1. Кое изречение е сложно съчинено?
а) След като се почеса, Лукчо върна писмото на майстор Гроздан и каза:
б) - Благодаря, измислих .
в) Никой не го попита какво беше измислил .
2. Кое изречение е сложно съставно?
а) Накрая Къртицата се развълнува и извика.
б) Стига сте приказвали, господин Лукчо, говорите прекалено много.
в) Я по-добре кажете на къде да ровя .
3. Направете синтактичен разбор на изречението!
Огненият кръг е място в Тихия океан.

........................................................................................
4. Открийте еднородните части в изреченията!
а) Пътувахме всеки ден, и зиме, и лете.
б) Купих вестници и списания.
в) Ободрителни приятелски викове му отговаряха.
5. В кой ред има само съюзи?
а) и, ала, но ;
б) а, в, обаче;
в) ту, но, през.
6. Кой израз е правилен?
а) Реши да вземе къщата с него си.
б) Грижим се за нас си.
в) Грижа се за себе си.
7. Кое изречение е неправилно?
а) Той обича свойте родители.
б) Той взе своите снимки.
в) Със своята хубост девойката привлича младо и старо.
8. В кой ред има само показателни местоимения?
а) този, свое, си ;
б) такъв, онази, това ;
в) тия, се, себе си.
9. В кой ред има само въпросителни местоимения?
а) кой, който, свои ;
б) какъв, чиято, ония ;
в) каква, коя, чие.
10. Открийте относителните местоимения за лица и предмети?
а) който, която, което, които ;
б) какъвто, каквато, каквото, каквито;
в) чийто, чиято, чието, чиито.

 

 

 

 Отговори: 1-б;2-в;3-определение,подлог, сказуемо, допълнение, обст.пояснение; 4-б; 5-а; 6-в; 7-а; 8-б; 9-в; 10-а;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave