Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
ТЕКСТЪТ И ОБЩУВАНЕТО

 

1. Кое НЕ е характеристика на репортажа?
      A) ясно формулирана лична позиция 
      Б) лаконично поднесена информация
      B) образност и емоционалност
      Г) точност на използваните факти

2. В медийните текстове, предназначени да информират, преобладават:
      A) реторични въпроси
      Б) изрази с преносна употреба
      B) съобщителни изречения 
      Г) възклицателни изречения

3. На кой въпрос НЕ е задължително да отговаря информационната бележка?
      A) Какво се случва?
      Б) Кога се случва?
      B) Кои са участниците?
      Г) Как се случва?

Прочетете текста и решете задачи 4-8.

          Селцето димеше синкав дим, вглъбено в себе си, потънало във вълчи преспи. По пъртините скриптяха конски шейни, дворовете червенееха от недалечната Коледа. По стрехите се ветрееха разпънати свински кожи, натъпкани с пшеничени трици, за да изтеглят маста от тях. Моята къща студенее. [...] Някой е задигнал мамула, виждат се дирите му в снега – как е дошъл, поразтъпкал се е [...] и после се е върнал обратно. Първата ми работа бе да нацепя дърва, да напаля печката, сетне направих клопката за сойки, разринах снега с лопатата до улицата, дето крави отиваха на водопой към реката.

Йордан Радичков 

4. Посочете кое твърдение НЕ е вярно.
      Текстът е художествен, защото:
      A) Употребени са изрази с преносно значение. 
      Б) Описанието е художествено.
      B) Поражда у читателите естетическа наслада.
      Г) Съдържа информация за зимата като сезон.

5. Кое твърдение е вярно според текста?
      A) По пъртината скриптят волски шейни.
      Б) Някой е задигнал пшеницата.
      B) Скоро са празнували Коледа.
      Г) Първата работа на героя е да изчисти снега до улицата.

6. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
      A) Авторът подготвя клопка за синигери.
      Б) Над селцето се издига синкав дим.
      B) По снега се виждат дирите на крадеца.
      Г) По улицата крави вървят към реката.

7. В кой ред са употребени думи с преносно значение?
      A) моята къща студенее 
      Б) отиваха на водопой
      B) пшеничени трици 
      Г) направих клопка

8. Подчертаната дума в израза селцето..., вглъбено в себе си е:
      A) сравнение
      Б) олицетворение
      B) повторение 
      Г) епитет

9. Думата медия означава:
      A) вестник
      Б) списание
      B) посредник
      Г) социална мрежа 

10. В кой ред има особеност на медийния текст?
      А) Информира за теми от неофициалното всекидневно общуване.
      Б) Разпространява се чрез средствата за масова комуникация. 
      В) Представя еднозначно сведения за предмети, явления и процеси.
      Г) Отличава се със стандартно оформление.

11. Кое от посочените е характеристика на интервюто?
      A) обобщеност 
      Б) информативност
      B) абстрактност 
      Г) научна достоверност  

Прочетете текста и решете задачи 12 – 17.

          Мария Костова ще играе в театрална постановка в Берлин. Актрисата заминава за немската столица заедно със своите колеги Петър Георгиев и Даниела Иванова. Там те ще представят пиесата „Любовни недоразумения“ на режисьора Кирил Стоянов. Той ще придружава актьорите и ще бъде с тях на срещата им с публиката на 26 ноември след края на представлението. Режисьорът е и автор на пиесата.

Из печата

12. Кое е вярно според текста?
      A) Режисьорът Кирил Стоянов ще участва в представлението.
      Б) Режисьорът Кирил Стоянов ще се срещне с публиката преди представлението.
      B) Режисьорът Кирил Стоянов ще е с артистите след представлението.
      Г) Режисьорът Кирил Стоянов няма да е с артистите след представлението.

13. Кое е вярното твърдение?
      А) Автор на „Любовни недоразумения“ е Кирил Стоянов. 
      Б) Постановката ще се играе в Брюксел.
      В) Пиесата е авторски спектакъл на Мария Костова.
      Г) На 26 октомври в Берлин ще се играе българска пиеса.

14. Кое от посочените заглавия е подходящо за текста?
      A) Мария Костова заминава за Берлин
      Б) Среща на режисьора Кирил Стоянов с публиката
      B) „Любовни недоразумения“
      Г) Спектакъл на режисьора Кирил Стоянов в Берлин

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Информацията в текста НЕ дава отговор на въпроса:
      A) Какво?
      Б) Къде?
      B) Кога?
      Г) Защо?

16. Кое от посочените НЕ е характерно за текста?
      A) актуалност
      Б) емоционалност
      B) краткост
      Г) информативност

17. Видът на текста е:
      A) репортаж 
      Б) интервю
      B) информационна бележка 
      Г) коментар

 

 

 

 

 


Отговори:
1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Г; 5-Г; 6-А; 7-А; 8-Б; 9-В; 10-Б; 
11-Б; 12-В; 13-А; 14-Г; 15-Г; 16-Б; 17-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave