Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ

 

Прочетеше текста и решете задачи 1 - 4.
Липо изтри мокрите си очи, пийна водица от кладенчето. [...] Като излезе из гората, той се спря и погледна надолу. От срещния връх се спущаше прашен път и се простираше покрай реката като платно. По него бавно слизаше конник и пееше.
                                                                                                                                (Елин Пелин)

1. Текстът е предназначен за:
      A) медийно общуване 
      Б) научно общуване
      B) естетическо общуване 
      Г) битово общуване

2. В текста има елементи:
      A) на описание и на повествование
      Б) само на описание 
      B) на повествование и на разсъждение
      Г) само на повествование

3. С глаголите изтри, пийна и излезе се изразяват:
      A) едновременни действия, ставащи в момента на говоренето
      Б) последователни действия, извършвани след момента на говоренето
      B) едновременно осъществявани действия в минал момент
      Г) последователни действия, ставащи преди момента на говоренето

4. Едновременно ставащи минали действия в текста се изразяват чрез глаголите:
      А) се спущаше, излезе 
      Б) слизаше, пееше
      В) се спря, се спущаше 
      Г) изтри, се простираше

Прочетете текста и решете задачи 5-8.
Древните траки населявали Горнотракийската равнина няколко хилядолетия пр.Хр. Именно траките дали на местността това наименование. В поемите на Омир тази земя се определя като изключително плодородна, като място, където се отглеждат големи стада от овце и коне. Особено конете, които се използвали за различни цели, включително за надбягване при състезания, според древногръцкия поет били „бързи като вятъра“. Траките се занимавали основно със земеделие. Произвеждали зърнени култури, но били също така много добри в отглеждането на лозя. Тракийското вино било прочуто.

5. Текстът е откъс от:
      A) научна статия
      Б) информационна бележка
      B) художествен разказ 
      Г) медийна статия

6. В текста са използвани:
      A) преизказни глаголни форми и глаголни форми в минало свършено време на изявително наклонение
      Б) глаголни форми в сегашно време на изявително наклонение и преизказни глаголни форми
      B) глаголни форми в условно наклонение и преизказни глаголни форми
      Г) преизказни глаголни форми и глаголни форми в повелително наклонение

7. В текста чрез глаголи в сегашно време на изявително наклонение се представят:
      A) последователно извършвани действия
      Б) действия, осъществявани в момента на говоренето
      B) действия, чието извършване предстои
      Г) действия, станали преди момента на говоренето

8. Чрез преизказни глаголни форми в текста се изразява:
      A) последователност от действия, на които авторът е очевидец
      Б) възможност за осъществяване на действия при определени условия
      B) несвидетелско отношение на автора към отдавна станали събития 
      Г) зависимост на действията от волята на говорещото лице

Прочетеше текста и решете задачи 9 - 14.
Появил се нов водач на недоволните - Ивайло, известен с прозвището Бърдоква или Лахана, пастир на свине. Той вярвал, че е предопределен от Бога да спаси своя народ от бедите. С дружината си разбил няколко татарски орди и славата му привлякла много нови воини. Тогава се отправил към Търново и при сражението убил цар Константин Асен. Започнал обсада на престолния град.

9. Коя е темата на текста?
      A) Ивайло Бърдоква - пастир на свине
      Б) Действията на Ивайло - водач на недоволните
      B) Нови воини в дружината на Ивайло
      Г) Ивайло прави обсада на престолния град

10. В текста преобладават елементи на:
      A) описание
      Б) описание и разсъждение
      B) повествование
      Г) описание и повествование

11. От коя тематична област е текстът?
      А) география
      Б) български език
      B) история 
      Г) биология

12. Текстът е:
      A) художествен 
      Б) разговорен
      B) медиен 
      Г) научен

13. Какви глаголни форми преобладават в текста?
      А) преизказни глаголни форми
      Б) глаголи в изявително наклонение
      В) глаголи в условно наклонение
      Г) глаголи в повелително наклонение

14. С какво друго глаголно време могат да се изразят действията в текста?
      A) бъдеще време
      Б) сегашно време
      B) минало неопределено време
      Г) минало предварително време

 

 

 

Отговори: 
1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б; 5-А; 6-Б; 7-Г; 8-В; 9-Б; 10-Г; 11-В; 12-Г; 13-А; 14-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave