ТЕСТ
 НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ

1. Колко са неличните глаголни форми в текста?
В Народния театър софийските младежи отиваха като подготвени зрители. На сцената те имаха възможност да видят онова, за което бяха вече говорили в класната стая, особено ако са имали за учител по литература вдъхновен преподавател.
а) три;
б) четири;
в) пет.

2. Колко са миналите свършени деятелни причастия? 
а) едно;
б) две;
в) три.

3. Колко са миналите страдателни причастия?
а) нито едно;
б) едно;
в) две.

4. Как са употребени миналите свършени деятелни причастия?
а) като сказуеми;
б) като прилагателни;
в) като наречия.

5. Как са употребени миналите страдателни причастия?
а) като несъгласувани определения;
б) като съгласувани определения;
в) смесено.

6. Членувайте правилно сегашните деятелни причастия:
а) Мълчащ... дразни повече, отколкото говорещ...
б) Невежия... живее година, знаещ... - сто години.
в) Знаещ... лежи, незнаещ... търчи.

7. Членувайте правилно сегашните деятелни причастия:
а) Слушателю, бъди по-умен от говорещ...
б) Нежелаещ... да работи има много причини.
в) Съдбата води желаещ..,, а нежелаещ... влачи.

8. Заменете словосъчетанията, съдържащи сегашни деятелни причастия, с подчинени определителни изречения:
а) Момичетата, незнаещи нищо за случилото се, играеха на двора.
б) Горан се взираше в пламтящия огън.
в) Учителят, пишещ на дъската, не забелязваше Мирчо.

9. В кой ред е допусната грешка?
а) Децата гледаха завистливо летящия влак.
б) Летящия сокол се спусна над тичащия заек.
в) Кипящото мляко се разля върху котлона.

10. В кой ред има само причастия?
а) речено, направил, късен;
б) нехванат, живеела, весел;
в) оголен, прала, пасял.

11. В кой ред е допусната грешка?
а) В училището на живота не успяващите не ги оставят да повтарят.
б) Той не живеел, той горял.
в) Всеки неработещ човек е негодяй.

12. Извадете и определете причастията от текста:
В село по цял ден се чуваха ударите на острите им брадви и ясният чукот на теслите им. Всецяло предадени на мисълта за това велико творение, те не жалеха труд, не сещаха умора, не правеха почивка. От сутрин до вечер, през дългите летни дни, под палещите лъчи на слънцето, което сушеше потта по лицата им, те, съблечени по риза, не хвърляха сечивата из ръцете си, а се работеха.

 

 

ОТГОВОРИ:
1. б)
2. б) - говорили, имали; 
3. в) - подготвени, вдъхновен; 
4. а); 5. б)
6. - с пълен определителен член; 
7. а) - кратък определителен член; б) - пълен определителен член; в) - кратък определителен член; 
8. а) - които не знаят; б) - в огъня, който пламтеше; в) - който пишеше; 
9. б); 10. в); 11. а)
12. - предадени, съблечени - минало страдателно причастие, палещите - сегашно деятелно причастие.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave