Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 


ТЕСТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
СЛОЖНО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ

 

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5.
          Времето захладня. Вятърът спря и от дърветата вече не капеха листа. Из въздуха запрехвърчаха малки снежинки. Те танцуваха по сивото небе, а после бавно падаха на замръзналата и студена земя. Беше доста самотно. Никой не нарушаваше тишината, всички се бяха изпокрили някъде.

1. В кой ред връзката между думите е съчинителна?
      A) времето захладня
      Б) малки снежинки
      B) доста самотно
      Г) замръзналата и студена

2. Колко съчинителни връзки има в изречението?
          Те танцуваха по сивото небе, а после бавно падаха на замръзналата и студена земя.
      A) една
      Б) две
      B) три
      Г) четири

3. В текста има:
      A) три прости и три сложни изречения
      Б) две прости и четири сложни изречения
      B) едно просто и пет сложни изречения
      Г) четири прости и две сложни изречения

4. Колко сложни съчинени изречения откривате в текста?
      A) едно
      Б) две
      B) три
      Г) четири

5. В кое по ред изречение от текста свързването между простите изречения е безсъюзно?
      A) второто
      Б) четвъртото
      B) петото
      Г) шестото

6. Чрез съюза и във второто изречение се изразява:
      A) противопоставяне на действията
      Б) последователност на действията
      B) съпоставяне на действията
      Г) едновременност на действията

7. В кой ред има грешка?
      A) Ще влизаш ли, или ще си тръгваш?
      Б) Никой ни е чул крадеца ни го е видял.
      B) Погледна ни, усмихна се и сведе глава.
      Г) Нито го искам, нито ми трябва.

8. В кой ред има грешка?
      A) Какво се е случило, та си така радостен?
      Б) Дълго мисли и накрая реши да помогне.
      B) Той дали ще си признае, или ще си мълчи?
      Г) Доста се потруди ама не му стигна времето.

Къде има пунктуационна грешка? (Общо условие за задачи 9 – 11.)

9.
      А) И момчетата, и момичетата, и техните учители останаха доволни от концерта.
      Б) На момчетата и момичетата концертът им хареса, и си отидоха доволни.
      В) Момчетата и момичетата ръкопляскаха възторжено и учителите им не можеха да ги укротят.
      Г) Момчетата и момичетата най-после си тръгнаха и учителите им ги придружиха до спирката.

10.
      А) Дали ще вали, или и днес ще е слънчево?
      Б) Няма да вали, а ще е слънчево.
      В) Няма да вали, но няма и да е слънчево.
      Г) Ще вали ли или ще е слънчево?

11. 
      А) Ще уча и няма да излизам.
      Б) Няма да уча, но няма и да излизам.
      В) Най-напред ще си науча, а след това ще изляза.
      Г) Дали да уча или да изляза?

12. Къде НЯМА пунктуационна грешка?
      А) И тя и брат й са мои добри приятели.
      Б) Тя и брат й са мои добри приятели, и често прекарваме времето си заедно.
      В) Нито тя нито брат й имат свободно време.
      Г) Не познавам нито нея, нито брат й.

13. Кое от изреченията е сложно съчинено?
      A) Тя обаче се разсърди от предложението ни.
      Б) Той я покани, обаче тя му е сърдита.
      B) Предложението ни обаче не й хареса.
      Г) Поканата ни обаче я разсърди.

 

 

 

 

Отговори:
1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В; 5-Г; 6-Б; 7-Б; 8-Г; 9-Б; 10-Г; 11-Г; 12-Г; 13-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave