ТЕСТ 2

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПРИЧАСТИЯ

1.Коя граматична категория не е характерна за причастията?

А/ лице            Б/ число                 В/ род                               Г/ време

2. Причастията приличат на глаголите по рода си, а на прилагателните - по времето.

А/ Грешно          Б/ Вярно

3. На кои две части на речта прилича причастието? Въпросът има 2 верни отговора.

А/ съществително   Б/ числително    В/ прилагателно          Г/ глагол

4. Има два вида минало деятелно причастие – свършено и несвършено.

А/ Вярно            Б/ Грешно

5. Миналите деятелни причастия се образуват от глагола в 1 л. ед.ч., мин. св. или мин. несв. време със заместване на окончанието – Х с наставка –Л.

А/ Вярно            Б/ Грешно

6. Миналото свършено деятелно причастие (за разлика от миналото несвършено) може да се използва като прилагателно.

А/ Грешно         Б/Вярно

7. Къде не е допусната грешка в правописа на миналите деятелни причастия?

Въпросът има 2 верни отговора.

А/ Недошъл на партито подобаващо облечен.

Б/ Не дошлата покана забави заявката за участие.

В/ Не дошъл на гости, а отишъл на кино.

Г/ Недошлият гост разочарова домакините.

8. В кои подточки има причастия, а не прилагателни имена? Въпросът има 2 верни отговора.

А/ Хубавият учебник е приятен за четене.

Б/ Ходилият пеша до работа човек бе изморен.

В/ Написалият домашното ученик получи шестица.

Г/ Красивият площад привлича множество туристи.

9. Попълни празните места в редиците по модела живял – живяла – живели.

 • обгорял – обгор…ла, обгор…ли
 • огрял – огр…ла, огр…ли
 • стоял – сто…ла, сто…ли

10. На кои редове има форми за минало свършено деятелно причастие? Въпросът има 2 верни отговора.

А/ чул               Б/ пиел            В/ чуел               Г/ пил

11. В изречението Костадин отишъл у Марин и занесъл върнатите от учителката контролни. има две минали свършени деятелни причастия.

А/ Грешно           Б/ Вярно

12. На кой ред миналото свършено деятелно причастие е употребено като прилагателно име?

А/ Чулият изстрел жител на селото сигнализирал на телефон 112.

Б/ Недочул добре, но пак се намесва в спора.

В/ Не чул гласа й никога вече.

Г/ Никола не чул кога сестра му го извикала за вечеря.

13. Разкрий скобите, като използваш учтива форма на причастията.

Госпожо Директор, виждам, че сте (получа)………………….. поканата и сте  (спазя)………………. дрескода.

Не мога да не отбележа, че сте  (облека)…………………… приказна рокля!

14. Запиши правилно формите на думите.

 • каз…л
 • чув…л
 • рек…л
 • отиш…л
 • донес…л
 • отбеляз…л


15. Попълни празните места в двойките мин. св. - мин. несв. деят. причастие.

 • ходел – ходил
 • мил – ……………..
 •  ………………….– шиел
 • гладел – …………………

 

 

 

Отговори:1.А; 2.А; 3.В,Г; 4.А; 5.А; 6.Б; 7.В,Г; 8.Б,В; 9. обгорял – обгор я ла, обгор е ли

огрял – огр я ла, огр е ли  стоял – сто я ла, сто я ли 10. чул, пил;11.Б; 12.А; 13. получили, спазили, облекли

 • 14. каз а  л
 • чув  а  л
 • рек  ъ  л
 • отиш  ъ  л
 • донес  ъ  л
 • отбеляз  а  л
 • 15. ходел – ходил
 • мил –  миел 
 •  шил  – шиел
 • гладел –  гладил 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave