1.   Науката, която изучава частите на речта, строежа на думите и техните форми се нарича:

а) фонетика;                 б) морфология;            в) лексикология.

 

      2. Направете морфемен и морфологичен разбор на думите!

            царят - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            разтвориха -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            лъжецът  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            жълтици - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            истинският - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. Кои морфеми са формообразуващи?

а) представка и наставка;                                б) корен и наставка;     

в) представка и корен;                                    г) окончание и определителен член.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave