ПРИМЕРЕН ТЕСТ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 

Прочетете текста и посочете правилния отговор на свързаните с него задачи от 1 до 8.
„...Левски се бе посветил на своя народ със съзнанието, че рано или късно животът му ще бъде поискан, и когато този миг идва, той не търси милост от хората, нито пък опрощение от бога. „Пред бога и свободата грехове не съм сторил, но нека другите ми съгрешения останат непростени” - това са последните му думи.
Дори пред лицето на смъртта гордият българин не пожелава нито да коленичи пред поробителя, нито да приеме утехата на религията, ако това би изисквало макар и частица отричане от собственото му верую. Той не вярва в задгробния живот, нито в страшния съд според църковната догма. Той има свои идеи за безсмъртието и вярва, че ще се прероди в онези, които ще продължат борбата за свобода и братство. Единствен съдник на делата си приема съда на потомството, а пред този съд Левски застава с чисти ръце и чисто сърце ...
Историята справедливо му определи единствената награда, която някога е искал за себе си и за тези, които е приобщил към своето дело - да останат в паметта на бъдните поколения...”

М. Макдермот (По „Апостолът на свободата”)

1. Текстът е откъс от:
а)  исторически роман;
б)  биографичен роман;
в)  фантастичен роман;
г)  научно изследване.

2. Темата на откъса е:
а)  чувството за непогрешимост у Левски;
б)  вярата на Левски в бъдещето;
в)  готовността на Левски да умре;
г)  духовното величие на човека Левски.

3. Ключови думи в текста са:
а)  грехове, съгрешения, страшния съд, опрощение;
б)  свобода, братство, борба, безсмъртие;
в)  задгробен живот, смърт, тираните, борбата;
г)  история, награда, непростени, милост.

4. Левски е посветил живота си на:
а)  идеята за безсмъртието;
б)  идеята за бога и борбата;
в)  своята вяра в бъдещето;
г)  своя народ.

5. Пред лицето на смъртта Левски е готов:
а)  да приеме утехата на религията;
б)  да защитава своето верую;
в)  да приеме съда на потомството;
г)  да признае греховете си пред бога.

6. Собственото си безсмъртие Левски вижда:
а)  във вярата си, че не е съгрешил пред бога и свободата;
б)  в съда на историята, който ще му отреди заслужената награда;
в)  като безсмъртие в паметта на поколенията;
г)  в онези, които ще продължат борбата за свобода и братство.

7. Контекстови синоними в текста са:
а)  милост – опрощение;
б)  Левски – гордият българин;
в)  чисти ръце – чисто сърце;
г)  историята – бъдните поколения.

8. Текстът може да бъде продължен с изречението:
а)  За съжаление гробът на Левски и до днес не е открит.
б   А нужно ли е това за човек, останал толкова жив и обичан от народа си.
в   И до днес Левски живее в сърцето и душата на всеки българин.
г)  А за светла личност като Левски и наградата на безсмъртието е малка.

9. Къде е допусната правописна грешка в изписването на думите ?
а)  подтиквам;
б   подтискам;
в   подтичвам;
г)  подтикна.

10. Къде е допусната правописна грешка в изписването на думите?
а)  двукрак;
б)  двувръх;
в)  двуяк;
г)  двубой.

11. Къде е допусната правописна грешка в изписването на думите?
а)  закрея – закреяли;
б)  закъснея – закъснели;
в)  закоравея – закоравяли;
г)  залоя – залоели.

12. Къде няма грешка в изписването на думите?
а)  Райна Княгиня;
б)  баба Тонка;
в)  Хитрата лисана;
г)  Ричард лъвското сърце.

13. Къде няма грешка в изписването на думите?
а)  двоумяхме – двоумехме;
б)  търпяхме – търпехме;
в)  дробяхме – дробихме;
г)  творяхме – творехме.

14. В коя от подчертаните думи е допусната грешка?
Десетте аксиоми (а) от теорията на избора са факторът (б), на който можем да се опреме (в), за да преосмислим (г) понятието „лична свобода”.

15.  В коя от подчертаните думи е допусната грешка?
Необходимо е да свикнем (а) с мисълта (б), че можем единствено да контролираме само собственното (в) си поведение(г)


16. В коя от подчертаните думи е допусната грешка?
Трябва да имаме предвид (а), че риска (б) и кръгът (в) на компромиса са (г) средство за оценка на личната ни свобода.

17. В коя от подчертаните думи е допусната грешка?
Същността (а) на поведението и личният (б) ни избор лежи (в) в корена на стойностния (г) ни свят.

18. В коя от подчертаните думи е допусната грешка?
Контролът (а) над живота ни е въпрос на избор, защото ние можеме (б) да контролираме пряко действията си (в) и мислите си и непряко (г) – чувствата си.

19. В кой от редовете е допусната грешка в пунктуацията?
а)  Искам да науча кой е предателят.
б)  Искам да науча дали той е предателят.
в)  Искам да мога да отида на кино.
г)  Искам да пея да скачам и да се радвам.

20. В кой от редовете е допусната грешка в пунктуацията?
а)  Не можеше да реши това, как да й каже.
б)  Не можеше да реши как да й каже.
в)  Не можеше да вземе решение, как да й каже.
г)  Не можеше да реши дори, как да й каже.

21. В кой от редовете е допусната грешка в пунктуацията?
а)  Разбира се, той никога не мислеше за утрешния ден.
б)  Той, разбира се, никога не мислеше за утрешния ден.
в)  Всъщност никой не се съобразяваше с нещо.
г)  Никой, всъщност, не се съобразяваше с него.

22. В кой от редовете е допусната грешка в пунктуацията?
а)  Не виждах други сгради освен порутени къщички.
б)  Не се виждаха други сгради освен порутени къщички.
в)  Нови сгради, наместо порутени къщички, виждах навсякъде.
г)  Нови сгради наместо порутени къщички се виждаха навсякъде.

23. В кой от редовете не е допусната грешка в пунктуацията?
а)  Погледнете, която искате карта, и потърсете България.
б)  Погледнете картата, която имате, и потърсете България.
в)  Погледнете, която искате карта и потърсете България.
г)  Погледнете картата, която имате и потърсете България.

24. Коя от думите е синоним на думата метаморфоза ?
а)  превземане;
б)  преобразуване;
в)  превръщане;
г)  пренареждане.

25. Какво означава изразът „без да си мръдна пръста”?
а)  без да проявя ни най-малко усилие;
б)  без да проявя някакво голямо усилие;
в)  без да проявя необходимото за целта усилие;
г)  без да проявя желание за някакво усилие.

26. Кой от изразите не е синоним на останалите?
а)  Много ми влиза в джоба.
б)  Много ми влиза в кесията.
в)  Много искам да зная.
г)  Много искам да получа.

27. В кой от редовете думите са антоними?
а)  експлицитен – скрит;
б)  имплицитен – вплетен;
в)  експулсиран – изгонен;
г)  импозантен – внушителен.

28. В кой от редовете двойката думи не са пароними?
а)  мир – пир;
б)  маг – магьосник;
в)  маса – каса;
г)  мога – тога.

29.  В кои от думите е допусната правописна грешка?
а)  отънея – отънели
б)  охладнея – охладняли
в)  затъпея – затъпели
г)  отчая – отчаяли

30. Къде няма грешка в изписването на думите?
а)  не вярно
б)  не интересен
в)  нехая
г)  незная

 

 

 

Отговори: 
1.б, 2.г, 3.б, 4.г, 5.б, 6.г, 7.б, 8.г, 9.б, 10.в, 11.в, 12.а, 13.в, 14.в, 15.в, 16.б, 17.в, 
18.б, 19.г, 20.г, 21.в, 22.а, 23.б, 24.в, 25.а, 26.в, 27.а, 28.б, 29.б, 30.в

@bgmateriali.com

Изтеглиsave