Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
ПУНКТУАЦИОННА НОРМА

 

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Брат ти, например, никога не е съгласен с моите предложения.
      Б) И приятелката ти, естествено, е поканена на рождения ми ден.
      B) Първо, не ми се излиза и второ, не съм довършил работата си.
      Г) Нека се срещнем пред университета, да кажем, в понеделник.

2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      А) В зависимост от мястото на учленение гласните, или вокалите, се делят на предни и задни.
      Б) Днес се чувствам много добре, вчера, обаче, непоносимо ме болеше главата и ми се гадеше. 
      В) Дъщеря ми, от една страна, постоянно гледа сериали, но от друга страна, заляга и над уроците.
      Г) Според мен резултатите от конкурса ще бъдат обявени най-рано в понеделник или във вторник.

3. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Той е истински, жесток човек и се отнася безсърдечно с другите.
      Б) А долу, в равнината, се стелеше гъста млечнобяла мъгла.
      B) Ти ще посрещнеш леля и братовчедите на гарата, нали?
      Г) В ранното септемврийско утро въздухът беше хладен и резлив.

4. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Пътят, пресичащ планината е стръмен и много опасен.
      Б) Той бързаше, но, стигайки до ъгъла, спря да ме изчака.
      B) В края на улицата пред изоставената къща, играеха деца.
      Г) От известно време обаче двамата не се разбираха добре.

5. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Магдалена, нашата нова съседка е добър и разбран човек.
      Б) Той беше станал много висок или направо гигант.
      B) Майка ми, както ти е известно, не търпи безпорядък вкъщи.
      Г) Ей с теб вече не може да се говори – много си надут!

6. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Той, надявам се ще спечели музикалния конкурс.
      Б) Вие навярно няма да приемете предложението.
      B) Помогнах му обаче той дори не ми благодари.
      Г) Всъщност, разбрахте ли се кой ще довърши проекта?

7. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Отгоре, откъм тавана на къщата, се чуваха странни шумове.
      Б) Притеснен от падащата мъгла той се отказа от пътуването.
      B) Не разбрах, защо полетът ни е отложен за утре сутринта.
      Г) Ситуацията не беше толкова тежка колкото ми се струваше.

8. В коя позиция запетаята е излишна?
      Неведнъж Чубрата го забелязваше, (1) че отпуща глава и се замисля, (2) и за да го пробуди, (3) хващаше го за рамото, (4) и го раздрусваше.
      А) 1                Б) 2                В)3                Г) 4

9. В кои позиции трябва да се поставят запетаи?
      Той беше връстник и приятел на Иван Белин, но не вярваше ни на пророчествата му (1) нито на историите, които разказваше (2) и обичаше да му противоречи (3) и да го дразни – не за друго (4) а да си прави смях (5) и да има (6) кой да черпи.
      А) 1, 2, 5    
      Б) 1, 2, 4 
      В) 2, 3, 4, 6 
      Г) 2, 3, 4, 5

10. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Тя установи липсата на ключовете, чак когато стигна пред дома си.
      Б) Нямам нищо против да изчакам колкото е необходимо.
      B) Преди малко майка ми се обади да се прибирам, и то веднага.
      Г) Това бяха очите на майка, все едно дали тя е човек, или звяр…

11. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Баба, ядосана, кисела, хокаше дядо за изпоядените кокошки.
      Б) И това трябва да влезе, така да се каже, в сметката.
      B) Момчето продължи по пътя без да се обръща назад.
      Г) Колкото и да искаше, не можеше сам да пренесе тежкия товар.

12. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Стигнахме до реката, придошла след дъждовете и не успяхме да я преминем.
      Б) Стори му се, че някой стои тихо пред вратата на къщата, и всеки миг ще се опита да влезе.
      B) Отключи с усилие входната врата, чиято брава често заяждаше, и я затръшна зад гърба си.
      Г) И родителите, и децата се уплашиха от лекия трус, и незабавно напуснаха сградата.

13. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) В страха си господа съдебни заседатели, моят клиент напуска къщата и се връща чак сутринта.
      Б) Адвокатът погледна наоколо си важно, отри потта от челото си и седна като се усмихна към клиента си.
      B) Пиленцата го следваха по двора, а той им подхвърляше залци, напоени с вода и ги водеше към кокошарника.
      Г) Веднага го прибра и чак след като се отдалечи достатъчно, спря да го разгледа на спокойствие.

14. В кое изречение знакът точка и запетая е поставен неправилно?
      A) В полето под канарата свиреха щурци; млъкнеха ли те, навред околовръст настъпваше тишина.
      Б) Децата го боготворяха, той не ги обичаше никак; мисълта му беше другаде.
      B) Побеснял от гняв и мъка; г-н дьо Кроазноа поискал толкова неприемливи извинения, че милионерът предпочел дуела.
      Г) Тези последни думи я накараха да се замисли; те събудиха у нея мъчителни спомени и цялата й смелост изчезна изведнъж.

15. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Всеки ден вярващите се събираха в различни къщи да слушат проповеди; хранеха се на общи трапези и продаваха имуществото си, като занасяха парите на апостолите.
      Б) Леля Ог имаше вид на изпечена лъжкиня; тя използваше прагматичния подход към истината – казваше я, когато й беше удобно и ако я мързеше да съчини нещо по-интересно.
      В) Пречистената вода се изпомпва в изравнителен водоем и от разпределителна шахта се разделя на два водопровода – северен и южен, като по северния тя достига до потребителите в Бургас.
      Г) В Созопол има Център за спешна медицинска помощ; филиал на Бургас – обслужва се от двама лекари и шестима фелдшери, осем индивидуални медицински практики и шестима стоматолози.

16. В кой пример е допусната грешка при употребата на кавички?
      A) филм „Теория на конспирацията“
      Б) телевизионен канал „Discovery“
      B) специалност „Европеистика“
      Г) куче порода „Родезийски риджбек“

17. В кое изречение е допусната грешка при употребата на кавички?
      A) „Персийката“ ми вчера се изгуби, но я открихме, за щастие.
      Б) От Бакман съм чел само „Баба праща поздрави и се извинява“.
      B) филмът беше много „интересен“ – събудих се чак на финала.
      Г) А най-хубавото е, че ние носим в себе си „центъра на света“.

18. В кое изречение НЕ е допусната грешка при употребата на кавички?
      A) Синът ми завърши специалност „Счетоводство и финанси“ и работи в „БНБ“.
      Б) Планира се на остров „Света Елена“ да бъде построено международно летище.
      B) На мястото, където се е намирало родното село на Радичков, е изграден язовир „Огоста“.
      Г) За втори път бяхме в Париж, но заради огромните опашки отново не успяхме да влезем в „Лувъра“.

19. В кое изречение са допуснати пунктуационни грешки?
      A) Районът се характеризира с малко валежи и продължителни засушавания (17 – 28 дни през лятото и есента, 14 – 15 дни през зимата и пролетта).
      Б) Аполония успява да запази независимостта си по времето на военните кампании на Филип II Македонски, 342 – 339 година пр.н.е., и Александър Македонски, 335 година пр.н.е.
      B) Най-общо може да се каже, че делфините издават три вида звуци: честотно модулирани звуци, наричани просто подсвирквания, пулсиращи звуци и почуквания (кликове).
      Г) Ако многоножката ви е все още „бебе“, най-добре я хранете с мъртви щурчета на всеки два-три дена – за млади екземпляри два-три средно големи щуреца седмично са предостатъчни.

20. Кое твърдение за пунктуационното оформяне на цитат е НЕВЯРНО?
      A) Пояснителен израз, разположен след цитат, се отделя с тире или запетая.
      Б) Цитатът може да се отдели от авторовата реч и чрез ограждане в скоби.
      B) Цитирани стихове, оформени като самостоятелен абзац, се ограждат с кавички.
      Г) Ако цитатът е оформен с шрифт, различен от основния, кавички не се пишат.

21. Къде е допусната пунктуационна грешка при цитиране?
      A) В петата част на разказа героинята спонтанно изразява готовността си да помогне, с думите: „Как къде? Ами у дома!“.
      B) „Изведнъж Радецки пристигна със гръм.“ С този стих приключва същинската част на одата „Опълченците на Шипка“.
      В) На гърба Ботев саморъчно е отбелязал „Това писмо да се предаде на жена ми Венета X. Ботйова, в Букурещ“.
      Г) „Тези, които нямат достатъчно смелост, винаги ще намират философия, с която да се оправдаят“, казва Албер Камю.

22. Къде НЕ е допусната грешка при оформянето на цитата?
      A) Липсата на събития в съществуването отнема на човека емоцията и води до разочарование:
                           без ни една любов, без ни едно събитие 
                           животът ми безследно отминава.
      Б) Хармоничната картина на нощта („тайнствена и чудна лятна нощ“), внушаваща покой и съзерцателност, се противопоставя на злокобния мрак в душата на героя.
      B) Патриархалната хармония в дома на Гераците е разрушена, егоистичните стремежи, „своещината“ и раздорите са надделели над уважението и разбирателството.
      Г) Илюзорността на завръщането е разкрита във финалното двустишие на елегията: „О, скрити вопли на печален странник, напразно спомнил майка и родина!“.

 

 

 

 

 

 

 


Отговори:
1-А; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-В; 6-Б; 7-А; 8-Г; 9-Б; 10-А; 11-В;

12-В; 13-Г; 14-В; 15-Г; 16-Б; 17-А; 18-В; 19-Б; 20-В; 21-В; 22-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave