1. Смирненски е типичен:

А) романтичен поет

Б) реалистичен поет

В) символистичен поет

Г) постсимволистичен поет

2. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

В поезията на Смирненски НЕ откриваме:

А) Вазовата патриотична патетика

Б) хумор

В) пародиране на всички стилове на българската поезия

Г) иронично отношение към света

3. В кой ред всички думи са образи-символи от поезията на Смирненски?

А) прозорец, светлина, врата, прах, ден

Б) огън, светлина, слънце, ден, пролет

В) пламъци, слънце, слънчогледи, къща, врата

Г) кукувица, къща, прозорец, огън, пролет

4. Посочете символа, който е централен за поезията на Смирненски и е израз на мечтата за социално преображение и морално пречистване на света.

А) слънчогледи

Б) прозорец

В) огън

Г) машината

5. Коя от следните новаторски насоки НЕ се отнася до поезията на Смирненски?

А) преодоляване на морната елегично-миньорна символистична нагласа

Б) насочване към нова, предметно-реалистична образност

В) насочване към абстрактна романтична образност

Г) освобождаване от индивидуалистично-самотническите настроения и приемане на един култ към масите и тълпите

6. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

В поезията на Смирненски образът на Града е:

А) частична тема

Б) негативен морален символ

В) декор

Г) полярно раздвоен – от една страна, света на богатите, от друга, мизерията на бедните

7. „Децата на града” е:

А) първата стихосбирка на поета

Б) цикъл портретни стихотворения

В) балада

Г) поема

8. „Зимни вечери” е:

А) ода

Б) поема

В) първата стихосбирка на поета

Г) стихотворения-картини

9. Коя е художествената фигура, използвана от поета в следните стихове от „Зимни вечери”?

Като черна гробница и тая вечер

пуст и мрачен е градът

А) сравнение

Б) хипербола

В) оксиморон

В) литота

10. В кое от произведенията на Смирненски откриваме следните образи: „безхлебен баща”, „децата пищят”, сляп старик, ридаеща старица над моминско лице в ковчег, „цигулка разплакана”?

А) „Йохан”

Б) „Юноша”

В) „Цветарка”

Г) „Зимни вечери”

11. Koй от следните мотиви не откриваме в поезията на Смирненски?

А) за урбанистичната действителност

Б) за патриархалната действителност

В) за несправедливостта на света

Г) за страданието и унижението

12. Каква форма НЕ използва Смирненски, за да  предаде  социалната опозиционност в световъзприемането  си?

А) пародийна

Б) хиперболизирана

В) одическа

Г) гротескова

13. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

А спрели за миг до фенеря,

чувалчета снели от гръб,

стоят две деца и треперят,

и дреме в очите им скръб.

Следните стихове са поанта-финал на:

А) „Йохан”

Б) „Юноша”

В) „Цветарка”

Г) „Зимни вечери”

14. В жанрово отношение „Зимни вечери” е:

А) стихотворен цикъл от 7 части   

Б) стихотворен цикъл от 3 части 

В) балада от 3 части  

Г) ода от 2 части

15. Прочетете следните стихове:

и човешкия Дух — обруган, окован,

аз го зърнах под трънен венец.

Подчертаните думи са:

А) метафора

Б) епитет

В) сравнение

Г) библейски символ

16. Прочетете следните стихове:

Аз познах свойте братя във робски керван,

угнетени от Златний телец;

Подчертаните думи са:

А) хипербола

Б) образ-символ на властта на парите

В) оксиморон

Г) парадокс

17. В кое стихотворение на Смирненски откриваме следните художествени детайли – „хижи”, „мътни стъкла”, „къщурка”, „завесата мръсна, продрана”, „свещи”, „фенер”, „локви”?

А) „Юноша”

Б) „Ний”

В) „Зимни вечери”

Г) „Да бъде ден!”

18. В кой ред откривате описание на света, изграден в „Зимни вечери”?

А) бедност, унижение, страдание, смърт

Б) мечти, блянове, желания, стремежи

В) борба, бунт, промяна, социална справедливост

Г) богатство, алчност, скъперничество, материално благополучие

19. Йохан е носител на идеята за:

А) подчинение

Б) примирение

В) свобода

Г) мълчаливо страдание

20. Посочете стихотворението, от което е следният цитат.

Елате вий, аз с каменно лице

ще срещна щика в своето сърце!

Елате вий, престъпни синове!

А) „Зимни вечери”

Б) „Старият музикант”

В) „Йохан”

Г) „Ний”

21. Разгледайте подчертаните думи.

Каква художествена фигура откривате?

Елате вий, аз с каменно лице

ще срещна щика в своето сърце!

Елате вий, престъпни синове!

А) метонимия

Б) метафора

В) сравнение

Г) антитеза

22. Посочете стихотворението, от което е следният цитат.

А зад гърба му пристъпя Смъртта,

кървава и многоръка,

и по цигулката старческа тя

тегли полекичка лъка.

А) „Зимни вечери”

Б) „Старият музикант”

В) „Йохан”

Г) „Ний”

23. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А) Разликата между символистичния символ и този на Смирненски е, че при последният символ се социализира.

Б) Разликата между символистичния символ и този на Смирненски е, че при последният символ се идеологизира.

В) Разликата между символистичния символ и този на Смирненски е, че при последният символ се опредметява.

Г) Между символистичния символ и този на Смирненски няма разлика.

24. Кой е лирическият герой в стихотворението „Ний”?

А) майката земя

Б) народните маси, тълпите

В) дебнещата смърт

Г) робите на жълтия метал

25. Коя е основната семантична опозиция в следните стихове?

Ний всички сме деца на майката земя,

но чужда е за нас кърмящата й гръд,

и в шеметния кръг на земния си път,

жадувайки лъчи, угасваме в тъма -

ний, бедните деца на майката земя.

А) ден - нощ

Б) богатство - бедност

В) светлина - тъмнина

Г) робство - свобода

26. Кое стихотворение на Смирненски е заключено в рамките на едно екзистенциално питане-отговор: защо се ражда човек и защо умира?

А) „Да бъде ден!”

Б) „Ний”

В) „Юноша”

Г) „Старият музикант”

27. Какви художествени фигури са подчертаните думи?

Глъхнат сградите, зловещо гледа всяка

с жълти стъклени очи А)

оскрежената Б) топола – призрак сякаш – В)

в сивата мъгла стърчи

1. сравнение

A

Б

В

2. метафора

A

Б

В

3. епитет

A

Б

В

28. Какви художествени фигури и тропи са подчертаните думи?

Но иде ден на съд! Над майката земя

надвисва ураган и в громкия му зов А)

преплитат се ведно омраза и любов, Б)

а майката земя В) възсепва се сама,

потъпкала греха, отърсила срама. Г)

1. символ

A

Б

В

Г

2. метафора

A

Б

В

Г

3. антоними

A

Б

В

Г

4. алегория

A

Б

В

Г

29. Свържете цитатите със заглавията.

А)

Глъхнат сградите, зловещо гледа всяка

с жълти стъклени очи

оскрежената топола – призрак сякаш –

в сивата мъгла стърчи

Б)

Ний всички сме деца на майката земя,

но чужда е за нас кърмящата й гръд,

и в шеметния кръг на земния си път,

жадувайки лъчи, угасваме в тъма -

ний, бедните деца на майката земя.

В)

и през сълзи и кървав гнет,

през ужаса на мрак студен

разбунен вик гърми навред:

"Да бъде ден! Да бъде ден!"

Г)

Аз не зная защо съм на тоз свят роден,

не попитах защо ще умра,

тук дойдох запленен и от сивия ден,

и от цветната майска зора.

А  

1. „Юноша”

2. „Ний”

3. „Да бъде ден!”

4. „Зимни вечери”

Б

1. „Юноша”

2. „Ний”

3. „Да бъде ден!”

4. „Зимни вечери”

В

1. „Юноша”

2. „Ний”

3. „Да бъде ден!”

4. „Зимни вечери”

Г

1. „Юноша”

2. „Ний”

3. „Да бъде ден!”

4. „Зимни вечери”

30. Коментирайте темата за социалното страдание и унижение на човека в стихотворението „Цветарка” на Христо Смирненски.

 

 

 

 

 

 ОТГОВОРИ:

1) Г, 2) А, 3) Б, 4) В, 5) В, 6) Г, 7) Б, 8) Г, 9) А, 10) Г, 11) Б, 12) В, 13) Г, 14)А, 15) Г, 16) Б, 17) В, 18) А, 19) В, 20) В, 21) Б, 22) Б, 23) Г, 24) Б, 25) В, 26) В

27) А-2, Б-3, В-1

28) А-4, Б-3, В-1, Г-2

29) А-4, Б-2, В-3, Г-1

@bgmateriali.com

Изтеглиsave