1. Защо баба Илийца, героиня от разказа „Една българка”, решава да помогне на бунтовника, когото среща в церовата гора:

(Посочете неверния отговор)
а. защото се надява Бог да спаси детето й
б. защото високо цени делото на бунтовника
в. защото е  благородна жена и е праведна християнка
г. защото иска да постъпи различно от другите жени

2. Как определяте поведението на Илийца пред турските заптиета:
а. като на жена, изпитваща страх и смирение
б. като на дръзка жена, която не се съобразява с нищо
в. като на жена, която умее да постига целите си
г. като на страхлива и малодушна жена

3. С коя дума не може да бъде определен калугера Евтимий:
а. страхлив
б. егоистичен
в. малодушен
г. родолюбив

4. Стихотворението „Българският език" на Ив. Вазов е:
а. сонет
б. ода
в. поема
г. балада

5. Кое от следните твърдения не е вярно:
а. Творбата „Българският език" е изградена като обръщение към езика.
б. Творбата „Българският език" има полемичен характер.
в. Творбата „Българският език" разкрива красотата на българското слово.
г. Творбата „Българският език" разказва историята на българския език.

6. В определението „език свещен" лирическият говорител влага преди всичко чувството:  
а. отговорност за бъдещето на езика ни
б. уважение към езика ни
в. гняв към клеветниците
г. възторг от мелодичността на езика ни

7. Кое чувство не е изразено в стихотворението „Българският език":
а. възхищение
б. гняв
в. смирение 
г. негодувание

8. В стиховете „Език свещен на моите деди/ език на мъки, стонове   вековни..." Вазов използва:
а. антитеза
б. анафора
в. хипербола
г. алегория

9. В стиха „Език прекрасен, кой те не руга/ и кой те пощади от хули гадки?" Вазов не използва:
а. реторичен въпрос 
б. сравнение
в. епитет
г. обръщение

10.  Поставете най-точната дума: За лирическия говорител чувството към езика е.................... на отношението към всичко родно.
а.  противоположно
б.  равностойно
в.  вероятно
г.  значимо

11.  Лирическият говорител смята за свои противници:
а.  хората, които забравят произхода си
б.  хората, които учат чужди езици
в.  чужденците, които поругават българското слово
г.  всички, които хулят родното слово и родовите ценности

12. В творбата „Опълченците на Шипка” Вазов използва като основен композиционен похват:
а. ретроспекция
б. разказ
в. разказ в разказа
г. контраст

13. Какво вдъхновява опълченците в битката:
(Посочете неверния отговор)
а. чувството за национално достойнство
б. родолюбието
в. желанието за битки
г. копнежът за свобода

14. Кое не е присъщо за одата като литературен жанр:
а. прослава на обществен героизъм
б. идеализация на образите
в. патетичен тон
г. въвеждане на фантастичен елемент

15. В кой от стиховете не е наличен синтактичен паралелизъм:
а. „кат лъвове тичат по страшний редут”
б. „щикът се пречупва, гърдите остаят”
в. „идат като тигри, бягат като овци”
г. „ щурмът е отчаян, отпорът е лют”

16. Кое твърдение не е вярно:
а. „Опълченците на Шипка” и „Българският език” са творби, изразяващи отношението на Иван Вазов към родовите ценности.
б. „Опълченците на Шипка” и „Българският език” са творби, които разкриват исторически събития от миналото на нашия народ.
в. „Опълченците на Шипка” и „Българският език” са творби, които доказват, че Вазов е родолюбец.
г. „Опълченците на Шипка” и „Българският език” са оди.

17. Творбата на Алеко Константинов „До Чикаго и назад” е:
а. повест
б. пътепис
в. роман 
г. разказ

18. Творбата на Алеко Константинов „До Чикаго и назад” е публикувана:
а. преди Освобождението
б. през 1899 г.
в. през 1894 г.
г. през 1930 г.

19. Творбата на Алеко Константинов „До Чикаго и назад” е резултат от впечатленията на твореца от:
а. посещението на Всемирното изложение в Париж
б. посещението на индустриалното изложение в Прага
в. посещението през 1983 г. на Колумбовото изложение в Чикаго 
г. посещението на Колумбовото изложение в Чикаго през 1893 г

20. Какво изпитва Алеко Константинов, когато застава пред Ниагара:
(Посочете неверния отговор)
а. възторг
б. благоговение
в. благоволение
г. удовлетворение

21. Творбата „Бай Ганьо” е:
а. повест
б. роман
в. сборник от фейлетони
г. пътепис

22. Прототип на героя Ганьо Балкански е/са:
а. Ганьо Сомов
б. няма прототип
в. Ганьо Сомов и някои други българи, за чието поведение в чужбина Ал. Константинов знае
г. всички български търговци от онази епоха, които са пътували в чужбина

23.Бай Ганьо е:
(Посочете неверния отговор)
а. нахален
б. алчен
в. недоверчив
г. честен

24. Какво подхранва амбициите на Бай Ганьо да се включи в политическия живот:
а. грижа за народните дела
б. има политически цели
в. стреми се към политическа кариера
г. смята, че ще си осигури лично облагодетелстване

25. С кой израз бихте довършили изречението: Бай Ганьо е обобщен образ на….......
а. възрожденския българин
б. българина въобще
в. забогатяващите европейци
г. простоватите, алчни и безскрупулни хора без оглед на националната им принадлежност

 

 

 

 

 

Отговори: 1г, 2в, 3г, 4б, 5г, 6б, 7в, 8б, 9б, 10б, 11г, 12г, 13в, 14г, 15а, 16б, 17б, 18в, 19г, 20в, 21в, 22в, 23г, 24г, 25г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave