1. Допълнението е: - 1 т.
            а) главна част на изречението;
            б) второстепенна част на изречението;
            в) дава информация;
            г) част на речта.
2. Открийте допълненията и ги подчертайте! – 4 т.
    Цялата гора добива очертания. Той се радва на здраве.
    
     Децата чакат лятото. Въпросът затрудни учениците.

3. Поставете пълен или кратък член на мястото на многоточията! – 5 т.
            Ковач…….размахва чук……..
            Ловец……. уби вълк……. .
            Клас…… е построен в двора от дежурни….. .  
            Колар…… водеше кон……. .
            Болни…… благодари на клас…… .
4. Обстоятелственото пояснение е: - 1 т.
            а) второстепенна част на изречението;
            б) главна част на изречението.
            в) дава информация;
            г) част на речта.
5. Разширете изреченията с обстоятелствени пояснения! – 2 т.
            Децата пеят.   
 .....................................................................................................................         
            Той работи.     
 ....................................................................................................................
6. Направете морфологичен разбор на глаголите! – 5 т.
            учат - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            ще затворя - . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
            падаше - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            излязох - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Открийте определенията и ги подчертайте! – 4 т.
           Младият момък скочи от коня.
           Той й даде вълшебния пръстен.  
           Царската дъщеря плакала с горчиви сълзи.       
8. В коя дума има променливо я? – 1 т.
            а) отряд ;
            б) крясък ;
            в) ягода ;
            г) ютия.
9. Колко запетаи са пропуснати в изречението? Поставете ги! – 6 т.
           Иване я разкажи какво учихте днес по история?
           „Не плачи майко не тъжи
           че станах азе хайдутин
           хайдутин майко бунтовник…”
10. В кой ред има правописна грешка! – 1 т.
             а) евакуация ;
             б) традиция ;
             в) пунктоация ;
              г) революция.
11. Кои израз е правилен? – 1 т.
      а) Кой звъни на вратата?
      б) С кой говори толкова дълго?
      в) На кой вярваш?
      г) Не знам за кой говориш?
12. Кое изречение е неправилно? – 1 т.
      а) Днес видях човека, когото срещнах вчера.
      б) Харесвам хора, който гледат открито.
      в) Това е учителят, който ме научи на много неща.
      г) Запознах се с писателя, чиито книги харесвам.
13. В кой ред има само показателни местоимения? - 1 т.
     а) този, свое, си ;
     б) такъв, онази, това;
     в) тия, се, себе си;
     г) такова, който, онези.
14. В кои ред има само въпросителни местоимения? – 1 т.
     а) кой, който, свои ;
     б) какъв, чиято, ония ;
     в) каква, коя, чие;
     г) чий, който, онези.
15. Открийте относителните местоимения ? – 1 т.
     а) който, която, което, които ;
     б) какъвто, каква, каквото, какви;
     в) чий, чиято, чие, чии.
     г) който, какъв, чието, онези.
16. Открийте личните местоимения ? – 1 т.
    а) който, аз, ние, които ;
    б) вие, каква, ти, той;
    в) те, ти, тя, аз.
    г) който, вие, чието, те.
17. Пословиците и поговорките са: - 1 т.
а) произведения, в които се разказва случка;
б) кратки народни умотворения, които изказват в обобщен вид някаква мъдрост;
в) занимателни главоблъсканици;
г) кратки фрази.
18. Довършете пословиците и поговорките. – 3 т.
 Вълкът козината си мени, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Два остри камъка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Казана дума - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Отговори на Теста:
1. б
2.  очертания, здраве, лятото, учениците
3.         Ковачът размахва чука.
            Ловецът уби вълка.
            Класът е построен в двора от дежурния.  
            Коларят водеше коня.
            Болният благодари на класа.
4. а
5. Децата пеят на сцената. Той работи от сутрин до вечер
6. учат - сег.вр.,3л. мн.ч., II спр.,осн.ф. - уча
   ще затворя - бъд.вр. 1л. ед.ч. III спр., осн. ф. - затварям
   падаше - мин.несв.вр.,3л. ед.ч.,III спр., осн.ф. - падам
   излязох - мин.св.вр., 1л.ед.ч., III спр., осн.ф. - излизам
7. младият, вълшебния, царската, горчиви
8. б - кресна
9. Иване, я разкажи, какво учихте днес по история?
           „Не плачи, майко, не тъжи,
           че станах азе хайдутин,
           хайдутин, майко, бунтовник…”
10. в - пунктуация
11.  а
12.  б
13.  б
14.  в
15.  а
16.  в
17.  б
18.   Вълкът козината си мени, но нрава си - не.
        Два остри камъка, брашно не мелят.
        Казана дума - хвърлен камък.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave