1. Посочете в кои стихосбирки са публикувани следните произведения на Иван Вазов:

а ) „Българският език”

1. „Поля и гори”

б ) „При Рилския манастир”

2. „Звукове”

в ) „Елате ни вижте”

3. „Скитнишки песни”

г ) цикълът „Епопея на забравените”

4. „Поеми”

2. Коя е най-важната качествена характеристика на езика, отбелязана в началото на стихотворението „Българският език”? 

а ) родният език излъчва сила и примамлива красота;

б ) родният език е свещен

в ) българският език притежава тайнството на съзидание

г ) българският език носи паметта на народа 

3. Посочете на кой ред подредбата на стихотворенията отразява последователността на темите: природа, отечество, потребност от социална справедливост, език: 

а ) “Българският език”, „Отечество любезно, как хубаво си ти!” „При Рилския манастир”, „Елате ни вижте!”

б) „Отечество любезно, как хубаво си ти!”, „При Рилския манастир”, „Българският език”, „Елате ни вижте!”

в) „При Рилския манастир” , „Отечество любезно,как хубаво си ти!” , „Елате ни вижте”; „Българският език”

г) „При Рилския манастир “, „Българският език” „Отечество любезно,как хубаво си ти!”,”Елате ни вижте!”

4. Какво изразяват заглавията на стихотворенията”Българския език” и „При Рилския манастир”?

а) идеята на стихотворенията

б) темата на стихотворенията

в) темата и идеята на стихотворенията

г) лирически мотив в стихотворенията

5. Кои са характерните особености в изграждането на композицията съответно на стихотворенията „Отечество любезно, как хубаво си ти!” и „При Рилския манастир”? 

а) употреба на мозаечно-фрагментарния принцип при упоменаване на различни образи - контраст между експозиционната част и финала

б) косвено заявена полемика - диалог

в) тъждествени синтактични конструкции на всички строфи - възходяща градации и патетични въпроси

г) реторичен въпрос - рефрен.

6. Какво НЕ е характерно за образа на Левски, отразен в едноименното произведение на Иван Вазов?

а) универсален характер имат посланията на неговата саможертва

б) в образа му са пресъздадени извисената духовност и нравствено съвършенство

в) той е персонификация на бореца за свобода от Априлската епопея

г) в словото на Апостола са отразени първоначалата на християнската религия

7. Kое противопоставяне НЕ е смислово значимо за внушенията на стихотворението ”Паисий”?

а) светлина - мрак;

б) памет - забвение;

в) скромност - прослава;

г) греховност - святост. 

8. В кое стихотворение от „Епопея на забравените” е пресъздадена централната идея в българската национална идеология за бъдещето на народа - „че голям е той бил и пак ще да стане…”?

а) „Паисий”

б) „Кочо”

в) „Опълченците на Шипка”

г) „Левски”

9. Как е осмислено „своето” в „Епопея на забравените”? Посочете най-точния отговор:

а) сравнението между „своето” и  чуждото”, използването на образи от световна та история и паралели с чужди модели подсказва омаловажаването на „своето”

б) съпоставката между „нашето” и „чуждото”се прави само за да се изтъкнат върховите моменти в българската история

в) в образа на българското са включени не само качества и постижения, които надмогват световните образци, но и прояви със срамен характер

г) с конкретни исторически факти се цели апотеозът на „своето” да осъществи основната задача на „Епопеята” - да строши „на клеветата(…)зъбът”

10. В „Епопея на забравените” присъстват различни проявления на героизма. Свържете имената на произведенията с начина, по който героите са избрали да защитят делото на своя живот:

а) масова саможертва в името на свободата на народа

1. „Кочо”

б) „тих героизъм” 

2. „Левски”

в) доброволен избор на смъртта пред жестокостта на победителя

3. „Опълченците на Шипка”

г) индивидуален подвиг.

4. „Паисий”

11. Какво разкрива лирическото встъпление на одата „Опълченците на Шипка”?

а) преклонение пред чутовния подвиг на опълченците

б) описателно е представена значимостта на събитие, доказало победата на българския дух

в) мъчително възпоминание за болезнените факти от миналото

г) противопоставяне на тъмни и светли моменти в българската история

12. Композицията на кои стихотворения от „Епопея на забравените” съответства на схемите:

1. мото, встъпителна част, монолог на героя, заключителна част

2. лирически увод, средищна част, епилог

а) 1. „Левски”                                      2. „Опълченците на Шипка”

б) 1. „Паисий”                                     2. „Кочо”

в) 1. „Паисий”                                     2. „Опълченците на Шипка”

г) 1. „Кочо”                                         2. „Левски”

13. Свържете цитатите с имената на произведенията, от които са взети:

а)Епопея тъмна, непозната нам,

епопея пълна с геройство и срам.

1. „Левски”

б)И семето чудно падаше в сърцата

и бързо растеше за жътва богата.

2.”Опълченците на Шипка”

в)…и фърляше тайно през мрака тогаз

най- първата искра в народната свяст.

3.”Кочо”

г)България цяла сега нази гледа

този връх висок е , тя ще го съзре.

4. „Паисий”

14. В кои стихотворения са пресъздадени мотивите за обединението на народа около национално значима цел и за разпадане на единството на общността?

а) „Левски” - „Елате ни вижте!”

б) „Българският език” - „При Рилския манастир”

в) „Паисий” - „Линее нашто поколение”

г) „Опълченците на Шипка” - „Кочо”

15. Кой елемент е общ за стихотворенията „Линее нашто поколение” и „Елате ни вижте!”?

а) измеренията на битово-материалната мизерия

б) жанровата характеристика на произведенията

в) молитвеното слово, изпълнено с надежда

г) пречупената воля и дух на хората

16. Кой е основният проблем в стихотворението „Линее нашто поколение”?

а) горчивата констатация за краха на социалните надежди

б) наситените с песимизъм очаквания за бъдното

в) драматичните размисли за отсъствието на обществено значим идеал

г) резигнацията от трайно наложените нови кумири в социума

17. Определете какви изразни средства са използвани в стиховете :

а) Поличби ли божи записвате там?

Слова ли духовни измисляше сам … 

1. хипербола

б) …и – нищожна,тъмна,без крепост,без мощ

и със голи ръце, и без никой вожд … 

2.анафора

в) И стените стари разлюляха с звук … 

3.синтактичен паралелизъм

г )Той беше готов

сто пъти да умре на кръста Христов … 

4.синекдоха

18. Кое от произведенията е излишно в поредицата, заради жанровата си определеност?

а) „Българският език”

б) „Левски”

в) „Опълченците на Шипка”

г) „Линее нашто поколение”

19. В поезията на Иван Вазов отношението между природа и родина може да бъде определено с термина:

а) апосиопеза

б) хронотоп

в) плеоназъм

г) синекдоха

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ: 

1. а) – 1,   б) – 2,   в) – 3,   г) – 4; 2. б; 3.в; 4. б; 5. г; 6. в; 7. г; 8. а; 9. в; 10. а) – 3,    б) – 4,    в) – 1,    г) – 2; 11. г; 12. в; 13. а) – 3,   б) – 1,   в) – 4,   г) – 2; 14. а; 15. г; 16. в; 17. а) – 3, б) – 2, в) – 4, г) – 1; 18. г; 19. г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave