Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…


ТЕСТ
СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 

      Текст 1

      Пред дама, на поляната, имаше един голям продълговат, тежък камък. Той беше останал от една стълба, която бяха поправяли, и от месеци се валяше там.
      – Защо не приберете тоз камък? – каза Васил. – Колко пъти съм казал. Все тук ли ще го гледам?
      За да се дигне камъка, трябваха най-малкото четирима души, но чичо Митуш не понесе думите на Васил и само с Аго, като се напъваха и пъшкаха, довлякоха камъка до край стената. Дори подложиха под него от едната и от другата страна по един по-малък камък и направиха нещо като пейка. На тая пейка, на камъка, седна чичо Митуш, когато свършиха, да си почине.
      Още на другия ден чичо Митуш се почувства недобре, на третия – стана още по-зле и легна. Някои казаха, че чичо Митуш настинал, когато, изпотен и морен, седнал да си почине на студения камък. Може би затуй Галунка, изплашена, неспокойна, се грижеше още повече за чичо Митуш. Но тя беше с добро сърце и би се погрижила и без туй за него. Тя го тури да легне, зави го, запали му огън. Приглеждаше го, донасяше му нещо да хапне.
                                                                                     (Й. Йовков, из „При своите си“)

      Текст 2
      дам м. Диал. Обор.
      приглеждам гл. Остар. и диал. Наглеждам, полагам грижи, погрижвам се периодично за някого или нещо.

1. С коя дума може да заместите тури в изречението, без да се променя смисълът?
Тя го тури да легне, зави го, запали му огън.
………………………………………………………………………………………………….............................................

2. Каква е връзката между текст 1 и текст 2?
      а) Двата текста имат една и съща тема. 
      б) Текст 2 допълва информацията в текст 1. 
      в) Текст 1 илюстрира информацията от текст 2.
      г) Текст 2 улеснява разбирането на текст 1.

3. Извадете глаголите от подчертаната част и им направете морфологичен анализ.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

4. Препишете от първия текст едно изречение, в което са използвани преизказни форми.
Подчертайте тези форми.

………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

5. Довършете твърдението.
В текст 1 чрез преизказните форми се съобщава за действия,
………………………………………
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

6. Извадете от текста формата за условно наклонение и й направете морфологичен анализ.
………………………………………………………………………………………………….............................................

7. С кое от изреченията се изразява много настойчива покана?
      а) Бихте ли ми се обадили!
      б) Моля ви, дами, да се обадите.
      в) Обадете се непременно!
      г) Намерете начин да ми се обадите.

8. С кое от изреченията се изразява най-голяма убеденост, че действието ще се извърши?
      а) Утре ще отидем на гости.
      б) Утре може да отидем на гости.
      в) Утре отиваме на гости.
      г) Утре щяхме да отидем на гости.

9. Съставете изречения, с които да изразите:
      а) молба
………………………………………………………………………………………………….............................................
      б) препоръка
………………………………………………………………………………………………….............................................
      в) забрана
………………………………………………………………………………………………….............................................

10. В кое изречение глаголната форма е употребена неправилно?
      а) Всяко лято той ходил при баба си на село, за да й помага в градината.
      б) Госпожо Христова, бихте ли позвънили на този телефон след срещата.
      в) За допълнителна информация да напишем писмо до организаторите.
      г) Неразбрали шегата в думите на говорещия, момчетата се обидиха.

11. Препишете текста, като представите действията в него от позицията на несвидетели.
      Широкото шосе, което излизаше от града и пресичаше полето, беше пусто. Не се виждаха нито коли, нито хора по него. Асфалтовата настилка, нажежена от слънцето, се белееше и трептеше от маранята. Старите тополи, които се редяха от двете му страни, бяха посивели от прах.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

Отговори:
1. сложи; Тя го сложи да си легне, зави го...
2. г.
3. имаше – гл., 3 л., ед.ч., мин. несв. вр., изявит. накл., от имам – 3 спр.; беше останал – гл., Зл., ед.ч., мин. предв. вр., изявит. накл., от остана – 1 спр.; бяха поправяли – гл., 3 л., м.ч., мин. предв. вр., изявит. накл., от поправям – 3 спр.; се валяше - гл., 3 л., ед.ч., мин. несв. вр., изявит. накл., от валям – 3 спр.; не приберете – гл., 2 л., мн.ч., сег. вр., повел, накл., от прибера – 1 спр.; съм казал – гл., 1 л., ед.ч., мин. неопр. вр., изявит. накл., от кажа – 1 спр.; ще гледам – гл., 1 л., ед.ч., бъд. вр., изявит. накл., от гледам – 3 спр.
4. Някои казаха, че чичо Митуш настинал, когато, изпотен и морен, седнал да си почине на студения камък
5. В текст 1 чрез преизказните форми се съобщава за действия, на които говорещите не са били свидетели.
6. би се погрижила – гл., 3 л., ед.ч., условно накл., от да се погрижа – 2 спр.,
7. в.
8. в.
9. молба – Подайте ми солницата, ако обичате! препоръка – Препоръчвам Ви да посетите нашия музей! забрана – Не влизайте там!
10. а
11. Широкото шосе, което излизало от града и пресичало полето, било пусто. Не се виждали нито коли, нито хора по него. Асфалтовата настилка, нажежена от слънцето, се белеела и трептяла от маранята. Старите тополи, които се редели от двете му страни, били посивели от прах.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave