ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
Извличане и обработване на информация от урочна статия


1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Урочната статия е: - 2 т.
    а) текст, предназначен за ученици
    б) вид научен текст
    в) текст, публикуван в енциклопедия
    г) текст, в който се използват термини

2. В урочната статия НЕ е задължително да има: - 2 т.
    а) определения
    б) снимки
    в) заглавие
    г) упражнения
 
3. В кой ред е записан термин, който използваме при синтактичен анализ на изречение? - 1 т.
    а) звучни съгласни
    б) второстепенни части
    в) речева ситуация
    г) словообразувателна система

4. В кой ред е записан термин, който използваме при определяне на морфемния строеж на думата? - 1 т.
    а) допълнение
    б) синоними
    в) ключови думи
    г) окончание

Прочетете текста и изпълнете задачи 5 – 8.

Кои са географските обекти, рекордьори на Земята?
•    най-високият връх на Земята – Еверест, 8848 м надморска височина;
•    най-голямата дълбочина в Световния океан – Марианската падина, 11022 м;
•    най-дългата река – Нил, 6700 км;
•    най-дълбокото езеро – Байкал, 1637 м;
•    най-високият водопад – Анхел, 1054 м;
•    най-високо разположената столица – Ла Пас, столица на Боливия, 3627 м;
•    най-голямата пещера – Мамутовата пещера, открита през 1799 г.

Задача: Открийте посочените географски обекти на картата на света. Определете и запишете географските им координати. Помогнете си с приложението „Как се определя географското положение на обект“. 


Из учебник

5. Текстът е откъс от учебник по: - 1 т.
    а) история
    б) чужд език
    в) география
    г) литература

6. Текстът НЕ съдържа: - 1 т.
    а) условни знаци
    б) учебна информация
    в) учебна задача
    г) термини

7. Коя мерна единица НЕ е използвана в текста?: - 1 т.
    а) метър
    б) километър
    в) географска ширина
    г) година

8. В текста НЕ е назован следният географски обект: - 1 т.
    а) връх
    б) планина
    в) водопад
    г) езеро

9. Урочната статия е: - 5 т. 
………………………………………………………………………................................................………………
……………………………………………................................................…………………………………………
…………………………………………………………................................................……………………………
……………………………………………………................................................…………………………………

10. Какво означава думата термин? – 5 т.
……………………………………………………………….................................................……………………..
………………………………………………………………….................................................…………………..
…………………………………………………………………….................................................………………..


 


Максимален брой точки - 20
Примерна скала  за оценяване: 
0-6 т. – Слаб
7-10 т. – Среден
11-13 т. – Добър
14-16 т. – Мн.добър
17-20 т. – Отличен

Отговори:
1-в; 2-б; 3-б; 4-г; 5-в; 6-а; 7-в; 8-б;
9-
- Урочната статия е научен текст, в който информацията от една научна област е представена достъпно и разбираемо за ученика.
10-
- Терминът е дума или израз, с който се назовават понятията от дадена научна област. 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave