1. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор!

Христо Смирненски се отличава от другите български поети с:

а) излъчването на възторжена младост и очарование

б) състраданието към унижените и оскърбените жертви на града

в) опиянението на очакването на „бурята”, на „празника”, които ще променят света

г) експресионистичните си творби

2. Смирненски наследява поетиката на символизма, но поезията му е новаторска. Кое е новото в нея?

а) музикалното съвършенство на символистичния дух

б) цветова символика

в) съчетание на символното с реалистичното, битовото

г) богатото използване на многозначността на думата

3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение!

Литературният критик Ефрем Каранфилов назовава Христо Смирненски „вечния юноша” в българската поезия заради:

а) интимната му изповед в стихотворението „Юноша”

б) умира, ненавършил 24 години

в) юношеското му възторжено отношение към света

г) нито един от отговорите

4. Новото в поезията на Христо Смирненски е:

а) лирическият герой и поетиката

б) тематиката и естетическият идеал

в) идеите и утвърждаването на реализма

г) всички изброени отговори

5. Христо Смирненски е автор на стихосбирката:

а) „Да бъде ден”

б) „Прозорец”

в) „Жестокият пръстен”

г)  „Сън за щастие”

6. „Разнокалибрени въздишки в стихове и проза” е първата стихосбирка на:

а) Пенчо Славейков

б) Христо Смирненски

в) Димчо Дебелянов

г) Пейо Яворов

7. Ведбал е творчески псевдоним на:

а) Христо Ботев

б) Христо Смирненски

в) Никола Вапцаров

г) Пейо Яворов

8. В творчеството на Христо Смирненски НЕ откриваме:

а) сатирични стихотворения

б) пародии

в) пейзажна лирика

г) прозаични текстове

9. Христо Смирненски е творчески псевдоним на:

а) Христо Измирлиев

б) Христо Ясенов

в) Димитър Талев

г) Асен Разцветников

10. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение!

В стиховете на Смирненски градът като метафора на живота е:

а) „шумен и разбулен”, „грамаден и задъхан”

б) той е едновременно реалност и символ на социалното страдание

в) място на бунта на тълпите

г) „пустош огромна”

11. В цикъла „Децата на града” кой герой НЕ е от невинните жертви?

а) братчетата на Гаврош и цветарката

б) тютюноработничката и уличната жена

в) вълкът

г) старият музикант

12. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор!

Христо Смирненски е наречен „дете на града”, защото:

а) много добре познава живота на бедните и онеправданите в града

б) обича децата и дълбоко им съчувства

в) възпява селското страдание

г) той сам е едно от децата на града

13. Посочете синонимното значение на „сакрално”:

а) свято

б) благородно

в) трагично

г) прекрасно

14. В образа на младата цветарка Христо Смирненски с поетическите детайли „прокудена русалка”, „усмивка смирена”, „погледът смутен и влажен” постига художествено внушение за:

а) детинска невинност

б) порочност

в) моминска хубост

г) витална нежност

15. От кое стихотворение на Смирненски е цитатът:

А зад гърба му пристъпя Смъртта

кървава и многоръка,

и по цигулката старческа тя

тегли полекичка лъка.

а) „Братчетата на Гаврош”

б) „Уличната жена”

в) „Старият музикант”

г) „Работникът”

16. Драмата на уличната жена, танцуваща под фалшивите звуци на цигулката, Смирненски представя чрез символите (посочете ГРЕШНИЯ отговор):

а) „посърнал цвят”

б) смехът на уличната жена

в) „увехнали циклами”

г) „последний нарцис на душата”

17. От коя творба на Смирненски са стиховете?

Братя мои, бедни мои братя -

пленници на орис вечна, зла -

ледно тегне и души мъглата -

на живота сивата мъгла...

а) „Братчетата на Гаврош”

б) „Зимни вечери”

в) „Жълтата гостенка”

г) „Цветарка”

18. От коя творба са стиховете?

А спрели за миг до фенера,

чувалчета снели от гръб,

стоят две деца и треперят

и дреме в очите им скръб.

а) „Братчетата на Гаврош”

б) „Зимни вечери”

в) „Цветарка”

г) „Старият музикант”

19. В стихотворението „Братчетата на Гаврош” образът на децата е свързан с идеята за:

а) социална справедливост

б) душевна чистота

в) надежда в бъдещето

г) родова общност

20. От коя творба е строфата:

И грамаден и задъхан, скрил в гранитната си пазва

хиляди души разбити - глъхне празничния град

и под лунно наметало с шепот странен той разказва

повестите безутешни на вседневен маскарад.

а) „Зимни вечери”, Христо Смирненски

б) „Цветарка”, Христо Смирненски

в) „Сиротна песен”, Димчо Дебелянов

г) „Не бойте се, деца”, Никола Вапцаров

21. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор!

В цикъла „Зимни вечери” Смирненски пресъздава града като пространство на Маскарада и Злото и с цветовата символика на мъглата. Тя е :

а) „сивата мъгла”

б) „мъглата гъста”

в) „море от непрогледна мъгла”

г) „мъглата жълтопепелява”

22. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение!

В цикъла „Зимни вечери” с кои синоними на „дом” си служи Смирненски, за да подсили житейската трагедия на измъчените хора от бедняшкото предградие?

а) „смълчаните хижи”

б) „сградите... с жълтите стъклени очи”

в) „къщурка позната”

г) „в ковчега – моминско лице”

23. Юношата в едноименното стихотворение на Смирненски НЕ е в диалог:

а) с настоящето на личната и колективната свобода на човека

б) с бъдещето – „аз ще знам за какво да умра”

в) със света

г) със „златоуспест гигант”

24. От коя творба на Смирненски са стиховете:

Аз ще дочакам празника на моите братя

и размаха на техните крила.

а) „Юноша”

б) „През бурята”

в) „Въглекопач”

г) „Работникът”

25. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор!

Поетът на „гнева на масите” вижда на улицата” и новите герои с ново самочувствие. Те са:

а) работникът и юношата

б) „вълкът” и „старият музикант”

в) въглекопачът и каменарчето

г) „Йохан” и „Руският Прометей”

26. От кое стихотворение на Смирненски са стиховете:

.. вий слезнете от конете и

земята целунете –

възцарете вечна обич,

вечна правда над света.

а) „Червените ескадрони”

б) „Цветарка”

в) „Юноша”

г) „Ний”

27. „Приказка за честта” и „Приказка за тинята” са:

а) фейлетони на Алеко Константинов

б) фейлетони на Христо Ботев

в) двете части на сатирата „На гости у Дявола” от Христо Смирненски

г) разкази на Елин Пелин

28. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение!

Уникалната гротеска на Христо Смирненски „Приказка за стълбата” е една притча за всеки човек, заставащ пред стълбата на живота, защото:

а) гибелна е отровата на влстта

б) изкусителни са съблазните на живота

в)човекът не желае да бъде нито „плебей”, нито „принц”

г) човекът се изменя и изневерява на себе си

29. Кой фейлетон е на Христо Смирненски?

а) „По изборите в Свищов”

б) „Политическа зима”

в) „Как ще умра млад и зелен”

г) „Страст”

30. На кое творба е мото цитатът: „Посветена на всички, които ще кажат: „Това не се отнася до мене!”

а) „На гости у Дявола”

б) „Приказка за стълбата”

в) „Очи”

г) „Децата на града”

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ: 

1. г, 2. в), 3. г), 4. г,5. а), 6. б), 7. б), 8. в), 9. а), 10. г), 11. в), 12.в), 13. а), 14. б), 15. в), 16. б), 17. б), 18. б), 19. а), 20. б), 21. б), 22. г), 23. г), 24. б), 25. б), 26. а), 27. в), 28. в), 29. в),30. б)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave