Име .................................. Фамилия .........................................................

 

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 5 клас  
„СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО“

 


      1. Изречението „Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и планини, и сякаш чакат кога полето а-ха ще пламне в пожар.“ е:
          А) съобщително, просто    
          Б) съобщително, сложно
          В) подбудително, сложно

       2. В кое изречение запетаите са поставени правилно? 
          А) Петър Моканина разбра, че тоя непознат селянин не се е отбил при него току-тъй а го гони някаква беда.
          Б) Петър Моканина разбра че тоя непознат селянин не се е отбил при него току-тъй, а го гони някаква беда.
          В) Петър Моканина разбра, че тоя непознат селянин не се е отбил при него току-тъй, а го гони някаква беда.

      3. В изречението „Вечерният полъх погали житата и те зашушукаха.“
          А) всички думи са с пряко значение
          Б) има една дума с преносно значение 
          В) има две думи с преносно значение

      4. В кое изречение НЯМА грешки при членуването? 
          А) Момъкът поздрави и подаде ръка на приятеля си.
          Б) Момъка поздрави и подаде ръка на приятелят си.
          B. Момъкът поздрави и подаде ръка на приятелят си.

      5. В кой ред има прилагателно име? 
          А) златна ябълка       
          Б) бавно ходи    
          В) бързо бяга 

      6. В кой ред всички глаголи са записани вярно? 
          А) пишеме, пътуваме     
          Б) учим, говорим     
          В) мислим, ходиме

      7. В кой ред е допусната грешка? 
          А) единадесет         
          Б) единайсет         
          В) единаесет

       8. В кое изречение НЯМА глагол? 
          А) Тиха нощ, Свята нощ всичко спи… 
          Б) А навред тишина, а навред тишина.
          В) Лъч надежда достигна до нас. 

      9. В кое глаголно време са глаголите в изречението „Леко се завълнуваха узрелите житни класове и весело си зашушукаха нещо.“
          А) сегашно време    
          Б) минало време    
          В) бъдеще време

      10. Коя двойка думи НЕ са сродни? 
          А) вода – воденичар    
          Б) вода – воденица     
          В) вода – водач

      11. Кои думи са подлог и сказуемо в изречението „Утре рано тя ще иде на кладенчето за вода...“? 
          А) утре, ще иде     
          Б) рано, иде         
          В) тя, ще иде

      12. В коя редица от думи има само числителни бройни имена? 
          А) едно, две     
          Б) едно, първи     
          В) първи, втори

      13. В кой ред всички думи имат представка? 
          А) спортист, слизам 
          Б) докарам, изкарам 
          В) прегледам, строя

      14. В кой ред има само съществителни имена?
          А) красив, спортувам        
          Б) красота, спорт        
          В) до, и

      15. В кое изречение НЯМА допуснати правописни грешки? 
          А) Осилна жътва кипи из равното софийско поле..
          Б) Нат широкото поле трепери атска марана.
          В) Свило се е синьо небе над земята и сипе огън и жар.

      16. Какво съдържа този откъс? 
          „Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и планини, и сякаш чакат кога полето а-ха ще пламне в пожар. Птичките са забягнали далеч из хладните усои и не им се чуе гласът. Само гугутка се обажда изрядко от сенчеста круша или грив гълъб усамотено префюфюква с криле към гората.“ 
          А) описание на обстановка 
          Б) портретно описание на герои 
          В) разсъждение

      17. Какво е басня? 
          А) дълъг разказ за герой с много поучителни случки 
          Б) кратка поучителна история 
          В) приказка с поука

      18. В кой ред НЯМА сравнение? 
          А) бърз като стрела         
          Б) бърз като охлюв     
          В) бързоходец

      19. Пословиците са: 
          А) големи разкази 
          Б) кратки разкази 
          В) кратки изрази, които съдържат народна мъдрост

      20. В кой ред са написани имената само на български автори? 
          А) Джани Родари, Валери Петров 
          Б) Елин Пелин, Ангел Каралийчев 
          В) Шарл Перо, Иван Вазов

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Б); 2. В); 3. В); 4. А); 5. А); 6. Б); 7. В); 8. Б); 9. Б); 10. В); 11. В); 12. А); 13. Б); 14. Б); 15. В); 16. А); 17. Б); 18. В); 19. В); 20. Б);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave