ПРИМЕРЕН ТЕСТ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас

 

1. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
а) Който говори много все ще каже нещо, което не е трябвало да каже.
б) Заслужава голямо уважение този, който може с твърдост да понесе нещастието.
в) Искате ли да мислят добре за вас, не говорете само добро за себе си.
г) Учтивостта не струва нищо, а може да купи всичко.
2. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?

Мястото на наказания футболист (1) ще бъде заето от младият нападател (2), който се представи много добре в последния мач (3) на отбора (4).
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

3. В коя дума е допусната правописна грешка?
а) лъчезарен
б) многообещаващ
в) словообразователен
г) безпорядък

4. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
а) Филмът "Изкуствен интелект" от началото до края си остава приказка въпреки, че е предназначен предимно за възрастни.
б) Във филма детето-робот е способно да мисли, да чувства, да обича, да плаче и да се смее.
в) Приказката за Пинокио носи на детето-робот вярата, че може да стане истинско момче и майка му да го заобича.
г) Очевидно е, че филмът съдържа в себе си онази искра на гениалността, която го прави най-добрия филм на годината.

5. В кой от редовете думите са синоними?
а) страхлив - смел
б) повърхностен - незадълбочен
в) роден - народен
г) обичан - мразен

6. Думите икономичен и икономически са:
а) синоними
б) антоними
в) пароними
г) омоними

7. С коя от посочените четири думи може да се замени подчертаната дума, без да се промени смисълът на изречението?
Резултатите от проверката показаха, че в училището няма посредствени ученици.
а) отлични
б) слаби
в) недисциплинирани
г) подготвени

8. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката увод - съчинение?
а) бряг - море
б) встъпление - заключение
в) припев - песен
г) увертюра - опера

9. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката черупка - орех?
а) обвивка - бонбон
б) кора - банан
в) опаковка - подарък
г) калъф - очила

10. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката капитан - кораб?
а) строител - бригада
б) ученик - учител
в) училище - директор
г) управител - хотел

11. В кой от подчертаните изрази е допусната правописна грешка?
Възрастната (1) жена се усмелява (2) да тръгне през нощта (3), защото знае, че на отсрещния бряг я чака четникът (4) - гладен и премръзнал.
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

12. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
Сякаш (1) и природата е връждебна (2) към Македонски. Тя не носи успокоение (3) на напрегнатия пътник, а поражда силно потискащо (4) чувство.
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

13. В кой от подчертаните изрази е допусната правописна грешка?
Не допускайки (1) доброто начало в разказа (2) да бъде помрачено от човешката студенина и неутзивчивост (3), Елин-Пелиновата (4) героиня поръчва на момчето да се върне на другата сутрин, за да види скъпите гости.
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

14. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
Монологичната (1) форма обуславя (2) искреността (3), с която е разкрито душевното състояние на лирическите герой (4) в "Заточеници".
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

15. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Който иска да отиде на екскурзията, да се запише в списъка.
б) В списъка все още не са записани всички, които искат да отидат на екскурзията.
в) Всички, които искат да отидат на екскурзията трябва да се запишат в списъка.
г) Разбира се, ако няма да ходите на екскурзията, няма нужда да се записвате в списъка.

16. В изречението
"Няма кътче в гората или по полето, неогледано от свраките, няма човек или животно, без да са следени непрекъснато от свраките."
изразът "неогледано от свраките" е ограден със запетаи

а) защото е обособена част
б) погрешно
в) защото е вметнат израз
г) защото е подчинено изречение

17. Във всяко от посочените изречения има грешка. В кое от тях тя е пунктуационна?
а) В нашия край често мислят малкият симпатичен таралеж за вестител на берекет.
б) Днес никои не ми се обади за колата.
в) Върнах се вкъщи, само за да се преоблека.
г) Не трябва да пречисляваме тези грешки към най-честите, госпожо.

18. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
а) Това, че носи очила, той смяташе за огромен минус.
б) Каза, че не е учил за днес и че е без домашно.
в) Когато се върнах вкъщи, бях толкова гладен, че първо нападнах хладилника.
г) И тази вечер той не можа да се обади вкъщи макар, че беше обещал.

19. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Господин Петров, дълго мислих за това (1) и вече съм убеден (2), че именно (3) Вие сте сгрешил (4).
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

20. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Прославил се като надарено дете (1), след детската му (2) възраст Моцарт не удивлява (3) вече никого и много от творбите му остават неоценени (4).
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

21. При коя от двойките думи смисловото отношение е както при двойката зърна – прах?
а) вода - пара
б) сок - лимон
в) скала - пясък
г) царевица - брашно

22. При коя от двойките думи смисловото отношение е както при двойката архипелаг – остров?
а) фиорди - залив
б) резерват - парк
в) градче - къща
г) въгледобив - мина

23. Какво означава фразеологичното словосъчетание на топа на устата?
а) на върха на славата
б) висша степен на радост
в) неблагоприятно положение
г) повратен момент в живота
24. В коя дума е допусната правописна грешка?

а) озаконявам
б) двоеточие
в) усамотен
г) овладяване

25. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
На целия (1) свят е известен (2) странния (3) нрав на Моцарт - виртуоз и необикновено (4) надарен музикант.
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

26. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Както беше обичай, Шибил започна да брои, за да види колко години ще живее, но после се замисли за възрастта си и му се стори, че е вече стар.
б) Когато се случи това, беше пролет.
в) Дълго време той мисли това да не е клопка.
г) Когато потегли беше пладне, когато слезе долу и се обърна назад, канарите вече се бяха зачервили от залеза.

27. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
Старата дъбова гора край която минуваше пътят от Шумен за Преслав част от която и днес съществуваше глъхнеше под есенната си позлата.
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5

28. В кое изречение миналото страдателно причастие изпълнява службата на обособено съгласувано определение?
а) Отлитащите птици се изгубиха в далечината.
б) Селцето, огряно сияеше в утринен блясък.
в) Момчето се спуснало надолу към селото, бързайки.
г) Нас са ни записали в дяволския тефтер още кога сме се родили.

29. В кой от подчертаните изрази не е допусната правописна грешка?
Генетичните иследвания (1) позволяват да се останови (2) на какъв етап от живота на човекът (3) възниква рискът (4) от заболяване от рак.
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

30. На кой ред няма правописна грешка?
а) ентусиас
б) повинност
в) четах
г) безсловестност
 

 

 

 

Отговори:

1. а); 2. б); 3. в); 4. а); 5. б); 6. в); 7. б); 8. г); 9. б); 10. г);

11. б); 12. б); 13. в); 14. г); 15. в); 16. а); 17. в); 18. г); 19. г); 20. б);

21. г); 22. в); 23. в); 24. а); 25. в); 26. г); 27. б); 28. б); 29. г); 30. б);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave