1. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

Основната тема в поезията на Вапцаров е:

А) страданието и състраданието

Б) преклонение пред човешката красота

В) суровата битка с живота

Г) примирението със съществуващата действителност

2. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

Характерна черта на Вапцаровата поезия е:

А) потопяване в огромните човешки колективи     

Б) индивидуалистична себезатвореност

В) примирение пред неизбежните страдания

Г) отделяне на поета от тълпата

3. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

За Вапцаровия поетически стил са характерни:

А) лексика на сантименталните блянове

Б) думи с „парфюмен аромат”

В) лексика на  романтичните  блянове

Г) лексика на суровата действителност

4. През 1940г. излиза „Моторни песни”, която е:

А) втората книга на поета

Б) единствената книга на поета

В) една от многото книги на поета

Г) последната от многото книги на поета

5. Вапцаров сам се нарича:

А) огняропоет

Б) поет-интелигент

В) огняроинтелигент

Г) поет на тълпите

6. Коя от следните думи НЕ е ключова за разбиране на Вапцаровата концепция за живота?

А) смирението

Б) суровостта

В) жестокостта

Г) омразата

7. Кое от следните понятия НЕ е сред основните понятия във Вапцаровата поезия?

А) романтиката

Б) примирението

В) вярата

Г) песента

8. Вапцаров отвежда българската поезия към:

А) етноцентризъм

Б) символизъм

В) сантиментализъм

Г) модерен космополитизъм

9. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

А) Вярата на Вапцаров е само социална.

Б) Вярата на Вапцаров е само историческа.

В) Вярата на Вапцаров е социална, а не историческа.

Г) Вярата на Вапцаров не е само социална, нито само историческа, тя е свързана с  екзистенциален копнеж.

10. Каква е Вапцаровата концепция за човека и историята? Посочете вярното твърдение.

А) Човекът е нищожен пред безкрайните пространства на Космоса и се примирява с това.

Б) Човекът е нищожен не само пред безкрайните пространства на Космоса, но и пред бурите на историята и не се примирява с това.

В) Човекът не е нищожен пред безкрайните пространства на Космоса и не се примирява с това.

Г) Човекът не е е нищожен нито  пред безкрайните пространства на Космоса, нитопред бурите на историята.

11. Стихотворението „Вяра” разкрива вярата на поета в:

А) доброто и в човека

Б) тържеството на правдата

В) необходимостта от свобода

Г) безсмъртието

12. „Песента”, „звездите” и „човека” са ключови понятия от стихотворението:

А) „Прощално”

Б) „Борбата е безмилостно жестока”

В) „Песен за човека”

Г) „История”

13. Прочетете следните стихове от „Писмо”. Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи?

Ти помниш ли как

Някак много бързо

Ни хванаха в капана на живота?

А) метонимия

Б) сравнение

В) литота

Г) метафора

14. Прочетете следните стихове от „Писмо”. Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи?

Бяхме вързани жестоко.

Като някакви животни в клетка

А) метонимия

Б) сравнение

В) литота

Г) метафора

15. Прочетете следните стихове от „История”. Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи?

Мъдруваха бащите в къщи:

„Така било е и ще бъде…”

А ние плюехме намръщено

на оглупялата им мъдрост

А) оксиморон

Б) епитет

В) хипербола

Г) литота

16. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

Вярата в бъдещето на човека в поезията на Вапцаров е утвърдена чрез образа на:

А) звездите

Б) песните

В) дама от хайлайфното общество

Г) машините

17. Глаголни форми в бъдеще време („ще приседна”, „ще вперя”, „ще те целуна”, „ще си отида”) преобладават в стихотворението:

А) „Прощално”

Б) „Борбата е безмилостно жестока”

В) „Песен за човека”

Г) „История”

18. Прочетете следните стихове от „Писмо”. Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи?

Ти помниш ли

морето и машините,

и трюмовете, пълни

с лепкав мрак?

А) метонимия

Б) сравнение

В) литота

Г) метафора

19. Прочетете следния откъс от „Кино”.  В какво е драмата на човека? Посочете ВЯРНОТО твърдение.

Това е то.

Това е драмата,

останалото - е  измама.

А) Драмата е в невъзможността да се живее бляскав и охолен живот.

Б) Откриваме драмата в пораженията на безсилието и неосъществените възможности.

В) Драмата е в материалната ограниченост на човешкото пространство.

Г) Откриваме драмата в липсата на средства за материално благополучие.

20. Коя е най-значимата ценност за поета Вапцаров?

А) машината

Б) историята

В) семейството

Г) човекът

21. На какво е символ песента в поезията на Вапцаров?

А) на светлата страна на човешкия живот

Б) на веселието и радостта

В) на празничното настроение

Г) на радостното възприемане на света

22. Прочетете следните стихове от финала на „Песен за човека”.

Какъв ти тук ужас?! –

Той пеел човека. –

Това е прекрасно, нали?

Посочете ВЯРНОТО твърдение.

Идейната оценка „прекрасно” е:

А) съгласие с аристократичния снобизъм на дамата, която е опонент на лирическия герой.

Б) съгласие с наказанието на затворника.

В) отрицание на аристократичния снобизъм на дамата, която е опонент на лирическия герой.

Г)  несъгласие с наказанието на затворника.

23. В жанрово отношение „Песен за човека” е:

А) балада

Б) ода

В) поема

Г) елегия

24. Кой от следните типове образност НЕ срещаме в лириката на Вапцаров?

А) социално-политическа

Б) митологическа

В) универсално-поетическа

Г) сантиментална

25. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

От гледна точка на риторическите похвати за Вапцаровата поезия можем да кажем, че:

А) има изградена система от етична доказателственост.

Б) има изградена система от патетична доказателственост.

В) липсва риторическа позиция

Г) присъстват интонационни преходи

26. Коя от следните тропи откривате в посочените стихове?

в гърдите ни опрян е за стрелба

на времето барутно пистолета

А) алегория

Б) символ

В) метонимия

Г) метафора

27. Посочете вярното твърдение:

В поезията на Вапцаров заводът, машинната зала, огнената пещ са:

А) само описания на явления от действителността

Б) само конкретни социални характеристики

В) описания на конкретни явления от действителността и в същото време социални характеристики

Г) колкото конкретни социални характеристики, толкова и поетически абстракции

28. Форма на аргументация за Вапцаров е:

А)монологът

Б)диалогът

В)лирическото отклонение

Г)повтаряне на лайтмотиви

29. Посочете художествената фигура, използвана в следните стихове:

И аз крещях години –

цяла вечност…

А) сравнение

Б) епитет

В) хипербола

Г) литота

30. Кое стихотворение на Вапцаров се състои от две контрастни по своята семантика частиПървата е описание на една мелодрама, в която иронията постепенно нараства, а втората риторично въвежда черти от живота на трудовия човек от социалния ад. Двете части са разрязани от възклицанието „Стига!”.

А) „Сън”

Б) „Завод”

В) „Кино”

Г) „Прощално”

31. Свържете цитатите със заглавията.

А)

1. „Сън”

2. „Завод”

3. „Писмо”

4. „Вяра”

Може би искате

да я сразите

моята вяра

във дните честити,

моята вяра,

че утре ще бъде

живота по-хубав,

живота по-мъдър?

Б)

1. „Сън”

2. „Завод”

3. „Писмо”

4. „Вяра”

И онзи див копнеж

по Филипините,

по едрите звезди

над Фамагуста?

В)

1. „Сън”

2. „Завод”

3. „Писмо”

4. „Вяра”

Лори погледна другия в очите

(те бяха толкова детински днес),

усмихна се  и каза, уж сърдито:

„Какъв си ти мечтател, Фернандес!

Г)

1. „Сън”

2. „Завод”

3. „Писмо”

4. „Вяра”

Завод. Над него облаци от дим.

Народът прост,

живота-тежък, скучен.-

Живот без маска и без грим –

озъбено, свирепо куче.

32. Разгледайте подчертаните думи и определете художествените фигури.

А бяхме млади А),

Бяхме толкоз млади!…

И после…после

някаква омраза

се впиваше дълбоко във сърцата Б).

Като гангрена,

не, като проказа В)

тя раснеше…

1. сравнение

A

Б

В

2. епитет

A

Б

В

3. метафора

A

Б

В

33. Разгледайте подчертаните думи и определете художествените фигури.

Живот ли бе – да го опишеш?

Живот ли бе – да го разровиш? А)

Разровиш ли го – ще мирише Б)

и ще горчи като отрова. В)

1. метафора

A

Б

В

2. сравнение

A

Б

В

3. синтактичен паралелизъм

A

Б

В

34. Свържете цитатите със заглавията.

А)

1. „Прощално”

2. „Вяра”

3. „Кино”

4. „История”

ний бяхме селяни, които

миришеха на лук и вкиснало,

и под мустаците увиснали

живота псувахме сърдито

Б)

1. „Прощално”

2. „Вяра”

3. „Кино”

4. „История”

Един размазан Джон

целува сластно Грета.

по устните му –

сладострастна лига… Стига!

Къде е тука нашата съдба?

В)

1. „Прощално”

2. „Вяра”

3. „Кино”

4. „История”

Понякога ще идвам във съня ти

като нечакан и далечен гостенин.

Не ме оставяй ти отвън на пътя –

вратите не залоствай.

Г)

1. „Прощално”

2. „Вяра”

3. „Кино”

4. „История”

За него – Живота –

направил бих всичко.-

Летял бих

със пробна машина в небето…

35. Прочетете предсмъртното стихотворение на Вапцаров „Борбата е безмилостно жестока”. Коментирайте въпросите за смисъла на живота и саможертвата, за борбата и смъртта, за трагизма в гибелта на отделния борец.

Борбата е безмилостно жестока.

Борбата както казват, е епична.

Аз паднах. Друг ще ме смени и...

толкоз.

Какво тук значи някаква си личност?!

Разстрел, и след разстрела – червеи.

Това е толкоз просто и логично.

Но в бурята ще бъдем пак със тебе,

народе мой, защото те обичахме!

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б, 5-В, 6-А, 7-Б, 8-Г, 9-Г, 10 Б,
11-А, 12-В, 13-Г, 14-Б, 15-А, 16-В, 17-А, 18-Г, 19-Б, 20-Г,
21-А, 22-В, 23-В, 24-Г,25-В, 26-А, 27-Г, 28-Б, 29-В, 30-В
31-А-4, Б-3, В-1, Г-2;
32-А-2, Б-3, В-1
33-А-3, Б-1, В-2
34-А-4, Б-3, В-1, Г-2

 

 

 

 

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave