1. Направете синтактичен разбор на изречението като откриете само подлога и сказуемото!

Силният вятър събори дървото.

2. С каква част на речта е изразен подлогът  в изречението от 1 упр.

а/ с прилагателно име; б/ със съществително име

в/ с местоимение;        г/ с числително име

3. Коя от членуваните форми е правилна?

а/ момъкат; б/ самолетът; в/ орелат

4. Коя от членуваните форми е неправилна?

а/ манастирят; б/ кръстопътят; в/ учителят

5. Кой ред съдържа само съюзи?

а/ и, в , ала ;

б/ те, на, под;

в/ или, но , а .

6. Кой ред съдържа само предлози?

а/ под, сред, по ;

б/ го, те, да ;

в/ ние, че, нея .

7. Кой ред съдържа пълен и верен отговор?

а/ тя – лично местоимение, 3 л. , им. п.;

б/ вас – лично местоимение, 2 л.. мн. ч., в. п., пълна форма

в/ мене  - лично местоимение, 2л.,ед. ч.., в. п. ,пълна форма

8. В кое изречение подчертаните думи са омоними?

а/ Ум се с пари не купува, а най-много пари струва./поговорка/

б/ Враг на врага не помага. /поговорка/

в/ Високият му бой не попречи да си хапне юнашки бой.

9. В кой ред има правописна грешка?

а/ бездеен ;

б/ безъб ;

в/ бездомен .

10. В кой ред няма правописна грешка?

а/ обикновени бисквити ;

б/ есени листа ;

в/ машини елементи .

 

 

Отговори на теста:

1. вятър-подлог, събори-сказуемо; 2 - б; 3 - б; 4 - а; 5 - в; 6 - а; 7 - б; 8 - в; 9 - б; 10 - а

@bgmateriali.com

Изтеглиsave