Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
РОДНОТО И ЧУЖДОТО

 

1. От кое произведение е откъсът?        1 т.
          Всяко нещо идваше на своето си време, както се знаеше от бащи и деди – спокойно, без изненади, по запомнена или усвоена привичка. Всички ставаха рано сутрин и рано лягаха да спят. Всеки вършеше работата, която беше редно да върши според възрастта и мястото си в семейството - вкъщи, в работилницата. за себе си и за цялото семейство. Но людете не са като камъните в планината или като дървесата в гората...
      A) „Балкански синдром“
      Б) „Железният светилник“
      B) „Бай Ганьо журналист“
      Г) „Тютюн“

2. Какъв е жанрът на „Железният светилник“?          1 т.
      А) повест    
      Б) роман 
      В) новела    
      Г) трагедия

3. Свържете името на героя с литературното произведение, от което е съответният герой.       4 т.
      A) Данко Харсъзина                     1) „Железният светилник“
      Б) Йовчо                                        2) „Септември“
      B) Катерина                                   3) „Балкански синдром“
      Г) поп Андрей                               4) „Бай Ганьо“

4. За кой герой от „Железният светилник“ се говори в откъса от творбата?         1 т.
      Особен човек беше той – висок и мършав, с бяло, сухо лице и румени бузи, а още по-румени бяха устните му под дълги, провиснали мустаки; челото му беше изпъкнало, възлесто, а главата му отзад беше сплесната, очите му бяха много хубави, големи, тъмни, с дебели, чупнати в ъгъл черни вежди. Беше малко приведен напред, с много дълги, силни ръце, не можеше да се заседи спокойно на едно място и току мотаеше по всички посоки дългите си ръце.
      А) Стоян Глаушев    
      Б) Рафе Клинче 
      В) Климент Бенков    
      Г) Аврам Немтур

5. В кое произведение се преплитат пародийното и фантастичното?         1 т.
      А) „Балкански синдром“    
      Б) „Бай Ганьо журналист“    
      В) „Дърво без корен“
      Г) „Железният светилник“

6. В коя творба е използван композиционният похват „разказ в разказа“?          1 т.
      А) „Гераците“    
      Б) „Железният светилник“ 
      В) „Тютюн“    
      Г) „Бай Ганьо журналист“

7. Кой сюжетен момент изпълнява функцията на завръзка в „Железният светилник“?        1 т.
      A) бягството на Стоян Глаушев от родното село Гранче 
      Б) посещението на рилския монах в Глаушевия дом
      B) срещата на Стоян и Султана и последвалата сватба 
      Г) сватбата на Лазар Глаушев и Ния

8. Особеностите на кое литературно направление се откриват в „Бай Ганьо журналист“?          1 т.
      А) експресионизъм    
      Б) социален реализъм    
      В) символизъм 
      Г) диаболизъм

9. В кое произведение НЕ са използвани гротеска и ирония при изграждането на образите?           1 т.
      А) „Железният светилник“    
      Б) „Балкански синдром“ 
      В) „Бай Ганьо журналист“    
      Г) „Бай Ганьо се върна от Европа“

10. Кое твърдение е вярно?          1 т.
      A) Майсторът резбар Рафе Клинче е един от водачите на борбата за национално самоопределяне.
      Б) Романът „Железният светилник“ се състои от три части, всяка от които започва с епиграф от народна песен.
      B) Образът на Бай Ганьо е художествено-публицистично обобщение на негативното в обществената действителност през 90-те години на XIX век.
      Г) В „Балкански синдром“ е пресъздадено времето на т.нар. гласност и преустройство през 50-те години на XX век.

11. Кое твърдение НЕ е вярно?        1 т.
      A) Образите на Лазар Глаушев и Ния в „Железният светилник“ са идеализирани.
      Б) В „Бай Ганьо журналист“ са изобразени антигероите на следосвобожденската епоха.
      B) „Балкански синдром“ е сатирична комедия, принадлежаща към театъра на абсурда. 
      Г) „Балкански синдром“ разкрива духовното превъзходство на родния над чуждия свят.

12. Конфликтът между родовите норми и нравствените ценности на личността е представен в:           1 т.
      А) „Бай Ганьо журналист“    
      Б) „Железният светилник“ 
      В) „Балкански синдром“    
      Г) „Дърво без корен“

13. Образът на „малкия човек“ се откроява в:         1 т.
      А) „Балкански синдром“    
      Б) „Бай Ганьо журналист“ 
      В) „Нежната спирала“    
      Г) „Железният светилник“

14. В коя творба се откриват измеренията на възвишеното и трагичното?        1 т.
      А) „Железният светилник“    
      Б) „Повест“ 
      В) „Бай Ганьо журналист“    
      Г) „Балкански синдром“

15. Какво изразно средство е подчертаната дума?        1 т.
      И сега, когато бай Ганьо им излага плана си за издаването на вестник, за неговото направление и за лицата, които ще вземат участие – Гочоолу и Дочоолу усещат, че нещо ги смъдва в един затънтен край на техните сърца (...)
      А) метафора    
      Б) метонимия    
      В) епитет 
      Г) хипербола

16. Съгласни ли сте с мнението на Бай Ганьо за журналистиката: „Че голям мурафет ли е един вестник да се издава? Тури си едно перде на очите (па и няма нужда!), па псувай наляво и надясно“? Аргументирайте позицията си (3 – 4 изречения).         3 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

17. Какво символизира образът на железния светилник в романа на Димитър Талев (3 – 4 изречения)?         3 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

18. Напишете теза за есе върху „Балкански синдром“ на тема „Болестта на балканския свят и надеждата за спасение“.           6 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1. Б; 2. Б; 3. А - 4, Б - 3, В - 1, Г - 2; 4. Б; 5. А; 6. Г; 7. В; 8. Б; 9. А; 10. В; 11. Г; 12. Б; 13. А; 14. А; 15. Б

@bgmateriali.com

Изтеглиsave