Име:…………………………............…………….......…………………………………...VI….. №….

 

 

1. Коя от подчертаните думи е сегашно деятелно причастие:
Камбаната биела (а) силно и известявала (б) идващите (в) към селото, че е има някаква опасност, която застрашава (г) живота им.
2. Коя от подчертаните думи е деепричастие, което е написано неправилно:
Жената, не доразбирайки (а) думите на говорещия (б) кмет, започнала (в) да сме смее, не можейки (г) да проумее, че се държи странно.
3. Коя от подчертаните думи е минало страдателно причастие:
Пеещото (а) птиче кацнало (б) на един скършен (в) клон и заизвивало кръшен (г) глас.
4. Коя дума не е причастие:

а. плувал
б. плуващ
в. преплуван
г. плувка

5. Коя гласна, А или Ъ, ще поставите на празното място в думите:
Хукн_л  заекът през гората, но в_лкът  не мог_л  да разбере, че го води към засадата.

6. В кой ред е допусната грешка:
а. неразбирайки      
б. не разбирал        
в. не разбрал       
г. неразбран
7. В кое изречение причастието е част от сказуемо:
а. Децата обичат да посещават зоопаркове.
б. Детето, едва стъпило на игрището, вкара гол на противниковия отбор.
в. Малкото момиченце било заведено в театъра от майка си.
г. Щяхме да посетим пещерата, наречена „Окото”.
8. Къде не е допусната грешка:
а. Закъснелият ученик беше наказан от учителят.
б. Ученика, закъснял за тържеството, беше мъмрен от директорът.
в. Провинилият се ученик беше извикан от възпитателя в стаята на директора.
г. Възпитателят заведе ученикът в стаята на директора.
9. В кой ред е допусната правописна грешка:
а. Неотчитайки точно резултатите, той всъщност извършил измама.
б. Нечулият старец гледаше много стреснато.
в. Неполетите цветя изглеждаха много тъжни.
г. Тя не шиела качествено и клиентите постепенно намалявали .
Определете глаголното време в изреченията – общо условие за в. 10, 11, 12
10. Не съм чувал подобна легенда в нашия край.
а. минало предварително                
б. бъдеше време в миналото
в. минало неопределено                 
г. бъдеще време

11. Откъде беше купил тази интересна игра?
а. бъдеще време в миналото           
б. минало предварително
в. минало неопределено                 
г. минало несвършено време
12. Щях да споделя с теб резултатите от диктовката по-късно.
а. минало свършено време
б. минало неопределено време
в. минало предварително
г. бъдеще време в миналото
13. Кое изречение е правилно:
а. Господин Пенев, Вие сте намерили пътя до площада.
б. Госпожо Митева, Вие сте сгрешила задачата.
в. Господин Панов, Вие видял ли сте вече щъркели?
г. Господин Цонев, Вие сте избрани да ръководите съвещанието днес.
14.  Редактирайте, ако прецените, че е нужно:
Ловджията наблюдаваше големия сокол, размахвайки криле.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

15.  Редактирайте, ако прецените, че е нужно:
Ръкомахайки яростно, колата беше спряна от представител на пътна полиция.
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

16. Коя е излишната дума:
а. чиния
б. супник
в. тиган
г. търнокоп

17. Коя дума е чуждица:
а. компютър
б. фенове
в. магданоз
г. слънце

18. В какъв речник трябва да се търси точното значение на термините:
а. синонимен
б. фразеологичен
в. терминологичен
г. в Уикипедия

19. С какво  може да се замени подчертаната дума в изречението: „ Трябва да си ъпдейтна гардероба за лятото.”
а. почистя
б. подредя
в. обновя
г. заменя

20. В кое изречение е допусната правописна грешка:
а. Недочувайки музиката, тя обърка ритъма на танца.
б. Те гледаха с недоумение лектора, неразбирайки какво говори той.
в. Монтьорът, не можейки да отвие болта, се развика ядосано.
г. Старата жена, недовиждайки в тъмното, се препъна в купчината пясък.

 

 

 

 

 

Отговори: 1-в, 2-а, 3-в, 4-г, 5 - хукнал, вълкът, не могъл, 6-а, 7-в, 8-в, 9-а, 10-в, 11-б, 12-г, 13-а, 14 - има двусмислица – трябва да се редактира / например: Ловджията наблюдаваше големия сокол, който размахваше криле./ 15 - има двусмислица – трябва да се редактира /Например: Представителят на пътна полиция, който ръкомахаше яростно, спря колата./  , 16-г; 17-б; 18-в; 19-в; 20-б.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave