Име .............................................................   Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
РАДИНИ ВЪЛНЕНИЯ (Под игото)

 

 

1. Коя е темата на главата „Радини вълнения"?         1 т.
      A) Подготовката на Априлското въстание 
      Б) Празнуването на важно историческо събитие
      B) Началото на учебната година в девическото училище
      Г) Годишният изпит на учениците в края на учебната година

2. Посочете две особености на романа като вид художествен текст.          2 т.
Първа:    ………………………………………………………………………………………
Втора: ………………………………………………………………………………………...

3. Кои черти от характера на Стефчов се проявяват по време на изпита?      1 т.
      A) съчувствие към притеснените ученички и уважение към родителите им
      Б) висока образованост и умение да общува с деца
      B) високомерие и надменност към ученичките и тяхната учителка
      Г) благородство и искрена загриженост за знанията на децата по история

4. Посочете три качества, които притежава Огнянов.        3 т.
Първо:    ………………………………………………………………………………………
Второ: ………………………………………………………………………………………...     
Трето: ………………………………………………………………………………………...

5. Кое твърдение НЕ е вярно според главата „Радини вълнения"?     1 т.
      А) Годишният изпит се превръща в изпитание за всички: за ученичките, за Рада, за родителите.
      Б) Неволната грешка на Събка разкрива колективните желания на българите.
      В) По време на изпита се сблъскват стремежът за свобода и страхът, насаден от столетия.
      Г) Стъписването и мълчанието на присъстващите се дължи на заговорническите им намерения.

6. На кой герой са думите: „От гръцко робство избави българите цар Асен, а от турско робство ще ги избави цар Александър от Русия!"?          1 т.
      A) на Рада
      Б) на кака Гинка
      B) на Събка 
      Г) на Райна

7. Посочете три чувства, които изпитва Рада по време на изпита.           3 т.
Първо:    ………………………………………………………………………………………
Второ: ………………………………………………………………………………………...     
Трето: ………………………………………………………………………………………...

8. Кое твърдение е вярно според главата „Радини вълнения"?    1 т.
      A) По време на годишния изпит Стефчов разкрива голямата си образованост и умението си да общува с децата.
      Б) Стефчов е искрено загрижен за знанията на децата по българска история.
      B) Огнянов злепоставя Стефчов, защото иска да бъде забелязан от училищните настоятели в Бяла черква.
      Г) Огнянов е характеризиран както чрез речева и портретна характеристика, така и чрез отношението на другите герои към него.

9. Годишният изпит е изпитание и за родителите, защото:            1 т.
      A) Не могат да отговорят на трудните въпроси, зададени от Стефчов.
      Б) Трудно понасят присъствието на бея, който следи отговорите на ученичките.
      B) Трябва открито да заемат позиция спрямо отговора на Събка. 
      Г) Трябва да вземат страна в конфликта между Стефчов и Огнянов.

10. Кои общи чувства на героите от романа „Под игото" се разкриват и в двете глави - „Радини вълнения" и „Представлението"?         1 т.
      A) любовта към знанието и преклонението пред образованието
      Б) страхът от потисниците и ужасът от тяхното наказание
      B) любовта към родината и омразата към потисниците
      Г) възторгът от играта на актьорите и възхищението от смелостта им

11. Отговорете писмено на въпроса:           10 т.
Какво е мястото на образованието сред ценностите на българина от епохата преди Освобождението?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

Отговори: 
1-Г; 
2-Например: Първа – има много сюжетни линии. Втора – героите са изобразени в развитие.; 
3-В; 
4-Например: отзивчивост, добронамереност, любов към децата; 
5-Г; 6-В; 
7-Например: притеснение, страх, благодарност към Огнянов; 
8-Г; 9-В; 10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave