1. Кои творци в българската литература „оварваряват” поетическия език?

а) Христо Ботев и Иван Вазов

б) Атанас Далчев и Гео Милев

в) Пенчо Славейков и д-р Кръстев

г) Николай Лилиев и Пейо Яворов

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

а) Стихотворението „Вяра” е програмна творба на Христо Смирненски.

б) Критиците определят романа „Тютюн” като „осъден роман”.

в) Поезията на Атанас Далчев е нов предметен свят, в който битува философското отражение на човешката същност.

г) Символизмът на Яворов, Лилиев, Дебелянов пресъздава света на самотната душа.

3. Характерен образ за поетичния свят на Атанас Далчев НЕ е:

а) прозорецът

б) стаята

в) къщата

г) Балканът

4. „Прозорец” и „врата” са ключови думи в поезията на:

а) Димчо Дебелянов

б) Христо Ботев

в) Атанас Далчев

г) Гео Милев

5. С какво се отличава Далчевата самота от самотата на символистите?

а) Яворов е самотен и отчужден в своите „безсъници”

б) Дебелянов е „бездомен и самин”

в) Далчевият предметен реализъм на вещите още по-силно го отчуждават от света и той „зъзне” в своята болезнена самота

г) Лилиев е „самотник в тълпата”

6. Новаторството в поетиката на Атанас Далчев се изразява в:

Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

а) това, че заглавията на стихотворенията му са кратки, състоящи се от една дума, най-често съществително име

б) доближаване до повествованието на прозата и естетизация на делничното, обикновеното

в) живописно-изобразителната сила на словото в предметния реализъм на поета

г) използването на символистична лексика

7. Далчевата лирика пресъздава човешките взаимоотношения чрез:

Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

а) всекидневното, битовото

б) емоциите на лирическия Аз

в) конкретното

г) предметно-детайлното

8. Защо образът-метафора на прозореца заема централно място в лириката на Атанас Далчев?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

а) представя границата между индивида и обществото

б) поставя границата между личността и света

в) той е път към познанието

г) нито едно от тях

9. Метафората на прозореца е знак за търсене на:

Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

а) надежда

б) изход от самотата на личността

в) изход от трагедията на духа

г) изход към светлината на слънцето

10. Понятието „стая” в едноименното стихотворение на Атанас Далчев е:

а) метафора

б) синекдоха на къщата – дом

в) пространство, в което човекът се самоизолира от другите

г) синоним на сакралния дом на уюта и тишината

11. Поетичното средство синекдоха е:

а) вид метонимия, при която цялото се представя от него или обратното

б) жанр

в) стилистична фигура

г) контраст

12. В стихотворението „Стаята” цветовата гама на жълтото – „есенното слънце”, „жълтите зимни дюли”, „кехлибарени зърна”, излъчват усещане за:

Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

а) отвъден свят

б) нещо мъртво

в) избледняла фотографска снимка

г) нито един от изброените отговори

13. От коя творба е откъсът?

Часовникът е вече млъкнал

и в неговия чер ковчег

лежат умрели часовете

и неподвижно спи махалото.

а) „Болницата”

б) „Стаята”

в) „Вратите”

г) „Дяволско”

14. Как Атанас Далчев пресъздава в стихотворението „Къщата” драмата на интелектуалеца от началото на XX век, който е окован в своята самота в къщата-затвор?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) Вратата е превърната в преграда

б) Наречието „всякога” подчертава изолация

в) Метафората „мракът спи” означава отсъствието на лирическия човек в нея

г) Къщата е дадена под наем и в нея има обитател

15. В стихотворението „Къщата” на Атанас Далчев дом-затвор е различен от традиционния дом, защото е място за:

а) разруха и смърт

б) живеене

в) убежище

г) светилище на домашния уют

16.  В стихотворението „Болница” на Атанас Далчев белият цвят е символ на:

а) красота

б) обреченост и смърт

в) надежда

г) безсмъртие

17. От коя творба на Атанас Далчев е откъсът?

Той е железен, каменен, старинен,

такива има с хиляди в света,

обикновен, но само че зазидан:

един балкон без никаква врата.

а) „Балконът”

б) „Къщата”

в) „Нищий духом”

г) „Стаята”

18. Как са интерпретирани от Атанас Далчев в неговата поезия следните сентенции: „Книгата е прозорец към света” и „Който увеличава знания, увеличава и печал”? Познанието за Атанас Далчев е:

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) не прозорец към света, бреме

б) духовна умора, преситеност, отчуждение от радостите на живота

в) раздвоение между естествените потребности на живота и знанието за цивилизацията на модерния човек от големия град

г) „прозорец към света”

19. В стихотворението „Книгите” на Атанас Далчев изразява повторяемостта на процесите чрез опозициите: „денем-нощем”, „изгрява-залязва”. С кое поетическо средство си служи поетът?

а) антитеза

б) антоними

в) хипербола

г) контраст

20. Каква е авторовата  позиция в четиристишието?

Години да четеш за чуждия

живот на някой чужд,

а твоят, никому ненужен

да мине глух и пуст. („Книгите”)

а) светът на общуващия единствено с книгите е умъртвен свят

б) книжовното познание закрива прозореца към истинския свят

в) диалогът с чуждото слово обрича на самота и пустота

г) и трите отговора са верни

21. В стихотворението „Книгите”, макар че е една елегична изповед, Атанас Далчев влиза в диалог с:

а) писателя-ерудит Константин Гълъбов

б) Пенчо Славейков

в) Пейо Яворов

г) Гео Милев

22. Кое пречи на интелектуалеца да изживее обикновените радости в живота?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) познанието

б) светът

в) самотата

г) традициите

23. Новото в Далчевата поезия е, че:

Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

а) лирическият субект изчезва от живия живот

б) остават само вещите и човекът се превръща във вещ

в) остава делничната проза

г) Далчевият човек изпитва бурна радост от наслажденията в живота

24. Кои предмети в стихотворението „Болница” НЕ внушават страдание и неизбежна смърт?

а) бялата варосана зала

б) белите стени

в) ръцете на болните, които търсят приятел и помощ

г) „прилепените бели легла”

25. В емблематичното си стихотворение „Повест” Атанас Далчев художествено изразява истината, че лирическият субект обитава къщата си като чужденец.

Как е постигнато това?

а) Азът не идва отникъде

б) Азът е лишен от настояще и няма бъдеще

в) неговата къща не е дом, защото е без човек, овещественият човек е чужд на света и на себе си

г) Азът живее  в къщата

26. Коя вещ НЕ представя битието в стихотворението „Повест” на Атанас Далчев:

а) „прашните портрети”

б) „коварното и празно огледало”

в) прозорците, отворени широко към света

г) часовникът, отмерващ безвремието

27. Лирическият Аз в стихотворението „Повест” отчаяно споделя: „И сякаш аз не съм живеел никога, / и зла измислица е  мойто съществуване”защото:

а) животът му е без любов

б) животът му е без събитие, без следа

в) Азът е допуснал да живее

г) всичко заедно

28. В стихотворението „Молитва” Атанас Далчев простичко се моли:

Научи ме, Господи велик,

да живея като всички хора.

Стиховете изразяват: Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) драматизма на градския човек от големия град, опитал се да победи природата и сгрешил, болезнено отчуждил се от нея

б) драматизма на човека, гледащ на света „през погледа на вечносттас „мъдростта на песимизма” (Валери Стефанов)

в) молитвата на Далчев изразява хуманизма и жизнелюбието на поета

г) молитвата на Далчев изразява спонтанното му желание да се на сити на насладите на живота

29. Кое изразно средство е използвал Атанас Далчев:

„За щастлив се смята само/ студеният и блед  мъртвец”.

а) антитеза

б) оксиморон

в) хипербола

г) контраст

30. От кое стихотворение на Атанас Далчев е откъсът:

„Ти не ме оставяй да загина,/ Господи, преди да съм живял!”.

а) „Молитва”

б) „Огледало”

в) „Стаята”

г) „Прозорецът”

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1. б), 2. а), 3. г, 4. в), 5. в), 6. г), 7. б),  8. г),9. г), 10. б), 11. а), 12. г), 13. б), 14. г), 15. а), 16. б), 17. а), 18. г), 19. б), 20. г), 21. а), 22. г), 23. г), 24. в), 25. в), 26. в), 27. г), 28. г), 29. б), 30. a)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave