Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 


ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ПОВЕСТВОВАНИЕТО, ОПИСАНИЕТО И РАЗСЪЖДЕНИЕТО В ТЕКСТА

 

Прочетете текста и изпълнете задачите.
Веднъж през зимната ваканция аз, мама и брат ми бяхме в Стара планина, близо до връх Бузлуджа. Имаше дебел пухкав сняг. Боровете бяха посипани със скреж, който блестеше на силното слънце. Никога преди не бях виждал толкова красива природа.
С брат ми се качихме на шейната и започнахме да се спускаме по един склон. Изведнъж се преобърнахме. Паднахме в снега и се заровихме почти до носовете. Стана ни много весело и се разсмяхме.
Беше истинско зимно преживяване, защото ни се случиха неочаквани неща. Въпреки че беше много студено, си прекарахме чудесно.

1. Подходящо заглавие на текста е:
    A) Зимна природа
    Б) Радост на пързалката
    B) Зимно приключение 
    Г) Мама, брат ми и аз

2. Елементи на описание има:
    A) в първия абзац 
    Б) във втория абзац
    B) в третия абзац
    Г) във втория и в третия абзац

3. Елементи на повествование има:
    A) в третия абзац
    Б) в първия и в третия абзац
    B) в първия абзац 
    Г) във втория абзац

4. Елементи на разсъждение има:
    A) във втория абзац
    Б) в първия и в третия абзац
    B) във втория и в първия абзац 
    Г) в третия абзац 

5. Къде откривате думи, с които се изразява отношение на автора към предмета на общуването?
    A) в първия абзац
    Б) в първия и във втория абзац
    B) във втория абзац 
    Г) в третия абзац

6. Какви думи преобладават в абзаца с елементи на описание?
    A) глаголи 
    Б) имена
    B) местоимения
    Г) глаголи и местоимения

7. Кой израз е използван в текста, за да насочи вниманието към доказателство за правотата на мнение?
    A) веднъж
    Б) преживяване
    B) паднахме 
    Г) защото

Прочетете текста и изпълнете упражнения 8-11.
Плутон и Нептун са най-отдалечени от Слънцето. Затова те са най-студени и най-тъмни. Ако наблюдаваме Слънцето от Плутон, то ще изглежда 30 пъти по-малко, отколкото при поглед от Земята, и ще ни огрява хиляди пъти по-слабо. (Из Човекът и природата за 5. Клас)

8. Какви особености на текст разсъждение откривате в откъса?
………………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………….....................................

9. Какво твърди авторът в текста?
………………………………………………………………………………………………….....................................

10. Препишете изразите, с които авторът доказва правотата на своето твърдение.
………………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………….....................................

11. С каква цел са използвани следните изрази в текста?
затова: ………………………………………………………………………………………………………………………..     
ако: ……………………………………………………………………………………………………………………………..    
то: ……………………………………………………………………………………………………………………………….    

12. Посочете вярното твърдение.
A) Описанието предава развитието на случка или събитие.
Б) Разсъждението доказва твърдение само с научни факти.
B) При разсъждението се използват аргументи с различен характер. 
Г) Повествованието се използва при описване на предмети.

 

 

 

Отговори:1-В; 2-А; 3-Г; 4-Г; 5-Б; 6-Б; 7-Г;
8- Твърдение и аргумент ; 
9-Плутон и Нептун са най-отдалечени от Слънцето ;
10.-те са най-студени и най-тъмни; Ако наблюдаваме Слънцето от Плутон, то ще изглежда 30 пъти по-малко
11.-затова - за да се аргументира нещо:   
ако- за условие
то- местоимение 3 л. ед ч. ср.р. за заместване на лица и предмети
12-В.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave