Име .................................. Фамилия .........................................................

 

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 5 клас  
„СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО“

 


      1. Изречението „Когато се разнесе из село новината, че дядо Матейко починал — никой не повярва, защото той обичаше да се шегува, па и по-напред такова нещо с него не бе се случвало.“
      е:

          А) съобщително, просто
          Б) съобщително, сложно
          В) подбудително, сложно

      2. В кое изречение запетаите са поставени правилно?
          А) Аз бързах, пеех и дразнех с вика си птиците, които се пробуждаха и скачаха из клоните.
          Б) Аз бързах, пеех, и дразнех с вика си птиците, които се пробуждаха, и скачаха из клоните.
          В) Аз бързах, пеех и дразнех с вика си птиците които се пробуждаха и скачаха из клоните.

      3. В изречението „Глъхне широкото поле под безстрастното августовско небе.“:
          А) всички думи са с пряко значение
          Б) има една дума с преносно значение
          В) има две думи с преносно значение

      4. В кое изречение НЯМА грешки при членуването?
          А) Господина повдигна голямата яка на вълчия си кожух, потъна в него и се замисли.
          Б) Господинът повдигна голямата яка на вълчия си кожух, потъна в него и се замисли.
          B) Господинът повдигна голямата яка на вълчият си кожух, потъна в него и се замисли.

      5. В кой ред НЯМА прилагателно име?
          А) зимно време
          Б) сърдечна радост
          В) твърде рано

      6. В кой ред всички глаголи са записани вярно?
          А) успяваме, създаваме
          Б) хвърляме, благодариме
          В) вървиме, организираме

      7. В кой ред е допусната грешка?
          А) жълто-зелен
          Б) тъмно-червен
          В) немил-недраг

      8. В кое изречение НЯМА глагол?
          А) Отдавна е жътва минала.
          Б) На облаци се вдигат сиви врабци.
          В) Малко и грозно полско селце с ниски къщурки.

      9. В кое глаголно време са глаголите в изречението „Излязох бързо из задушливото село и се упътих към близките ханчета на шосето.“?
          А) сегашно време
          Б) минало време
          В) бъдеще време

      10. Коя двойка думи НЕ са сродни?
          А) град – градоустройство
          Б) град – градоначалник
          В) град – градинарски

      11. Кои думи са подлог и сказуемо в изречението „В ъгъла срещу вратата стоеше стар тезгях.“?
          А) тезгях, стоеше
          Б) вратата, ъгъла
          В) вратата, стоеше

      12. В коя редица от думи има само числителни бройни имена?
          А) три, четвърти, сто
          Б) три, четири, сто
          В) трети, четвърти, стотен

      13. В кой ред всички думи имат представка?
          А) гоненица, грънчарство
          Б) полезен, подарък
          В) подземен, пожелателен

      14. В кой ред думите са антоними?
          А) прецизен – взискателен
          Б) кадърен – бездарен
          В) отзивчив – ласкав

      15. В кое изречение НЯМА допуснати правописни грешки?
          А) Малкото стадо овци и кози, пръснато на припек по баира, сладко чоплеше младата трева.
          Б) Пот лозата ние прекарвахме до вечерта в разговори за суетата на живота и загатката на смъртта.
          В) Кокошките и врапците се трупаха около него и бес страх кацаха на раменете му.

      16. Какво съдържа този откъс?
          „Един мразовит вятър, който пронизваше до костите, вееше по снежните върхове въз София. Ситен сняг и скреж прехвръкваше сегиз-тогиз из замръзналия въздух, виеше се на кълбуци и засипваше покривите, дворищата, улиците.“
          А) описание на обстановка
          Б) портретно описание на герой
          В) разсъждение

      17. Какво е епитет?
          А) сравняване на предмети, лица или явления
          Б) приписване на човешки качества на животни, природни явления и предмети
          В) художествено определение на предмет или явление

      18. В кой ред НЯМА сравнение?
          А) четирима сина като соколи
          Б) вятърът духна, като вдигна прах
          В) черна като смола коса

      19. Баснята е:
          А) кратка поучителна история
          Б) разказ за невероятна случка с историческа основа
          В) кратък израз, предаващ народна мъдрост

      20. В кой ред са написани имената само на чуждестранни автори?
          А) Никола Ракитин, Асен Разцветников
          Б) Ангел Каралийчев, Иван Крилов
          В) Ерих Кестнер, Александър Пушкин

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Б); 2. А); 3. В); 4. Б); 5. В); 6. А); 7. Б); 8. В); 9. Б); 10. В); 11. А); 12. Б); 13. В); 14. Б); 15. А); 16. А); 17. В); 18. Б); 19. А); 20. В);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave