1. В одата „Опълченците на Шипка” лирическият говорител се противопоставя на:
а. чуждите клеветници
б. на хората, които отричат родния език
в. на всички, които отричат героизма на нашия народ
г. на българските творци, които не прославят народните подвизи

2. Коя от думите НЕ характеризира одата „Опълченците на Шипка” :
а. драматизъм
б. патетичност
в. емоционалност
г. песимизъм

3. Кои от изброените образи НЕ са в опозиция в художествената творба:
а. Сюлейман паша – генерал Столетов
б. „дружините горди” – „душманските орди”
в. българи – орловци
г. „Сюлейман безумний” – „Столетов, наший генерал”

 4. Опълченците доминират в битката, защото (посочете НЕВЯРНОТО):
а. имат морално превъзходство
б. превъзхождат враговете си по брой
в. бият се за родовите ценности и свободата
г. изпитват силна омраза към врага

5.  Вазов откроява образа на връх Шипка, защото има за цел да:
а. остане верен на историческата истина
б. възпее увековечи делото на опълченците
в. разкрие колко трудни са условията
г. подчертае красотата на Балкана

6. Кое от изброените качества НЕ е присъщо на опълченците:
а. самопожертвователност
б. самоувереност
в. отговорност
г. високомерие

7. Финалът на одата внушава:
а. могъществото на природата
б. тайнствеността на миналото
в. историческата закономерност
г. безсмъртието на подвига, дело на опълченците

8. Кое от изброените чувства НЕ характеризира отношението на лирическия говорител към опълченците:
а. почит
б. възхищение
в. състрадание
г. уважение

9. Изразите „див, чутовен връх” и „на безсмъртен подвиг паметник огромен” са: 
а. названия на противоположни явления 
б. контекстови синоними
в. лексикални синоними
г. названия на сходни явления

10. Основният композиционен похват при изграждането на одата „Опълченците на Шипка" е:
а. контрастът
б. ретардацията
в. ретроспекцията 
г. разказ в разказа

11. В стиха ,,...и в нашта история кат легенда грей" е употребено:
а. метонимия
б. сравнение
в. градация
г. инверсия

12. Кое от изброените художествени средства е използвано в израза „желязото срещат":
а. сравнение
б. метафора
в. метонимия
г. хипербола

13. Кой от изброените белези НЕ е присъщ за жанра на одата:
а. прославата на герои, които имат особено значим обществен принос
б. легендаризирането и идеализацията на образите на лирическите герои
в. съхраняването на спомена за големи национални изпитания
г. фантастични елементи

14. Кой от следните похвати е използван в стиха „Щурмът с отчаян, отпорът е лют”:
а. алегория
б. алитерация
в. антитеза
г. асонанс

15. Кога е създадена одата „Опълченците на Шипка”
а. преди Освобождението
б. 1878 
в. 1883
г. 1899

 

 

 

 

 

 

Тест - литература 7 клас – „Опълченците на Шипка”
Отговори: 1в, 2г, 3в, 4б, 5б, 6г, 7г, 8в, 9б, 10а, 11б, 12в, 13г, 14в, 15в

@bgmateriali.com

Изтеглиsave