ТЕСТ № 1
Текстът в научното общуване
по български език - 6 клас

1. Предназначението на научния текст е:
а) Да подтиква читателя към действие.
б) Да въздейства върху емоциите на читателя.
в) Да дава достоверна информация.
г) Да отразява актуални събития.

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Предназначението на урочната статия е:
а) Да се представи в достъпен за ученици вид научна информация.
б) Да се обогатяват науките с нова методи на изследване.
в) Да се затвърдят сведения, свързани с определен научен проблем.
г) Да се създадат умения за прилагане на усвоени знания.

3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
а) Всяка урочна статия притежава особености на научен текст
б) Всяка урочна статия съдържа термини от съответната научна област
в) Всеки научен текст може да бъде урочна статия.
г) Всеки научен текст е предназначен за официално общуване.

Прочетете текста и изпълнете задачи 4. - 8.
Когато Кирил и Методий създават писменост за славяните, те написват църковните книги на езика, на който говорят славяните в българските земи. Така езикът на българските славяни се превръща в общ език на цялото славянство, а българските духовници от времето на цар Симеон стават просветители на всички славянски народи. И до днес в съвременния български език са запазени множество думи, които се срещат само в старите славянски книги. Съхранени са някои думи от езика на древните българи и хиляди славянски думи.

П. Добрев

4. Текстът е откъс от:
а) разговор между познати
б) научно изследване
в) анализ на разказ
г) делови текст (покана)

5. Чрез текста авторът:
а) Отправя покана към читателите за тържество по случай празника 24 май. 
б) Дава подробна информация за дейността на българските духовници като славянски просветители.
в) Представя своето емоционално отношение към делото на Кирил и Ме¬тодий.
г) Доказва научна теза, свързана с езика на българските славяни.

6. Кое глаголно време преобладава в текста?
а) бъдеще време
б) минало свършено време
в) минало несвършено време 
г) сегашно време

7. Термини, назоваващи понятия от науките за езика, са:
а) цар, църковни книги
б) славяни, славянство
в) думи, съвременен български език 
г) древни българи, духовници

8. Текстът може да бъде използван като:
а) тестова задача за проверка и оценка на знания по история
б) допълнителен източник на информация към урочна статия
в) определение на понятието „славянски език“
г) урочна статия по български език 

9. В кое от изреченията думата звезда е термин?
а) На тъмното небе трепна първата звезда.
б) Двойните звезди се сливат в една голяма звезда, наречена неутронна.
в) На концерта ще пее и една истинска звезда.
г) Медальонът ми е с форма на звезда.

10. В кое от изреченията е употребено обобщено сегашно време?
а) След падането на България под османска власт Созопол запазва християнския си характер.
б) Крум създава първите български закони.
в) Земята се върти около Слънцето.
г) По времето на Симеон настъпва разцвет на българската култура.

11. В кое от изреченията е употребено сегашно историческо време?
а) Накитите от платина са най-скъпи.
б) Фотосинтезата протича в зелените части на растенията.
в) През XVII в. Галилео Галилей наблюдава небесните тела с изготвена от него зрителна тръба.
г) Добрите математици се справят успешно с тестовете за интелигентност.

12. Каква е основната цел на научния текст?
а) да забавлява 
б) да подтиква към действие 
в) да дава информация 
г) да поражда емоционална реакция

13. Кратко формулиране на становище по темата се нарича:
а) аргумент 
б) теза
в) разсъждение 
г) доказателство

14. Кое твърдение е вярно?
а) Научният текст задължително е текст разсъждение.
б) В научния текст може да се съчетават повествование, описание и разсъждение.
в) В научния текст обикновено преобладава описанието. 
г) В научния текст най-често се съчетават описание и повествование.

15. В кое от изреченията повтарящата се дума е термин?
а) В краката му лежеше огромна котка.
б) Елена има една много палава котка.
в) Домашната котка има тегло от 2,5 до 8 kg.
г) В двора видяхме две кучета и една котка.

 

 


Отговори:
1-в; 2-б; 3-в; 4-б; 5-г; 6-г; 7-в; 8-б; 9-а; 10-в; 11-в; 12-в; 13-б; 14-б; 15-в;
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave