Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
НИКОЛАЙ ХАЙТОВ
„ДЪРВО БЕЗ КОРЕН“

 

   1. Основният конфликт в разказа „Дърво без корен“ на Николай Хайтов е свързан с отношението между:
      А) света на миналото и света на настоящето
      Б) света на надеждата и света на безнадеждността
      В) света на бащите и света на синовете
      Г) света на природата и света на вещите

   2. С използването на кой похват Николай Хайтов променя традиционния жанров модел на разказа?
      A) с подробна речева характеристика на героите
      Б) с диалектна лексика на монолога
      B) с натрупване на реторични въпроси
      Г) с индивидуализиране на разказвачите

   3. Кое твърдение за светогледа на Игнат НЕ е вярно?
      A) Споменът на Игнат за „ливадката“, за изкоренените плевели издига идеята за нравствения дълг на личността да се бори със злото.
      Б) Топосът „Багдад“, използван от героя, е алюзия за Вавилон и библейската притча за разделението на езиците, за разрушеното единство между хората.
      B) Разказаната от героя история за орела, умрял в полет, има притчов смисъл за пълноценно, дейно, полезно протеклия човешки живот.
      Г) За героя с красотата и изобилието си градският дом възхитително се отъждествява със златната клетка на жар-птицата от словесния фолклор.

   4. От кой сборник на Николай Хайтов е разказът „Дърво без корен“?
      А) „Вълшебното огледало“
      Б) „Диви разкази“   
      В) „Шарен свят“ 
      Г) „Шумки от габър“ 

   5. Кой цитат разкрива душевното състояние на Игнат в града?
      A) „Аз една година вече съм в този град, всеки ден (...) сядам на тази пейка и досега никой не ме е попитал как се викам.“
      Б) „Мене като ме заядоха по-оная година ставите на колената – рекох си: „Олеле, боже! Ще се мре!“
      B) „Една къща – кон в нея да разиграваш, апартамент! (...) Паркетът излъскан, хай си шавнал, хай си паднал!“
      Г) „Отворят кутията, изтърсят манджата, а че вземе снахата и сложи върху нея майонеза...“

   6. Кой конфликт НЕ е характерен за сюжета на разказа?
      A) патриархална нравственост – модерна цивилизация
      Б) морал на селския човек – етика на градския индивид
      B) хармонична природна красота – индустриално общество
      Г) неопитомена дива фауна – цивилизован човек

   7. Градският дом в разказа присъства най-цялостно чрез:
      A) образа на снахата
      Б) образа на вещите
      B) образа на внука
      Г) образа на сина

   8. Кой проблем НЕ се открива в творбата?
      A) за истинското или криворазбраното щастие
      Б) за отчуждението и загубата на комуникация
      B) за духовната криза, обхванала съвременния свят
      Г) за синхрона и здравата връзка между поколенията

   9. Кой цитат НЕ откроява разкъсаните родови връзки?
      A) „Та махни внучето, ами беше започнал и баща му да се кръщава от Игнатов на Игнатиев.“
      Б) „Мислех, че ще се досети какво съм му казал, но – не! (...) Аз пътувам за Широка лъка, той – за Багдад! Къде да се срещнем!“
      B) „Разполагай се вътре! – казва ми синът. – Разполагай се, живей си, яж, пий и за нищо не мисли!“
      Г) „Ето, свои сме уж, викат ми татко, на едно място живеем, на една софра се храним, а сме чужди един на друг!“

   10. С коя тема е свързано заглавието на разказа?
      A) благоприличието и приемствеността между поколенията
      Б) ценностната система на селския и на градския човек
      B) наложителното откъсване на бащата от дома и личния свят
      Г) стресът, динамиката и напрегнатото градско ежедневие

   11. Как са изразени чувствата на герои в разказа?
      A) чрез жестовете и мимиките му
      Б) чрез авторова характеристика
      B) чрез монологична изповед
      Г) чрез неговото поведение

   12. Коя НЕ е основната дилема пред бащата Игнат?
      А) Да се адаптира към семейството на сина си или да направи опит да върне сина и снаха си сред красотата на природата.
      Б) Да потърси мястото си в семейството на сина си в градския дом или да се поддаде на зова на родното и природата.
      В) Да се подчини на законите на модерното време или да съхрани в себе си изконната връзка между човека и природата.
      Г) Да води самотно и безлично съществуване в града или да се завърне в уюта на селото и в лоното на природата.

   13. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Модерната цивилизация трябва да се отрече категорично и в нея да се видят негативното, духовната криза, липсата на разумност и на нравствени и етични ценности.
      Б) В епохата на модерното не трябва да се отхвърля промяната, а да се съхранят традиционните ценности, като се издигнат до висотата на универсалните стойности.
      B) Разказът поставя проблема за подмяната на традиционната ценностна система с нова, според която човекът трябва единствено да се наслаждава на благата на цивилизацията.
      Г) Разказът поставя универсалните проблеми за отчуждението, обезличаването, растящата самота, почти невъзможното общуване между поколенията и хората от града и селото.

  14. Как Игнат НЕ изразява иронията си към отчуждилите се от произход и родов корен?
      A) Нарича снаха си „докторица“.
      Б) Нарича сина си „инженерче“.
      B) Назовава сина си с галеното му име.
      Г) Променя звук в името на внука си.

   15. Как НЕ може да се тълкува заглавието на сборника „Диви разкази“ на Николай Хайтов според творбата „Дърво без корен“?
      A) разкази, които представят истински човешки истории
      Б) разкази, които създават еднозначен образ на истинския живот
      B) разкази, критикуващи живота на съвременния градски човек
      Г) разкази, утвърждаващи значението на близкия до природата живот

 

 

 

 

 


Отговори:
1. Г; 2. Б; 3. Г; 4. Б; 5. А; 6. Г; 7. Б; 8. Г; 9. В; 10. Б; 11. В; 12. А; 13. А; 14. В; 15. Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave