1. Алеко Константинов е завършил своето висше образование в:

а) Одеса

б) Николаев

в) Москва

г) Петербург

2. В сферата на творческата изява на Алеко Константинов НЕ се вкючват:

а) повести

б) пътеписи

в) преводи

г) фейлетони

3. Кой от литературните критици защитава тезата, че в образа на Бай Ганьо са обобщени основните черти на капиталистическата класа?

а) Боян Ничев

б) Георги Бакалов

в) Герхард Геземан

г) Боян Пенев

4. Каква информация НЕ е вкючена в подзаглавието на книгата „Бай Ганьо – Невероятни разкази за един съвременен българин”?

а) условен характер на изложението

б) повествование с моногерой

в) белетристично съчинение

г) композиционен похват – разказ в разказа

5. Как може да бъде оценена позицията на разказвачите в книгата „Бай Ганьо” към пресъздадените от тях истории?

а) двойнствена – изпълнена със срам и гордост

б) неутрална

в) дистанционно-оценяваща

г) назидателна

6. Проявленията на „байганьовщината” в книгата на А. Константинов само с главния герой ли се свързват?

а) да, той е единственото нейно въплъщение

б) да, защото нито един от останалите герои не е толкова пошъл

в) не, защото и другите участници повествовнаието имат „тъмни прояви”

г) не, защото слабостите му са типични и за европейците

7. Към какво е насочен преди всичко интересът на повествователя, когато изобразява Бай Ганьо в първата част на книгата?

а) колоритната външност на героя

б) миналото на Бай Ганьо

в) резултата от сблъсъка между балканския и европейския културен модел

г) деловите начинания на героя

8. Каква степен на комичното е проявена в следния момент от повествованието в „Бай Ганьо”:

Бай Ганьо от любопитство не изпущаше случая да опита иностранните продукти:

-      Туй какво е, грозде ли е? Браво! Гледай! Я дайте една чепчица. Мм! Хубаво! Браво!

Любознателността го караше да се запознава по този начин със закуските ни, с табакерите ни.

а) ирония

б) сарказъм

в) гротеска

г) сатира

9. Каква ще бъде позицията на вестника, който Бай Ганьо предлага на своите съмишленици да издават?

а) печатното издание ще следва само линията на правителството

б) вестникът ще защитава само позицията на опозицията

в) вестникът изобщо няма да се занимава с политика

г) печатният орган ще се адаптира към времето и обстоятелствата

10.  Как в „Бай Ганьо” са интерпретирани национално значими символи (знаме, герб), образи (босилек, здравец), имена (Филип Тотю)?

а) иронизирани от повествователя

б) утвърдени са като същностни идентификационни белези на нацията

в) попадат в периферията на авторовото внимание като незначителни художествени детайли

г) чрез тях възхвалява прекрасното и героичното

11. Във втората част на книгата „Бай Ганьо” какво НЕ се променя в сравнение първата част на книгата?

а) облеклото на главния герой

б) отношението на повествователя към Бай Ганьо

в) търсенето на изгода от страна на Бай Ганьо

г) изобразените участници в раказаните събития

12. Кога Бай Ганьо произнася следните думи: „Па и мене нали ми се иска – я депутат да ме изберат, я кмет. Келепир има в тия работи. Хората пари натрупаха, ти знаеш ли?”

а) при посещението у Иречек

б) по време на раговор със студента Бодков

в) след завръщенето от Европа

г) когато манипулира изборите

13. Определете за коя част от „Бай Ганьо” се отнасят следните особености:

а) липса на последователност ..............

б) изявена времева последователност ..............

в) моменти на амбивалентно авторово отношение към главния герой ..............

г) негативно авторово отношение към главния герой ...............

I част; II част

 

14.  В кой ред посочените герои от книгата „Бай Ганьо” са антиподи?

а) Савичката – Сати

б) Иваница Граматиков – Асланов

в) Стойчо – Кольо

г) Гуньо Адвокатина – Фильо Гочоолу

15. С какво Бай Ганьо превъзхожда своя създател?

а) жизнеността

б) броя на пътуванията

в) патриотизма

г) нравствеността

16.  Коя е доминиращата черта в образа на Бай Ганьо във втората част на книгата?

а) цинични прояви в отношенията с жените

б) преследване на келепира в търговията с розово масло

в) вулгарно политическо сметкаджийство

г) външния вид и обноските му са по-смешни в сравнение с първата част

17.  За коя част от фейлетонния цикъл „Разни хора, разни идеали” се отнася темата:

а) роднински разговор ..............

б) очаквания за Македония на лъжепатриота ..............

в) самопризнание на политически престъпник ..............

г) монолог на неуспял чиновник ...............

I част; II част; III част; IV част

18. Основни композиционни особености в четирите части на „Разни хора, разни идеали” са:

а) монолог и антитеза

б) диалог и пространни обобщения

в) пряка характеристика и фрагмантарно наслагване на образи

г) изложение и епилог

19.  Кой от героите на цикъла фейлетони „Разни хора, разни идеали” пише анонимни записки и доноси срещу висшестоящия?

а) политическият престъпник

б) помощник-регистраторът

в) псевдопатриотът

г) доктор Сперандо

20.  Какво обозначават разговорната реч, турцизммите и присъствието на битово начало в серията фейлетони „Разни хора, разни идеали”?

а) задължителна особеност на фейлетона като жанр

б) типична отлика за прозата през първото десетилетие на XX век

в) снижаване на разискваните проблеми

г) творческият избор е мотивиран от желанието фейлетоните да забавляват и развеселяват

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1. а), 2. а), 3. б), 4. г),  5. б), 6. в), 7. в), 8. а), 9. г), 10. а), 11. в), 12. а), 

13. а)I част; б)II част; в)I част; г) II част

14. б), 15. а), 16. в)

17. а)IV част; б)III част; в)II част; г) I част

18. а), 19. б), 20. в)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave