      в) междуметие    
      г) местоимение

10. В изречението: "Вече бях взел билети и щях да се обидя, ако не беше дошъл" са употребени следните глаголни времена:
      а) минало предварително, бъдеще време в миналото, минало предварително
      б) минало неопределено, бъдеще време в миналото, минало предварително
      в) минало свършено, минало предварително, минало неопределено
      г) бъдеще вр. в миналото, минало неопределено, бъдеще вр. в миналото

11. Докажете, че в думата свят има променливо Я.
………………………………………………………………………………………………….............................................

12. Променете адресата, като се обърнете към учителката си.
Петя, ти си разстроена!
………………………………………………………………………………………………….............................................

13. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци.
Размахвайки ръце Мая сигнализираше на Росен Божко и Марта но те не я забелязваха.

14. Каква е синтактичната служба на еднородните части в подчертаното изречение от текста?
………………………………………………………………………………………………….............................................

15. Редактирайте!
Този уред има много функций но немога да работя с него. Натискайки туй копче, остана в ръцетеми. На кой му е ясно как работи?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 


Отговори:
1. г. 2. б. 3. а. 4. в. 5. б. 6. г. 7. а. 8. в. 9. г. 10. а.
11. светове
12. Вие сте разстроена!
13. Размахвайки ръце, Мая сигнализираше на Росен, Божко и Марта, но те не я забелязваха.
14. еднородни определения
15. Този уред има много функции, но не Мога да работя с него. Натискайки го, това копче остана в ръцете ми. На кого му е ясно как работи уредът ?

@bgmateriali.com

Изтеглиsave