Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
РОДНОТО И ЧУЖДОТО

 

1. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за междутекстовия диалог на „Железният светилник“ „Бай Ганьо журналист“ и „Балкански синдром“?
      A) Народностното самоопределяне е основен мотив в „Железният светилник“, но понятието „народ“ се опошлява в другите текстове чрез езика и поведението на героите.
      Б) Това са творби, които участват в един и същ диалог за родното и чуждото, но в различни културно-исторически ситуации.
      B) Темата за родното и чуждото е интерпретирана и в трите текста, като е съхранено и противопоставянето в опозицията.
      Г) Темата за града и селото липсва в „Бай Ганьо“, а в другите два текста е интерпретирана по съвсем различен начин.

2. В коя от посочените двойки творби се открива мотивът за самотата, уязвимостта и безсилието на почтените хора?
      A) „Бай Ганьо“ и „Железният светилник“
      Б) „Бай Ганьо“ и „Балкански синдром“
      B) „Балкански синдром“ и „Железният светилник“
      Г) в нито една от двойките

3. В кое произведение НЕ са използвани гротеска и ирония при изграждането на образите?           
      А) „Бай Ганьо се върна от Европа“    
      Б) „Бай Ганьо журналист“    
      В) „Балкански синдром“
      Г) „Железният светилник“

4. Какво изразно средство е подчертаната дума? 
      И сега, когато бай Ганьо им излага плана си за издаването на вестник, за неговото направление и за лицата, които ще вземат участие – Гочоолу и Дочоолу усещат, че нещо ги смъдва в един затънтен край на техните сърца (...)
      А) метонимия
      Б) метафора   
      В) епитет 
      Г) хипербола

5. Какъв е жанрът на „Железният светилник“?          
      А) трагедия
      Б) новела    
      В) роман
      Г) повест

6. Особеностите на кое литературно направление се откриват в „Бай Ганьо журналист“?
     А)
символизъм
     Б) диаболизъм
     В) експресионизъм   
     Г) социален реализъм

7. От коя творба е посоченият откъс?
          – Не одобрявам! – извика тържествено Дочоолу. – Не одобрявам! Ако е работата да ударим келепир от вятъра, дето е повял, то най-добре ще бъде да отворим една фабрика за квас...
          – Ударихме кьоравото! – изсмя се Данко Харсъзина. – Ти фурна ли искаш да отваряш?
          – Не бе, брате – за руски квас ми е думата. То е едно таквоз... като туйнака, крушевица го кажи, боза го кажи...
          – Хубава работа! Бозаджии ще ставаме сега – обижда се Харсъзина.

      A) „Балкански синдром“
      Б) „Бай Ганьо журналист“
      B) „Железният светилник“
      Г) „Бай Ганьо се върна от Европа“

8. В кой от посочените текстове иронията НЕ присъства като водещ инструмент за изразяване на оценка?
      A) „Железният светилник“
      Б) „Бай Ганьо журналист“
      B) „Балкански синдром“
      Г) Иронията е водеща и в трите произведения.

9. В кое произведение се преплитат пародийното и фантастичното?         
      А)  „Дърво без корен“   
      Б)  „Железният светилник“
      В) „Балкански синдром“
      Г) „Бай Ганьо журналист“

10. В коя творба се откриват измеренията на възвишеното и трагичното?        
      А) „Балкански синдром“
      Б) „Бай Ганьо журналист“
      В)  „Повест“  
      Г) „Железният светилник“

11. Типични особености на кое от посочените литературни направления може да се открият във всички текстове?
      A) експресионизъм
      Б) постмодернизъм
      B) реализъм
      Г) символизъм

12. Кое твърдение НЕ е вярно?      
      A) Образите на Лазар Глаушев и Ния в „Железният светилник“ са идеализирани.
      Б) В „Бай Ганьо журналист“ са изобразени антигероите на следосвобожденската епоха.
      B) „Балкански синдром“ е сатирична комедия, принадлежаща към театъра на абсурда. 
      Г) „Балкански синдром“ разкрива духовното превъзходство на родния над чуждия свят.

13. Образът на „малкия човек“ се откроява в: 
      А) „Бай Ганьо журналист“   
      Б) „Балкански синдром“
      В) „Железният светилник“
      Г) „Нежната спирала“

14. Кое твърдение е вярно?          
      A) Образът на Бай Ганьо е художествено-публицистично обобщение на негативното в обществената действителност през 90-те години на XIX век.
      Б) В „Балкански синдром“ е пресъздадено времето на т.нар. гласност и преустройство през 50-те години на XX век.
      B) Майсторът резбар Рафе Клинче е един от водачите на борбата за национално самоопределяне.
      Г) Романът „Железният светилник“ се състои от три части, всяка от които започва с епиграф от народна песен.

15. В коя творба е използван композиционният похват „разказ в разказа“?          
      А) „Железният светилник“
      Б) „Гераците“
      В) „Бай Ганьо журналист“    
      Г) „Тютюн“

16. Кое от посочените твърдения за езика в трите творби НЕ е вярно?
      A) И в трите творби присъства простонародната реч, но с различни функции.
      Б) В Бай-Ганьовата журналистика високопарните изрази се преплитат с разговорни.
      B) „Балкански синдром“ изобилства от езикови игри, които насочват към преобърнатите ценности.
      Г) В „Железният светилник“ стиловите сблъсъци между диалект и книжовен език са най-отчетливи.

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А; 5-В; 6-Г; 7-Б; 8-А; 
9-В; 10-Г; 11-В; 12-Г; 13-Б; 14-А; 15-В; 16-Г; 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave