ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
Слято, полуслято и разделно писане при прилагателните имена

1. Коя от думите е написана НЕПРАВИЛНО?
а) елин-пелиновски
б) немили-недраги
в) жълто-черно
г) цял-целеничък

2. В кое от посочените словосъчетания НЕ е допусната правописна грешка?
а) десет дневна екскурзия
б) двайсет-дневна почивка
в) 15 дневна програма
г) тридесетдневна отпуска

3. В коя от сложните думи е нарушено правилото за полуслято писане?
а) научнопопулярен
б) научноизследователски
в) научнотехнически
г) научно-художествен

4. Слято се пишат сложни прилагателни имена:
а) образувани от сложно съществително собствено име, което завършва на -ски, -ска, -ско.
б) образувани от сложно съществително собствено име, което завършва на -ов, -ев.
в) със съкратена първа основа.
г) чиито съставки са с близко или противоположно значение.

5. Полуслято се пишат сложни прилагателни имена:
а) образувани от сложно съществително собствено име, което завършва на -ов, -ова, -ово и -ев, -ева, -ево.
б) назоваващи селища и образувани от сложни съществителни собствени имена, които завършват на -ов и -ев.
в) при които първата съставка е титла или звание, а втората – собствено име.
г) завършващи на -ски и -ен и образувани от съгласувано определение и определяемо.

6. Кое географско име е написано правилно?
а) Васил-Друмево
б) Капитанандреево
в) Генерал-Тошево
г) Източни Родопи

7. Посочете вярно изписания ред.
а) Алекоконстантиновите фейлетони
б) Димитър-Димова творба
в) Димитър-Талевски роман
г) Николавапцарови стихове

8. Посочете НЕВЯРНО изписания ред.
а) културнопросветен
б) вътрешнополитически
в) историко-революционен
г) вечнозелен

9. Географски имена, образувани от прилагателно и съществително собствено име, се пишат:
а) слято
б) полуслято
в) разделно
г) в зависимост от местния диалект

10. Слято НЕ се пишат:
а) Сложни прилагателни имена, образувани от съединяването на бройно или редно числително и съществително име.
б) Сложни прилагателни имена, завършващи на -ски и -ен и образувани от съгласувано определение и определяемо.
в) Сложни прилагателни, чиито съставки са с близко или противоположно значение.
г) Сложни прилагателни имена, съставени от наречие и прилагателно, свързани със съединителна гласна.

11. Посочете вярно изписания ред.
а) тъмно-кафяв
б) кандидат-студентски
в) научнотехнически
г) светлочервен

12. Посочете НЕВЯРНО изписания ред.
а) външноикономически
б) научно-популярен
в) военноисторически
г) културно-масов

13. Коя от думите е написана НЕПРАВИЛНО?
а) синьозелен
б) министърпредседателски
в) елинпелиновски
г) културно-битов

14. Коя от думите е написана правилно?
а) научнохудожествен
б) чернобял
в) военно-полицейски
г) бързо-преходен

15. Посочете НЕВЯРНО изписания ред.
а) Нова година
б) Генерал Тошево
в) Бяла Слатина
г) Долна Баня

 

 

 

 

 

Отговори:
1-а; 2-г; 3-в; 4-а; 5-а; 6-г; 7-б; 8-а; 9-в; 10-в; 11-г; 12-б; 13-а; 14-в; 15-г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave