Тест по български език № 6 - 7 клас


Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-4.
От дълбока древност хората свързвали посоките на света с природните стихии, обожествявани и почитани от тях. Тази своя представа те отразявали върху кръгла „карта", наричана Колело на силите. Деленето на кръга на четири части се съотнасяло с движението на Слънцето по небесния му път през денонощието-съмване, обед, залез, полунощ; с годишните времена и с четирите основни стихии: изток- огън (Слънцето изгрява оттук и бележи началото на живота), юг- вода (свързва се със силата на новото, променливостта и движението), запад-земя (залязващото Слънце се свързва с представата за смъртта), север - въздух (най-силните ветрове духат именно оттук, но това е и земята на мъртвите). За разлика от останалите народи, древните индийци и египтяните, които живеят в топлите райони на Земята, свързвали посоките запад и север с положителното начало в живота.
Първите „географски" карти, на които е представена плоска повърхност на местности, са съставени от вавилонците, приели знания за това от по-древни народи. Старите китайци, наблюдавайки обръщането на магнитни или намагнитени уреди в посока север - юг, разполагали света в двумерно пространство. Първите компаси (изобретението се смята за китайски патент), чиито стрелки сочат магнитния полюс, те наричали югопоказатели. Древните китайци изпитвали мистичен страх от посоката север, олицетворение на студа, мрака и първичния хаос на света, и почитали юг като знак за възраждане и победа на живота.
Научна истина обаче е, че векове наред за надежден ориентир при определяне посоките на света е служело не Слънцето (използвано денем от първите мореплаватели), а Полярната звезда от съзвездието Малката мечка. Намирането на Полярната звезда на небесния свод всъщност е най-простият способ за ориентиране през нощта - тя сочи направлението на севера, а височината й над хоризонта е равна на географската ширина на мястото, от което се наблюдава. На древните им се струвало, че светът се върти именно около нея. Доказателство за почитането на небесното светило е звездоподобно изображение на магнитен компас, монтирано върху корицата на сборник с морски карти, използвани от мореплавателите през XVIв.сл.Хр.

1. Основната тема в текста е:
а) Представата на древните за посоките на света.
б) Способите на древните за определяне посоките на света.
в) Полярната звезда - най-надеждният ориентир през вековете.
г) Посоката север-юг в основата на картографията и компаса.

2. Кое твърдение не е вярно според текста?
а) Колелото на силите представлява кръгла карта, която е съобразена с движението на Слънцето-денонощие, годишни времена, природни стихии.
б) Посоката на компаса север-юг дава основанието на китайците да възприемат двумерно света.
в) Полярната звезда през нощта сочи направлението север, а височината й над хоризонта е равна на географската ширина на мястото на наблюдателя.
г) Слънцето е най-благонадеждният ориентир, защото изгрява от изток и залязва на запад.

3. Кое твърдение, произтичащо от фактите в текста, ни насочва към отговора на въпроса: защо посоката север е една от най-главните в света?
а) Древните народи са правили връзка между посоките на света и природните явления.
б) В Колелото на силите север се свързва с въздуха, защото най-силните ветрове духат от тази посока.
в) Древните китайци изпитвали мистичен страх от посоката север, олицетворение на студа, мрака и първичния хаос на света, и почитали юг като знак за възраждане и победа на живота.
г) През нощта височината на Полярната звезда над хоризонта е равна на географската ширина на мястото на наблюдателя, което я превръща в най-точен естествен ориентир за посоките в света.

4. Ог кого е създадена картографията като наука?
а) от народи, живели преди вавилонците;
б) от вавилонците;
в) от древните китайци;
г) не става съвсем ясно.

При коя от двойките има отношение както при двойката? (5.-7.)

5. компас - посока:
а) север - юг;
б) карта-местоположение;
в) мореплавател- пътешественик;
г) атлас- небе.

6. сеизмограф - трус:
а) стрелка - часовник;
б) лот-дълбочина;
в) телескоп - ветропоказател;
г) дата - календар.

7. картография - карта:
а) мерки - метрология;
б) метеорология - време;
в) мореплаване - навигация;
г) магнит - желязо.

8. Коя от посочените думи не може да бъде контекстов синоним на подчертаната част на изречението?
Тълкуването на думата север в християнството е с отрицателен знак, защото се свързва с царството на Дявола, със силите на зло¬то, с варваршината.
а) дивачеството;
б) високомерието;
в) жестокостта;
г) зверството.

9. Какво олицетворява митологичната птица феникс? За да разберете това, посочете невярното тълкуване на устойчивото словосъчетание.
В древнокитайската култура символи на посоката юг са птииата феникс и червеният цвят като противодействие на представата за север, олицетворяваща студа, мрака и първичния хаос.
а) красотата и дълголетието;
б) мъжкото начало в живота;
в) самоизгарянето и възраждането от пепелта;
г) кръговрата в природата.

10. С кой ред не трябва да замените подчертаното изречение, за да не загуби значението си на фразеологичен израз?
Движа се без компас, затова не взех вярното решение.
а) нямам правилен ориентир;
б) вървя без посока;
в) не използвам технически уреди;
г) доверявам се само на усета си.

Кои от подчертаните думи са грешни? Обяснете грешките. (11 .-14.)

11. Първите карти били изработени върху глинени плочки в Месопопотамия (а) през 2250 г. и първоначално (б) на тях се отбелязвали отделни местности (в)- частните (г) земи и терените с ново строителство.

12. При ежегодните си прииждания река Нил заливала синорите (а) и с помощта (б) на картата египтените (в) решавали спорове между собствешците (г) на земи.

13. Древните гърци обозначавали на картите новооснваните (а) колонии (б) в Средиземно море и така те добивали по-ясна (в) представа за владенията си и олеснявали (г) пътешествениците.

14. На картата в книгата География (а) на Птолемей Средиземноморието (б) е предста¬вено съвсем (в) точно за разлика от останалите части на света (г).

В кое изречение е допусната пункгуационна грешка? (15.-16.)

15. 
а) Според схващанията на древните хора направлението и местоположението на обектите влияе върху живота примери, за което могат да се открият навсякъде.
б) Например бракът на момичето и изборът на жених можел да зависи от посоката, в която се е намирал домът на бъдещия съпруг.
в) Търговецът е търсел нови пазари и възможности, но нерядко се е влияел от „ посоката“ на предложението.
г) Археолозите са стигнали до извода, че разположението на входовете на дома и на светилището винаги е било строго ориентирано и съобразено с определена посока.

16.    
а) Китайците, които оставили описание на компаса в ръкопис от IV в. пр. Хр., установили, че парче магнит, окачено на връв, винаги се обръща в посока север-юг.
б) По-късно китайците започнали да правят компаси от намагнитизирана желязна игла, поставена върху дървен диск, който плава в съд с вода.
в) Колкото и да е чудно, европейските мореплаватели не познавали компаса go XII в., затова пътуването по море било много трудно и опасно.
г) Тъй като желязната обвивка на корабите отклонявала стрелките на компаса в неправилна посока започнали да монтират уреда в кутийка от размагнитено желязо.

В кое изречение не е допусната пункгуационна грешка? (17.-18.)

17. 
а) В Националния музей на Истанбул се съхранява интересен атлас с морски карти съставени през 1520 г. от турския адмирал Пири Рейс.
б) Специалистите твърдят, че атласът показва, как е изглеждала Земята преди 5 хиляди години.
в) Част от картите в атласа изобразяват с изумителна точност Северна и Южна Америка, Гренландия и дори Арктика.
г) Загадъчната карта на Пири Рейс е дала повод на учените да твърдят, че Европа е знаела за съществуването на Америка, и преди Колумб.

18.    
а) Древни надписи, които се срещат на много места по крайбрежието на Лабрадор и Нюфаунденд, са сериозно доказателство, че северните мореплаватели - викингите са посещавали някои райони на Северна Америка.
б) Ако се вярва на исторически документи, запазени от онова време континентът Антарктида не е бил познат на мореплавателите.
в) Картите са уникални с това, че на тях не е изобразена ледената покривка на Антарктида и Гренландия.
г) Може да се види, че Гоенландия се състои от два острова - факт който беше потвърден от една френска експедиция.

Като се основавате на знанията си за граматическите категории и значения на причастията, посочете излишното! (19.- 20.)
19. 
а) откриващ;
б) откривал;
в) откриел;
г) откривайки.

20.    
а) запазен;
б) запазил;
в) запазел;
г) запазейки.

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1.б - най-общо определя основната тема; 
2.г - неточно твърдение; 
З.г; 4.а; 
5.б - смисловата връзка се гради въз основа на общото за двой ката думи - уред - предназначение: по картата се открива местоположението на географските обекти, а с помощта на компаса-посоката им; 
6.б - с помощта на уреда лот се измерва дълбочината на водата, както с помощта на сеизмографа - степента на земния трус; 
7.б - двойката думи си приличат въз основа на връзката общо към частно: метеорологията е наука за прогнозиране на времето, както и картографията е наука, но за изработване на географски карти; 
8.б
9.б - червеният цвят олицетворява мъжкото начало-схващане, което може да се открие по логичен начин, защото по формални граматически белези думата птица е от ж. р. (Фениксът е митична птица, ненадмината по красота и надарена с необикновено дълголетие: живеела 500 години, самоизгаряла се в гнездото си и пак се възраждала от пепелта си - отговорите а, в и г спомагат да се свърже тази представа); 
10.в
11.а - прав) Месопотамия; 
12.в - прав. египтяните (думата съдържа непроменливо я); 
13.г - прав .улеснявали; 
14.а - прав. книгата „География", защото на цитираните в контекст заглавия се поставят кавички; 
15.а - прав. Според схващанията на древните хора направлението и местоположението на обектите влияе върху живота, примери за което могат да се открият навсякъде.; 
16.г - прав. Тъй като желязната обвивка на корабите отклонявала стрелките на компаса в неправилна посока, започнали да монтират уреда в кутийка от размагнитено желязо.; 
17.в; 18.в;
19.в - минало несвършено деятелно причастие, образувано от свършен вид на глагола (останалите форми са образувани от глагол, който е от несвършен вид: откриващ - сегашно деятелно причастие; откривал-минало свършено/ несвършено деятелно причастие; откривайки- деепричастие);
20.г - деепричастия не се образуват от глаголи от свършен вид.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave