Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
„ЗИМНИ ВЕЧЕРИ“

 

   1. Какъв е образът на града в „Зимни вечери“?
          A) „трепетни зори обаждат ден в разтленний град“
          Б) „трепти умората на сънний град“
          B) „като черна гробница“, „пуст и мрачен“
          Г) „едничък дом на мойта скръб бездомна“

   2. „Зимни вечери“ на Христо Смирненски е:
         A) лирически цикъл
         Б) епическа поема
         B) лиро-епическа поема
         Г) лиро-епически цикъл

   3. Кое твърдение НЕ е вярно?
         A) Лирическият субект в „Зимни вечери“ се отличава с духовна сила и стоицизъм пред житейските несгоди.
         Б) Темата за погубеното детство не е основна в цикъла, но е разгърната чрез включените детски образи.
         B) В „Зимни вечери“ е представен един от основните проблеми в поезията на Смирненски – отношението човек – град.
         Г) Гладът, мизерията, болестите, непосилният труд и смъртта са резултат от надмощието на пустия и мрачен град.

    4. Кой е лирическият говорител в „Зимни вечери“?
         A) участник в трагичните случки от цикъла
         Б) безразличен към човешките трагедии
         B) свидетел на човешките трагедии
         Г) слушател на разказ за човешки трагедии

   5. С кое литературно направление е свързано творчеството на Христо Смирненски?
         А) постсимволизъм
         Б) диаболизъм
         В) експресионизъм
         Г) социален реализъм  

   6. Кое твърдение е вярно?
         A) Цикълът „Зимни вечери“ е галерия от ярки и неповторими картини на благополучното градско битие на „малкия човек“.
         Б) Произведението е построено върху контраста и противоречието между бляскавия градски център и приличащата на гробница градска периферия.
         B) Темата за състраданието и съпричастието се реализира и чрез фигурата на лирическия говорител – свидетел на неволите на бедните и изтерзаните.
         Г) Фигурата на лирическия говорител е дискретно въведена в уводната строфа на първия фрагмент от цикъла „Зимни вечери“.

   7. Защо Смирненски НЕ описва портрета и индивидуалните качества на лирическите субекти в „Зимни вечери“?
         A) Безпомощни да променят битието си, те са слаби, пречупени от живота хора.
         Б) Те са обобщаващите образи на различни типове социално нещастие.
         B) Те са безлични, обществено ненужни, аутсайдери, маргинализирани.
         Г) Те са враждебно настроени, разкъсват духовните връзки със семействата си.

   8. Кое твърдение е вярно?
         A) „Зимни вечери“ се състои от фрагменти, които обединяват различни аспекти на битието на „малкия“ човек в градската периферия.
         Б) „Зимни вечери“ внушава, че в града са невъзможни безприютността, скиталчеството и мъченическото съществуване.
         B) В „Зимни вечери“ образите на жертвите на града са индивидуализирани и се отличават със специфични черти.
         Г) Лирическите герои в „Зимни вечери“ са изобразени като страдалци, които се борят за щастие и преследват мечтите си.

   9. Коя е темата на „Зимни вечери“?
         A) градът и социалният диалог между прослойките
         Б) градът и прогресивното му влияние върху човешката участ
         B) градът и животът на човека от крайните квартали
         Г) градът и човекът като творец на личната си съдба

   10. Какво НЕ се постига с описанието на градското пространство в първия фрагмент на „Зимни вечери“?
         A) внушение за човека като пасивна жертва на града
         Б) усещане за неопределеност, хаос и неизвестност в бъдещето
         B) внушение за предстоящия бунт на човек от градските покрайнини
         Г) усещане за разпад на света, за безпомощност и безизходица

   11. Кое твърдение НЕ е вярно?
         A) Водещи в поезията на Христо Смирненски са темите за социалното разслоение в града, за безпомощността на „малкия“ човек, за всевластната смърт.
         Б) В „Зимни вечери“ Христо Смирненски не трансформира символистичния художествен модел – представя страданието на „модерната душа“.
         B) Христо Смирненски е първият голям пролетарски поет в българската литература през 20. век, откроил темата за социалната революция.
         Г) През 20-те години на 20. век Христо Смирненски се откроява като поет, въвел за първи път образа на града като конкретно социално пространство.

   12. Какво НЕ символизира мъглата в „Зимни вечери“?
         A) човешкия свят на сенки и задгробни фигури
         Б) разрешими социални проблеми
         B) ограбените и опустошени човешки души
         Г) задушливата атмосфера на града гробница

   13. Каква идея е внушена със сравнението в първия фрагмент: „Като черна гробница и тая вечер / пуст и мрачен е градът...“?
         A) Човекът изповядва копнежите и надеждите си за щастие и топлота.
         Б) Градът физически и нравствено унищожава обитателите на крайните квартали.
         B) Лирическият говорител е примирен с урбанистичната действителност.
         Г) Зимният мрак и мъглата са пространство на усамотение и покой.

   14. Градът в лириката на Христо Смирненски НЕ е пространство на:
         A) нравствена и физическа деградация
         Б) враждуващи социални прослойки
         B) социална хармония и оптимизъм
         Г) похитена и унищожена красота

   15. Кое твърдение за „Зимни вечери“ е вярно?
         A) Един от ключовите мотиви е за преодоляването на страданието.
         Б) В цикъла изпъква опозицията между варварството и цивилизацията.
         B) Произведението на Христо Смирненски се състои от пет фрагмента.
         Г) В „Зимни вечери“ присъстват особености на постсимволизма.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. В); 2. А); 3. А); 4. В); 5. А); 6. В); 7. Б); 8. А); 9. В); 10. В); 11. Б); 12. Б); 13. Б); 14. В); 15. Г);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave