ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
Художествен текст


1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. При възприемане на художествен текст анализираме:
   A) системата от художествени образи
   Б) езиковите средства за постигане на емоционалност
   B) връзките между изреченията в текста
   Г) похватите за изграждане на художествените образи

2. Когато тълкуваме художествен текст, осмисляме:
   A) граматичните значения на думите в текста
   Б) идеите и посланията на автора на текста
   B) съчетаемостта между думите в текста
   Г) правописните особености на думите в текста

3. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение?
Чрез езикови средства, предпочитани в художествения текст, се постига:
   A) въздействие върху мислите и чувствата на читателя
   Б) конкретност на представяните художествени образи
   B) условност на изобразяваните факти и събития
   Г) обективност и обобщеност на предлаганата информация

Прочетете текста и решете задачи 4-6.
     Бедната челопеченка действително бързаше да стигне по-скоро манастира. [...]
     Но когато минуваше из церовата гора, та да слезе към Искъра, из нея излезе някакъв момък в чудати опнати дрехи с ширити по гърдите и с пушка; лицето му беше измахнато и бледо. „Бабо, хляб! Умирам от глад!“ - каза той, като й препречи пътя. Тя веднага се сети: „От ония е, дето ги гонят сега!... Боже господи!“ - пошушна си Илийца уплашена. Тя потърси в торбата и видя, че е забравила да вземе хляб; само сухи корички останали на дъното. Даде му ги. „Бабо, в това село може ли да се скрия?“ Как ще се скрие в Челопек? Там е огън сега - ще го предадат на турците. Па и с тия дрехи! „Не може, синко, не може!“ - каза му тя, гледайки милостиво измъченото му лице, по което сега се изобрази отчаяние. Тя помисли малко, па каза: „Скрий се, синко, сега в гората, може да те види някой. Тая нощ чакай ме, навъртай се, тука пак да те намеря. И хляб ще ти донеса, и някоя друга дреха... с тия не бива. Ние сме христиени.“ Изпитото лице на момъка светна от надежда. „Ще те чакам, бабо; върви, бабо, благодаря!...“ И тя го видя как той се изгуби в гората, като куцаше. Очите й се наляха със сълзи. (Иван Вазов)

4. От текста става ясно, че:
   A) Бунтовникът не може да се скрие в селото, защото баба Илийца се страхува за живота си.
   Б) Баба Илийца не дава храна на бунтовника, защото това е забранено от турците.
   B) Баба Илийца е уплашена и отчаяна, защото не може да помогне на бунтовника.
   Г) Баба Илийца ще положи усилия да помогне на бунтовника с дрехи и храна.

5. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение? Образът на бунтовника е изграден чрез:
   A) представяне на постъпките на героя
   Б) речева характеристика на героя
   B) изразяване на отношение към героя
   Г) портретна характеристика на героя

6. В кой ред има езикови средства за изразяване на емоционалност?
   A) минуваше из церовата гора 
   Б) тя потърси в торбата
   B) очите й се наляха със сълзи 
   Г) той се изгуби в гората

Прочетете откъса и решете задачи 7 и 8.
И днес йощ Балканът, щом буря
                                        зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и
                                     препраща
славата му дивна като някой ек 
от урва на урва и от век на век.
                                   Иван Вазов

7. Какво отношение изразява поетът чрез строфата?
   A) Увереност, че подвигът на опълченците ще е повод за гордост на бъдещите поколения.
   Б) Страх пред силата на природните стихии, които бушуват из горите и по върховете на планината.
   B) Съмнение, че героичните събития могат да останат дълго време в паметта на народа.
   Г) Преклонение пред дивната красота и величие на българската планинска природа.

8. Кое художествено средство НЕ е използвано в строфата?
   A) олицетворение
   Б) сравнение
   B) хипербола (преувеличение)
   Г) повторение

9. Подберете верния отговор, след като прочетете речниковата статия за думата.
кубе ср. Външната изпъкнала (обикн. кълбовидна) част на купола на църква.
Думата кубе е:
   A) еднозначна дума
   Б) многозначна дума
   B) синоним на кръг
   Г) термин от математиката

10. Направете морфологичен анализ на думата кубе.
………………………………………………………………………………………………………

11. Кое НЕ е речниково значение на думата врата?
   A) Вход на стая, двор, градина и др., през който се влиза и излиза
   Б) Приспособление за затваряне и отваряне на вход
   B) В някои спортни игри - правоъгълна вертикална рамка, където се вкарва топка или шайба
   Г) Място, където се преминава през железопътна линия, ограда и др.

12. Думата врата е:
   A) еднозначна дума
   Б) многозначна дума
   B) синоним на вратар
   Г) термин от географията

 

 

Отговори:
1-в; 2-б; 3-г; 4-г; 5-а; 6-в; 7-а; 8-г; 9-а;
10 – куб-е, куб - корен, е – окончание;
11-г; 12-б.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave