ТЕСТ № 12
по български език - 8 клас

 

Прочетете текста и отговорете на задачи 1 .-4.
Сред висшите технологии на древността, познати на обитателите на нашите земи, производството на колесници заема особено място. Тяхното изобретяване и изобщо откриването на колелото се крият в мрака на праисторията. Най-старите литературни източници в региона, както и многобройните открити колесници и техни изображения в тракийските гробници върху ценни предмети и монети обаче са красноречиво свидетелство за „масовото“ производство на това транспортно и военно средство. Подобно на металообработването през епохата на енеолита, то се основава на хилядолетни местни традиции.

След победния си ход по бойните полета на Троянската война, в Близкия изток и Египет, колесницата е постепенно изместена от конницата, но продължава издигането си като динамичен символ на могъщество и власт. В Древна Гърция качвали в колесници победителите в олимпийските игри, а в разцвета на Римската империя надбягванията с колесници стават любимо зрелище, надминаващо по популярност дори гладиаторските игри. Състезанията с квадриги по организация и щедро финансиране могат да съперничат на съвременните автомобилни шампионати във Формула 1.

Трансформацията на бойните колесници в танк, започнала от проектите на Леонардо да Винчи в епохата на Ренесанса, завършва в края на Първата световна война, а оттогава модерните моторни колесници - танковете и бронетранспортьорите, печелят не една голяма битка.

1. Коя е темата на текста?
а) Колесниците;
б) Производство на колесници;
в) Изобретяването на колесниците; 
г) История на колесниците.

2. Какъв е по вид текстът? 
а) научен;
б) художествен;
в) научно-популярен;
г) публицистичен.

3. Каква нова информация налага обособяването на втория абзац на текста?
а) производството на колесници;
б) изображенията на колесници; 
в) замяна на колесницата с конница;
г) трансформацията на колесницата в танк.

4. Кое твърдение не отговаря на логиката на текста?
а) За колесниците съдим от откритите в тракийските гробници образци и от изображенията върху ценни предмети и монети.
б) Откритите колесници и техните изображения от епохата на енеолита са доказателство, че производството им се основава на хилядолетни традиции.
в) След Троянската война в Близкия изток и Египет колесниците са изместени от конница.
г) Гениалният учен, художник и инженер Леонардо да Винчи от колесницата изработил танк.

5. С кой от синонимите не може да бъде заместена подчертаната дума в изречението?
Императорите проявявали голям интерес към състезанията и ставали привърженици на определена факция.
а) внимание;
б) заинтересованост;
в) любопитство; 
г) потребност.

6. С кой от посочените синоними няма да заместите подчертаната дума?
Шампионите били популярни и чествани, както най-добрите гладиатори.
а) известни;
б) познати;
в) прочути;
г) славни

7. Думата бига означава:
а) колесница, теглена от един кон;
б) колесница, теглена от два коня;
в) колесница, теглена от три коня;
г) колесница, теглена от четири коня.

8. Думата квадрига означава:
а) колесница, теглена от един кон;
б) колесница, теглена от два коня;
в) колесница, теглена от три коня;
г) колесница, теглена от четири коня.

В коя от подчертаните думи е допусната грешка? (9.-11.)

9. Овенчаните (а) с победа римски императори и големи пълководци използвали богато украсени (б) колесници при своите (в) триумфални шествия (г).

10. От страната на оборите обикновено се разполагал магистрата (а), който уреждал (б) състезанието, а в кръглия (в) край се намирала триумфалната (г) арка, през която минавало тържественото шествие.

11. Факциите, първообраз (а) на днешните спортни клубове, осигурявали отглеждането (б) на състезателни коне, подържането (в) на материалната (г) част и обучението на водачите.

В коя от подчертаните думи не е допусната правописна грешка? (12.-14.)

12. Във военото (а) дело колесниците били постепено (б) изместени от коницата (в), но те не изчезнали, а надбягванията (г) с тях се превърнали в любимо зрелище на стотици хиляди граждани.

13. Зеленоката (а) хетера Теодора, дъщеря на пазача на животните, за да привлече вниманието на племеника (б) на император Юстиниан, се приоблякла (в) като юноша и се включила в състезанието (г) с колесници, което спечелила.

14. Най-голямо (а) възхищение будела квадригата, чийто (б) коне от позлатен бронз били изработени от предворния (в) склуптор (г) на Александър Македонски Лизип или от негов ученик от IV век пр. Христа.

15. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка?
а) Колесницата е преди всичко динамичен символ на могъщество и власт използван още от дълбока древност. 
б) Триумфалният характер в символиката на колесницата е свързан с поразилото човешкото въображение използване на бойни колесници от древните траки, асирийци, перси, египтяни, гърци и напредналите народи на централна Азия.
в) Като морална алегория обаче колесницата е символ на триумфалното издигане на духа каквато е огнената колесница, издигаща пророк Илия към небесата (Библия, Втора книга, Царства, 2:11).
г) Грохотът на колелата, който съпровожда появата на върховните богове на древните скандинавци и германи напомня основния им отличителен белег - гърма.

16.     
а) Около 2000 г. преди Христа в Западните степи на Азия се появили леки колесници, теглени от коне, които променили из основи военната техника.
б) Голямо предимство на колесницата била нейната скорост, която позволявала бързо обхождане на фалангите докато пехотинците на противника били обсипвани със стрели.
в) Настъпващото объркване в редиците на пехотата давало възможност за фронтална атака на колесниците които се врязвали в противниковата формация, газели войниците и всявали паника и ужас.
г) Тази тактика, която донякъде напомня съвременното използване на бързи бронетанкови съединения била доведена до съвършенство от асирийците, покорили по-напредналите в техническо отношение цивилизации на Индия и Египет.

17. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Недостатъците на бойната колесница била нейната висока цена, използваемост само в равнинни места и малка ефективност, тъй като само един боец можел да участва пълноценно в нападението с лък или с копие.
б) По ирония на съдбата чудовищните колесници на персите, теглени от осем коня, които всявали паника и ужас в редиците на противниковата пехота, се появяват във вид на танкове след повече от две хилядолетия.
в) По дължината на стената на голямата арена били подредени олтари на божества и устройство за показване на обиколките състоящо се от седем изящно изработени делфина.
г) При завършване на всяка обиколка един от делфините бил свалян, за да знаят зрителите колко обиколки остават до края на състезанието.

18. Колко пунктуационни знака съдържа изречението:
След пресичане на финала победителят правел една дълга обиколка за да събере овациите на публиката, а по-късно се отправял към организаторите за да получи сребърната палма лавровия венец и паричното възнаграждение възлизащо на 15-16 хиляди сестерции сребърна монета (с тегло 1,13 г и основна римска парична единица).
а) четири запетаи и една двойка скоби;
б) пет запетаи и една двойка скоби;
в) шест запетаи и една двойка скоби;
г) седем запетаи и една двойка скоби.

19. Кое изречение е сложно съставно?
а) Провеждали се и състезания с биги, но в големите състезания (античната Формула 1) участвали само квадриги.
б) Тези състезания стрували милиони сестерции, които били осигурявани частично от държавната хазна, но с големи суми участвали и уредници.
в) Особено важни били издръжливостта и силата на конете, които били настанени и гледани в специални обори и фактории*.
г) Всяка от четирите основни факции се отличавала със собствен цвят - бял, червен, зелен и син, с който били боядисвани колесниците, туниките на състезателите и амунициите на конете.
Речник: фактория*- 1. Търговска кантора, отворена от компания в друга държава и управлявана от нейно доверено лице. 2. Снабдителен пункт в отдалечените краища на страната, откъдето ловците купуват необходимите им неща.

20. Коя дума се различава по граматически белези от останалите?
а) колесница;
б) конезавод;
в) конюшна;
г) конница.

 

 

 


ОТГОВОРИ НА ТЕСТА
1 .г; 2.в; З.в; 4.г; 5.г; 6.г; 7.б; 8.г; 
9.а – прав. увенчаните;
10.а – прав. магистратът; 
11.в – прав. поддържането; 
12.г – прав. а. военното; б. постепенно; в. конница; 
13.г – прав. а. зеленооката; б. племенника; в. преоблякла; 
14.а – прав. б. чиито (мн. число); в. придворния; г. скулптор; 
15.б; 1 б.а; 
17.в – По дължината на стената на голямата арена били подредени олтари на божества и устройство за показване на обиколките, състоящо се от седем изящно изработени делфина.; 
18.б - прав. След пресичане на финала победителят правел една дълга обиколка, за да събере овациите на публиката, а по-късно се отправял към организаторите, за да получи сребърната палма, лавровия венец и паричното възнаграждение, възлизащо на 15-16 хиляди сестерции (сребърна монета с тегло 1,13 ги основна римска парична единица).;
19.б; 
20.б - родът е основният граматически белег, по който се различава думата конезавод от останалите.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave