ТЕСТ № 15
по български език - 8 клас


Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .-4.
Парите променят характера, парите правят човека да изглежда секси, парите управляват света. Ден и нощ, без прекъсване огромни суми в различни валути се движат във всички посоки на света. И всеки човек - независимо дали е стар, или- млад, дали живее в сламена колиба, или в дворец, е пленник на кръговрата на парите.

Победният им поход започва преди около 2640 години с направата на първите монети. В Месопотамия и Египет още много преди това влизат в употреба злато, сребро и мед, които се теглят. С тези неоформени късове ценни метали можело обаче блестящо да се мами.

Монетарният взрив трябва да е повлиял на човечеството повече, отколкото изобретяването на колелото. Всичко започва в малко лидийско царство, на територията на днешна Турция. Лидийците, които били специализирани в производство на козметика и търгували с нея из целия свят, около 640 година преди Христа стигнали до гениална идея - те създали овални късчета от благородна сплав, на които бил изсечен символът на властта на лидийския цар - стилизирана лъвска глава. Първата кръгла монета тежала 14,5 г. Днешната й стойност като метал отговаря на 125 евро.

Втората монетарна революция - появата на книжните пари, ускорява икономическите процеси. Несъмнено родината е Китай, а времето на обръщението - VII век. Една книжна банкнота, наречена пао-чао, отговаряла на 10 000 медни монети.

1. Коя е основната тема на текста?
а) Световните монетарни революции;
б) Властта на парите;
в) Историята на парите;
г) Двата монетарни взрива.

2. Подредете абзаците по теми:
I. Втора монетарна революция;
II. Началото на паричната интервенция;
III. Първи монетарен взрив;
IV. Силата на парите.
а) I, II, III, IV;
б) II, III, IV, I;
в) III, IV, l,1l;
г) IV, II, III, I.

3. Според информацията в текста, Лидия е държавата, която първа започва да сече монети. Според официалната версия парите за пръв път влизат в употреба в:
а) Шумер;
б) Ниневия;
в) Вавилония;
г) Финикия.

4. Текстът е предназначен за:
а) финансисти;
б) историци;
в) широка аудитория; 
г) студенти.

5. Кое обяснение не отговаря на думата валута?
а) парична единица и система на дадена страна;
б) чуждестранна парична единица;
в) ценни книжа, кредитни и платежни документи, изразени в чуждестранни парични единици;
г) притежание на пари.

6. Кое обяснение не отговаря назначението на думата бордеро?
а) банков или борсов документ, удостоверяващ извършването на парична операция;
б) документ, забраняващ ползването на чужда валута;
в) опис за обмен на пари или притежание на ценни книжа;
г) документ за притежание на валута.

7. Коя дума е омоним:
а) пара;
б) пари;
в) вълна;
г) лира.

8. От какъв произход е думата банкнота?
а) английски;
б) немски;
в) италиански;
г) испански.

9. От какъв произход е думата банка?
а) английски;
б) немски;
в) френски;
г) португалски.

10. На коя римска богиня е собствено име думата монета със значение „наставница“ -Moneta?
а) Венера;
б) Диана;
в) Юнона;
г) Церера.

11. Каква е по вид подчертаната грешка в изречението?
В началото на новото време паричната и финансовата системи вече са толкова сложни и комплексни, че само малка прослойка от посветените имат цялостен поглед върху тях.
а) правописна;
б) пунктуационна;
в) граматическа;
г) стилистична.

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

12. Доказателство за нарасналата (а) сила на парите е факта (б), че в древността (в) поставяли под езика на мъртвия малка паричка, за да може да си плати преминаването (г) в света на сенките.

13. Както през Средновековието (а) алхимиците (б) са се опитвали да превръщат оловото в злато, така и днес признати и непризнати (в) експерти с различни професии се опитват да превърнат икономическите теории в апсолютно (г) стабилна парична система.

14. Постоянно (а) в движение и в атака - духът (б) на парите завладява всички пазари, влиза вкъши (в) и в палати на цивилизования свят и само малка прослойка (г) от просветените имат цялостен поглед върху този мащабен процес.

15. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Гениалното откритие на лидийците подарило на народа на мехлемите и парфюмите не само блестящ търговски баланс, но и един цар, чието богатство станало пословично за всички времена.
б) Крез -този архетип на богаташа, преживява това, което спохожда заможните.
в) Защото щастието може да се украси със злато, но не може да се купи, нита да се подчини.
г) Царят завладял цяла Мала Азия дарява на победените градове нов архитектурен облик и загубва своето царство и богатство само за един миг, защото погрешно разбира думите на оракула и попада в клопката на персийските войски.

16. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
а) Призната практика е, че, когато правителствените лидери назначават за министри или съветници преуспели бизнесмени те веднага биват обявявани за успешни премиери с визии за икономиката.
б) Още в VI век преди Христа гръцкият законодател Солон признал, че който е достатъчно умен да трупа пари той би могъл да умножи и богатството на държавата.
в) Последицата от подобен предприемчив ход води до прилагане на демократичния принцип, защото обществените служби вече не се разпределят изключително между знатните, а се дават и на хората от народа.
г) Когато на нюйоркската борса има срив целият свят стене и тогава помага само молитвата.

17. Колко запетаи са пропусната в текста?
Новите закони които се създават с разширяването на паричната система не само стимулират търговията но и абстрактното мислене затова според Хайдегер „чудото на гръцката философия“ започва няколко десетилетия след създаване на монетите.
а) три;
б) четири;
в) пет;
г) шест.

18. Колко пунктуационни знака са пропуснати в текста?
На втория ден от процеса наречен Случаят Крал Лир мултимилионерът Джералд Бун натрупал парите си с изключително груби методи се приближава към съдиите и обяснява След като парите в продължение на години са ми дарявали много щастие исках да се реванширам и ги раздадох на бедните. Така направих парите щастливи.
а) пет;
б) шест;
в) седем;
г) осем.

19. Кое изречение съдържа обособена част?
а) Европеецът, който мисли, че не го засяга оризовата реколта в Китай, се лъже.
б) Гъстата икономическа и капиталова мрежа е обгърнала планетата, така че пряко или косвено всяко икономическо събитие предизвиква международен отзвук.
в) Парите, от векове заклеймявани и обожествявани, са тези, с които се плаща свободата, властта, любовта към ближния и алчността, щастието и нещастието.
г) Сами по себе си парите съвсем не са ценни - една стодоларова банкнота се състои от 75% памук, 25% лен и една полиестерна защитна нишка.

20. Като се ръководите от граматическите признаци на думите, посочете ненужното.
а) динар; 
б) долар;
в) рубла;
г) лев.

 

 

 


ОТГОВОРИ НА ТЕСТА

1 .в; 2.г; 
З.г - спомнете си фразеологичния израз финикийски знаци; 
4.в; 5.г; 6.б; 
7.г - думата лира е омоним, защото съдържа две думи, еднакви по форми, но различни по значение. Думите пара, пари, вълна са омографи - думи, които се пишат еднакво, но се произнасят различно и означават различни неща: пара - монета и изпарение на газ; пари - усещане за топлина при допир с горещ предмет или разменни единици; вълна - животинска козина или водна издатина, образувана от колебанията на водната повърхност; 
8.а - установява се при проверка с речника на чуждите думи в българския език; 
9.в - справка с речника на чуждите думи в българския език; 
10.в - съпругата на върховния бог Юпитер, на която отговаря древногръцката богиня Хера (монета - кръгъл слитък от метал с определено тегло, проба и стойност, който се използва като законно средство за обращение; паричен знак); 
11.в - прав. В началото на новото време паричната и финансовата система вече са толкова сложни и комплексни, че само малка прослойка от посветените имат цялостен поглед върху тях.; 
12.б - прав. фактът; 
13.г - прав. абсолютно; 
14.в - не изисква слято писане;
15.г - прав. Царят, завладял цяла Мала Азия, дарява на победените градове нов архитектурен облик и загубва своето царство и богатство само за един миг, защото погрешно разбира думите на оракула и попада в клопката на персийските войски.; 
16.в - прав. а. Призната практика е, че когато правителствените лидери назначават за министри или съветници преуспели бизнесмени, те веднага биват обявявани за успешни премиери с визии за икономиката.; б. Още в VI век преди Христа гръцкият законодател Солон признал, че който е достатъчно умен да трупа пари, той би могъл да умножи и богатството на държавата.; г. Когато на нюйоркската борса има срив, целият свят стене и тогава помага само молитвата.; 
17.б - прав. Новите закони, които се създават с разширяването на паричната система, не само стимулират търговията, но и абстрактното мислене, затова според Хайдегер „чудото на гръцката философия“ започва няколко десетилетия след създаване на монетите.; 
18. г. - пунктуационните знаци са 8: 5 запетаи, 1 двоеточие, 2 чифта кавички. На втория ден от процеса, наречен „ Случаят Крал Лир", мултимилионерът Джералд Бун, натрупал парите си с изключително груби методи, се приближава към съдиите и обяснява: „След като парите в продължение на години са ми дарявали много щастие, исках да се реванширам и ги раздадох на бедните. Така направих парите щастливи."; 
19.в;
20.в - думата рубла се изключва от останалите въз основа на граматическия признак род.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave