Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

 

1. В кой ред НЕ е посочен функционален стил?
   A) художествен стил 
   Б) песенен стил
   B) научен стил
   Г) разговорен стил

2. Кое твърдение е НЕВЯРНО?
Стилът включва система от следните езикови средства:
   A) лексикални
   Б) фонетични
   B) граматични
   Г) пунктуационни

3. В кой от изразите има стилистична отсянка?
   A) бленуван спомен 
   Б) красива картина
   B) висока планина 
   Г) цветна градина

4. В кой от изразите НЯМА стилистична отсянка?
   A) правописно правило 
   Б) езикова норма
   B) дълго пътешествие 
   Г) функционален стил

5. Кои от посочените начини за изразяване са характерни за индивидуалния стил?
   А) начини за изразяване, предпочитани в семейна среда
   Б) начини за изразяване, предпочитани в писмени текстове
   В) начини за изразяване, предпочитани в научни текстове
   Г) начини за изразяване, предпочитани от конкретна личност

6. В кой ред са посочени разновидности на книжовния език?
   A) функционални стилове
   Б) изречения по цел на изказване
   B) текстове - описание, повествование и разсъждение
   Г) части на речта и части на изречението

7. За кой стил се отнасят характеристиките: общуването е предимно устно, осъществява се в семейна среда или в приятелски кръг?
   A) за официално-деловия стил 
   Б) за разговорния стил
   B) за научния стил
   Г) за художествения стил

8. Кое от посочените НЕ е средство за определяне на стила на текста?
   A) анализ на речевата ситуация
   Б) определяне на вида на общуването
   B) откриване на изразни средства със стилистична отсянка
   Г) изясняване на правописа на текста

Прочетеше текста и решете задачи 9-12.
- Брат ми, знаеш ли, днес по български четохме един текст. За някакво много интересно цвете, дето може да се съживи. Забравих му името.
- Сериозно? И как възкръсва?
- Ами никне наново. Почва да си расте пак. 
- И къде е това?
- Къде расте ли? Тук, в България.
- Еха! 

9. Към кой от стиловете ще отнесете текста?
   A) художествен стил
   Б) научен стил
   B) разговорен стил
   Г) публицистичен стил

10. Кои са участниците в диалога?
…………………………………………………………………………………………………

11. Кои думи в диалога са синоними?
…………………………………………………………………………………………………

12. Определете вида на изреченията по цел на общуване и по състав.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

 

 

Отговори: 
1-б; 2-г; 3-а; 4-в; 5-г; 6-а; 7-б; 8-г; 
9 - разговорен; 
10 - двама братя; 
11 - съживи-възкръсва; 
12 - прости,1 сложно, преобладават въпросителни изречения по цел на общуване;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave