Прочетете следния откъс от Пенчо-Славейковата поема „Ралица” и отговорете на въпросите след него.

Из „Ралица”

 Като оназ вечерница в небето

една бе в село Ралица девойка,

и цяло село лудо бе по нея.

Сиротно чедо беше тя. Отколя

замина нейний татко по гурбет –

замина, и ни вест, ни кост от него;

а майка й отведоха с дене

кахъри в гроба. Ралица остана

при леля си, и като свое чедо

я тя отгледа, - гърлицата както

отглежда своя рожба, докато

се на крила самичка тя възмогне.

От Беш бунар ли с пълни бели менци

тя привечер се връщаше с другарки,

спреваряха се кой през кой вода

да й напий; а в празник на хоро,

кой не луди до нея да се хване? –

Че модрият й поглед бе западнал,

като мъгла на всички на душата,

и мислите им все около нея

се виеха, кат сърмений колан

о кръшната й тънка половина...

„Блазе й с хубост” – казваха едни;

„Блазе комуто на честта се падне” –

обаждаха се други. А с глава

посвиваха пък трети, век живели,

свят узнали – шепнейки из ниско:

„Блазе й...Ех, кабил ни край не е

на хубаво да води тая хубост.”

За Ралица залиташе най-вече

Стоичко Влаха, заможен и личен

ерген, един на майка и баща.

Но ней сърцето беше дало вест,

и тегнеше душата й към други:

примамили я бяха со дене

на Ива Бойкин ваклите очи

и думите му благи, като ранна

роса при пролет. Вреди ли невреда,

че сиромах е Иво!... Двама лика

и прилика, един за друг родени, -

един у друг залюбени не чудом.

Той беше строен явор столоват,

тя тънка, вита, кършена лоза:

лоза се окол явора обви –

около Ива Ралица девойка!

1. Сравнението на героинята с вечерница в първите две строфи внушава нейната: 

а) доброта

б) красота

в) уникалност

г) нравствена чистота

 2. Стихът „цяло село лудо бе по нея” внушава, че общността изпитва към Ралица: 

а) уважение

б) съчувствие

в) неодобрение

г) магнетично привличане

 3. Архаичното наречие „отколя” е синоним на: 

а) отдавна

б) скоро

в) миналата година

г) преди 12 години

4. Според откъса бащата на Ралица е:

а) заминал да търси работа далеч от родното място

б) емигрирал в чужбина

в) избягал от родината си

г) изоставил близките си

5. Фразеологичният израз „ни вест, ни кост” означава:

а) липса на писмо

б) влошено здраве

в) пълна неизвестност

г) загинал при неясни обстоятелства

6. Коя от изброените думи не е синоним на „кахъри”:

а) грижи

б) тревоги

в) мъки

г) задължения

7. Лелята на Ралица е сравнена с: 

а) екзотична птица

б) митологично същество

в) гургулица

г) домашна птица

8. Стиховете „спреваряха се кой през кой вода/ да й напий; а в празник на хоро,/ кой не луди до нея да се хване?” представят:

а) всеобщата любов към Ралица

б) почитането на традиционните ритуали

в) интереса на ергените към Ралица

г) социалната принадлежност на героинята

9. Определението „модър” означава:

а) син

б) мъдър

в) весел

г) покоряващ

10. Посочете невярното твърдение:

а) Хубостта на Ралица вълнува нейните съселяни.

б) Хубостта на Ралица буди възхищение у околните.

в) Хубостта на Ралица предизвиква неясна тревога и усещане за обреченост у по-старите хора в селото.

г) Хубостта на Ралица предизвиква у околните люта завист към бъдещия и избраник.

11. Обособената част „шепнейки из ниско” създава усещане за:

а) загадъчност, тайнственост

б) неискреност

в) прикритост

г) тишина и спокойствие

12. В стиховете „За Ралица залиташе най-вече/ Стоичко Влаха, заможен и личен/ ерген” подчертаният глагол не означава, че Стоичко:

а) харесва Ралица

б) обича Ралица

в) е силно увлечен по Ралица

г) е привлечен от Ралица

13. В традиционните фолклорни представи „личен ерген” означава: 

а) богат

б) смел

в) решителен

г) достоен

14. Според разбиранията на патриархалната общност „един на майка и баща” не е равнозначно на:

а) егоист

б) неоспорим наследник на родовото богатство

в) предпочитан брачен партньор

г) обграден с цялото внимание на родителите си

15. Определението „вакли” е синоним на:

а) черни

б) тъжни

в) красиви

г) добри

16. С коя от изброените фрази не може да бъде продължено изречението Ралица е направила избора си между Стоичко и Иво...

а) интуитивно

б) импулсивно

в) чрез разумна преценка на качествата на двамата

г) вслушвайки се в гласа на сърцето си

17. Кое от изброените внушения не се съдържа в стиховете „Той беше строен явор столоват/ тя тънка, вита, кършена лоза:/ лоза се окол явора обви – / около Ива Ралица девойка”:

а) за близостта между Ралица и Иво

б) за хармонията в отношенията между Ралица и Иво

в) за привличането помежду им

г) за бурната им драматична любов

18. Кой от следните редове не сочи според смисъла на откъса ниво на противопоставяне между Иво и Стоичко:

а) социално положение

б) отношението на Ралица

в) отношението им към Ралица

г) взаимоотношения с Ралица

19. Кой от изброените начини за представяне на герой не се среща при изобразяването на Ралица в откъса: 

а) портретна характеристика

б) речева характеристика

в) отношението на другите герои

г) биографичен коментар

20. Кой от следните мотиви не е въведен чрез откъса:

а) за любовта

б) за привлекателната мощ на женската хубост

в) за обсебващата сила на злото

г) за взаимоотношенията между индивид и общност

21. Коя от следните смислови връзки не се проблематизира в откъса:

а) сирашка участ – подкрепа от общността

б) любовно щастие – ревност

в) физическа красота – обаяние

г) индивидуално излъчване – съдбовна предопределеност

22. Коя от изброените особености на откъса не е пряко повлияна от фолклора:

а) физическата характеристика на Ралица

б) споменатите елементи от бита и обредите – гурбетчийството, напиването на водата на девойката, празничното хоро...

в) разгърнатите сравнения

г) мотивът за индивидуалния избор на героинята

23. Според откъса Ралица и Иво не са:

а) лика прилика

б) щастливо влюбени

в) обвързани по волята на патриархалната общност

г) предопределени един за друг

24. Кое кара старите хора да твърдят „на хубаво не води тая хубост”:

а) житейският им опит

б) присъщият им скептицизъм

в) неодобрението им към Ралица

г) липсата на виталност

25. Коя от изброените особености на откъса не е пряко свързана с ролята му на експозиция на поемата:

а) представянето на героите

б) въвежденето на основните мотиви

в) фолклорните изразни средства

г) разкриването на миналото на Ралица

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1. в),2. г),3. а),4. а),5. в),6. г),7. в), 8. а), 9. а), 10. г), 11. а), 12. г),13. г), 14. а), 15. а), 16. а), 17. г), 18. в), 19. б), 20. в), 21. б), 22. г), 23. г), 24. а), 25. в)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave