1. Кое от произведенията НЕ се вписва в поредицата от Вазови творения съобразно мястото на създаване?

 а) „Под игото”

б) „Чичовци”

в) „Дядо Йоцо гледа”

г) „Епопея на забравените”

 2. За кого от героите на „Чичовци” се отнася следната портретна характеристика” … человече дребно, сивооко, с четиняста коса и мустаки, с исполински нос и голямо честолюбие”?

а) Хаджи Смион

б) Хаджи Атанасия

в) Иванчо Йотата

г) Мироновски

3. Свържете вещите с техните притежатели:

а) калевра и кутия с емфие

1. беят

б) качулка и флейта

2. Хаджи Смион

в) бастун

3. Иван Селямсъзът

г) огромна рунтава шапка, дълъг шаячен кожух, червен пояс

4. Мирончо

4. Как са пресъздадени измеренията на турското робство в повестта „Чичовци”?

а) с конкретно-изобличителни сцени на намеса в личния живот на индивида и частично накърнени граждански права

б) с картини на жестокост (беят пребива до смърт човек,минал въоръжен през българското градче)

в) чрез изграденото през столетията мирно съвместно съществуване между двата етноса

г) чрез изява на столетно наслояваните страх и омраза към поробителите

5. Милена Цанева пише: „Чичовци” е повест сякаш в два плана. Първият план, това е самият сюжет – дребни битови епизоди от един застоял живот, колоритни образи на българи, израсли под тежката сянка на робството. „Какъв не е вторият план на изображение?

а) отражение на историческия дух на епохата

б) проявление на несломимата жизненост на народа

в) пародийно пренебрежение спрямо малкия човек

г) сливане на значимото и дребнавото

6. Какво от ежедневието на чичовците НЕ е характерно за пародийното звучене на повестта „Чичовци”?

а) смесване на битово и духовно извисеното

б) единение между сериозно и смешно

в) изравняване между величавото и тривиалното

г) проявление на интерес към света и жизнелюбие

7. На кой ред са изброени само имена на герои, които Иван Вазов включва в повестта „Чичовци” и в романа „Под игото”?

а) поп Ставри, Мунчо, Хаджи Смион, Мичо Бейзадето

б) Иван Селямсъзът, дякон Викентий, госпожа Муратлийска, дядо Стоян

в) Марийка, Иванчо Йотата, Стайка, Петър Овчаров

г) господин Фратю, Донка, Дамянчо Григорът, пловдивския доктор

8. Героите в романа „Под игото” могат да бъдат обединени съобразно социалния си статус, възраст, отношение към националноосвободителното движение. На кой ред в една от двойките герои е нарушен принципът на обединение?

а) дядо Йеротей и дякон Викентий, Мердевенджиев и Пенчо Диамандиев, Топал Хасан и Емексиз Пехливан

б) Ганчо Попов и Ярослав Бързобегунек, дядо Манол и чорбаджи Марко,  Хаджи Ровоама и госпожа Серафима

в) Иван Остенът и Спиридончето, господин Фратю и поп Димчо, Николай Недкович и Кандов

г) Михалаки Алафрангата и Кирак Стефчов, бай Цанко и чичо Марин, кака Гинка и Лалка

9. За кого от героите от романа „Под игото” е валидна следната характеристика: „Обаятелна личност с ренесансово жизнелюбие и авантюристичен дух, умело съвместяващ предаността към делото и приятеля с бохемството.”?

а) Ярослав Бързобегунек

б) Бойчо Огнянов

в) поп Ставри

г) Соколов

10. В персонажната система на романа „Под игото” героите са разделени от повествователя на два лагера съобразно един принцип. Кой е той?

а) образовани - неучени

б) бедни, но честни - богати, но безнравствени

в) отношение към освободителното дело: съпричастни - противници

г) възрастов фактор

11. Как е пресъздаден битът в романа „Под игото”?

а) с превес на романтичната идеализация и преклонение пред отминалото време

б) с художествено убедително отражение на културната изостаналост и духовно стеснения кръгозор

в) с примамливото обаяние и недостатъците на патриархалното битие

г) сливат се сарказмът в изобличението на недъзите и възторжения славослов на отминалото

12. На кой ред са отбелязани обектът на художественото повествование в „Под игото” и гледната точка на субективния авторов поглед в романа?

а) маргинализирани личности - участник в подготовката на въстанието

б) героите в националноосвободителното движение - съдник на случилото се

в) битът в града и селото - ментор на етноса

г) ежедневието на народа в годините преди Освобождението - обикновения човек

13. При изображение на съдбовното историческо събитие – Априлската епопея в романа „Под игото”, към какво е насочен преди всичко интересът на повествователя?

а) към документалната истинност на историческите факти

б) интересува се от философското осмисляне на епохалното събитие

в) към емоционално-психическа реакция на българското общество към въстанието

г) заинтересуван е само от романтико-героичните прояви на смелите борци за национално освобождение

14. На кой ред вярно е отразена времевата последователност на събитията в живота на дядо Йоцо („Дядо Йоцо гледа”)?

а) среща с войника, среща с околийския началник, разказ на чорбаджи Мано, махане с шапка към влака

б) среща с околийския началник, среща с войника, махане с шапка към влака, разказ на чорбаджи Мано

в) среща с околийския началник, среща с войника, разказ на чорбаджи Мано, махане с шапка към влака

г) разказ на чорбаджи Мано, среща с околийския началник,среща с войника,махане с шапка към влака

15. Какъв изглежда дядо Йоцо, герой от разказа „Дядо Йоцо гледа”, във възприятията на хората, които него познават, след построяването на железницата?

а) сляп старец

б) възрастен човек

в) обикновен дядо

г) луд човек

16. Кое от противопоставянията НЕ е характерно за образа на дядо Йоцо („Дядо Йоцо гледа”)?

а) в началото на разказа метафорично умира - в края на разказа физически умира

б) част е от света на живите (в биологичен план) - част е от света на мъртвите (лишен е от сетивно възприятие)

в) принадлежи на „своето” чрез участието в исторически формирана съобщност - принадлежи на „чуждото” чрез невъзможността за пряко участие в живота на общността

г) през цялото време, фиксирано в разказа, живее с мисълта за българското - лишеността от зрение го потапя постоянно в апатия на животуването

17. Каква е основната последица от ослепяването в живота на дядо Йоцо съгласно идейното внушение на разказа”Дядо Йоцо гледа”?

а) възрастният човек е принуден да зависи от грижите на близките си

б) дядо Йоцо е освободен от тегобите на всекидневния труд

в) потребностите на бита са изместени от друга гледна точка

г) дядо Йоцо не може да види знаците на идващото ново време

18. Как е интерпретирана темата за слепотата в разказа „Дядо Йоцо гледа” извън контекста на сетивното познание?

а) като невъзможност за осезаемо възприятие на действителността

б) като морална категория, която разграничава хората

в) като преминаване в друг свят - на тъмнината

г) като част от изпитанията на делника

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1. а), 2. в), 3. а) - 2,  б)- 4,  в) - 1,  г) - 3; 4. г),5. в),6. г),7. а),8. а),9. г),10. в),11. в),12. г),13. в),14. г),15. г),16. г),17. в),18. б)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave