ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
Текстът в научното общуване


Прочетете текста и изпълнете задачите след него.
         С думата иновация (нововъведение) се назовават изобретения в различни области на човешката дейност и познание. Иновацията може да е както продукт, така и идея, метод, процес. Всеки ден човек изобретява нещо. Кои са обаче откритията, коренно променили света?
         Едно от тези изобретения е печатарската преса. Тя е измислена от Йоханес Гутенберг, германски златар и печатар, основоположник на съвременното книгопечатане. Уредът, който изобретява през 1439 г. е т.нар. преса за машинен набор с подвижен печат. Тази преса позволява печатане на над 3600 страници на ден. До 1500 г. над хиляда преси работят из цяла Европа, а до 1600 г. са напечатани над 200 млн. нови книги.
Изобретението на Й. Гутенберг е определяно като едно от най-важните събития на Новото време. Чрез книгите, печатани с помощта на пресата на Гутенберг, се разпространяват редица напредничави идеи.


Из енциклопедия

1. Коя е темата на текста? - 1 т.
    а) Книгопечатането
    б) Нововъведението на Гутенберг
    в) Същност на иновацията
    г) Книгите и новите идеи

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
2. Текстът е подходящ за научно общуване, защото: - 2 т.
    а) Представя достоверна информация.
    б) Отнася се до конкретна научно-техническа област.
    в) Засяга проблем, който въздейства върху емоциите.
    г) Съдържа термини, които назовават понятия.
 
3. В текста се твърди, че: - 2 т.
    а) Иновациите са рядкост; трудно е да се измисли нещо ново.
    б) Всички нововъведения имат огромна роля за живота на човека.
    в) Иновацията може да бъде само конкретен продукт.
    г) Иновациите са много, но само някои от тях са особено значими.

4. Факт, който НЕ доказва тезата, е: - 2 т.
    а) Чрез изобретението на Гутенберг се разпространяват нови идеи.
    б) Новата преса представлява машинен набор с подвижен печат.
    в) Пресата на Гутенберг печата по 3600 страници на ден.
    г) До началото на XVII век са напечатани над 200 млн. нови книги.

5. Термин в текста НЕ е: - 2 т.
    а) печат
    б) книга
    в) човек
    г) преса

6. Въпросителното изречение в текста е използвано: - 1 т.
    а) За да се пита за конкретна информация.
    б) За да се акцентира върху отговора.
    в) За да се въздейства върху въображението на читателя.
    г) Защото текстът е диалог.

7. Синоним на иновация в текста НЕ е: - 2 т.
    а) изобретение
    б) книгопечатане
    в) нововъведение
    г) откритие

8. Как е най-подходящо да бъде продължен текстът? - 1 т.
    а) Книгите се съхраняват в обществени и в частни библиотеки.
    б) Книгата е печатно произведение с разнообразно съдържание.
    в) Друго значимо изобретение, променило историята, е компасът.
    г) Други дейци са френските учени.

Прочетете двата текста, за да откриете общото, за което се говори в тях.
Текст 1
          Думата е комплекс от звукове, който се използва с определено значение от хората, говорещи даден език. Думите са езикови единици, чрез които се назовават предмети (стол, вълк, цвете), признаци (голям, красив, добър), действия (вървя, уча, играя), количество (пет, десет, сто) или се означават отношенията между думите (върху, на, но). Свързвайки думите в изречения според правилата на езика, може да информираме, да опишем видяното, да разкажем случка, да отправим молба или да споделим своите мисли и чувства.
Текст 2
         Думата е страшно нещо, в нея са затворени изразните средства на всички изкуства: бои, линии, форми, звукове, движения – всичко, стига да можеш да боравиш с тия нейни богатства.


Йордан Йовков

9. По какви въпроси дава информация първият текст. - 8 т. 
В първия текст се съобщава информация, която отговаря на следните въпроси:

  1. ……………………………………………………………………….....................................................................................................
  2. ………………………………………………………………………......................................................................................................
  3. ……………………………………………………………………..........................................................................................................

10. Открийте разликите между двата текста: - 4 т.
        ……………………………………………………………………………………….................................................................................... 

       …………………………………………………………………………………............................................................................................

        ………………………………………………………………………………………....................................................................................

        ………………………………………………………………………………………...................................................................................

       ……………………………………………………………………………………….....................................................................................

 


Максимален брой точки - 25
Примерна скала  за оценяване: 
0-7 т. – Слаб
8-10 т. – Среден
11-13 т. – Добър
14-19 т. – Мн.добър
20-25 т. – Отличен

Отговори:
1-б; 2-в; 3-г; 4-б; 5-в; 6-б; 7-б; 8-в;
9-
- Що е дума?
- Какво се назовава с думите?
- Какво може да се постигне, когато думите се свързват в изречения?
10-
Първият текст е научен текст. Той съдържа информация от областта на науката, която изучава езика (езикознание). 
Вторият текст е художествен. Той съдържа откъс от художествено произведение.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave