Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ (ПРИЧАСТИЯ). УПОТРЕБА НА МИНАЛО СВЪРШЕНО ДЕЯТЕЛНО 
ПРИЧАСТИЕ И НА МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ В ТЕКСТА

 

1. Кое НЕ е вярно за миналото свършено деятелно причастие?
      A) изменя се по род и число
      Б) има особености на глагол и на прилагателно име
      B) има форми за лице и число
      Г) в някои случаи се членува

2. Кое е вярно за миналото несвършено деятелно причастие?
      A) изпълнява служба на сказуемо
      Б) в някои случаи се членува
      B) има форми за лице и число
      Г) не се изменя по род

3. В кое изречение е употребено минало свършено деятелно причастие със следните граматични особености: женски род, единствено число, членувано?
      A) Не знам защо Симеон е постъпил така.
      Б) Внимателно заобиколих падналия стълб.
      B) Още пазел в себе си любовта към родния дом.
      Г) Бавно влезе в двора на изгорялата сграда.

4. В кой ред НЕ е употребено минало свършено деятелно причастие?
      A) Нямам представа какво си намислил.
      Б) Срещнаха се в запустялата воденица.
      B) От спрялата кола слязоха трима души.
      Г) Дълги години ходели от град на град.

5. В кой ред има грешка?
      A) Във вазата има нецъфнали цветя.
      Б) Жената некриела своя произход.
      B) Напусна, непонесъл трудностите.
      Г) Изглеждаше доста отпаднал.

6. В кой ред има грешка?
      A) Всяка пролет миела стъклата на прозорците.
      Б) В събота винаги ходели на гости на баба си.
      B) Зимните дни бавно и скучно минавали.
      Г) Свещите в стаята дълго време горяли.

7. В кой ред НЯМА грешка?
      A) Усмихнах се на не оздравялата жена.
      Б) Отчупих клонче от не порасналото дръвче.
      B) Веселин нищо не разбрал от урока по математика.
      Г) Когато бил малък, често правил големи пакости.

8. Коя от следните думи е причастие?
      А) зелен    
      Б) умен     
      В) изведен
      Г) древен

9. Коя от следните думи НЕ е причастие?
      А) пеещи    
      Б) пеейки 
      В) пееха    
      Г) пели

10. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) Причастията са нелични глаголни форми.
      Б) Причастията имат време и залог.
      B) Причастията се изменят по лице.
      Г) Деепричастието не се изменя по форма.

11. Коя от думите е минало свършено деятелно причастие?
      А) пял    
      Б) зъл 
      В) миел    
      Г) ходел

12. Коя от думите е минало несвършено деятелно причастие?
      А) минал    
      Б) пеел    
      В) казал 
      Г) ходил

 

Отговори:
1-В; 2-А; 3-Г; 4-Г; 5-Б; 6-Г; 7-В; 8-В; 9-В; 10-В; 11-А; 12-Б;

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave