Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ХУДОЖЕСТВЕН, РАЗГОВОРЕН И ОФИЦИАЛНО ДЕЛОВИ ТЕКСТ

 

      1. Текстовете на литературните произведения – разкази, романи, стихотворения, могат да се определят като:
          А) художествени
          Б) разговорни
          В) официално-делови
          Г) научни

      2. Разговорните текстове се използват в ежедневието, в диалог с близки и добре познати хора.
          А) Вярно
          Б) Грешно

      3. Официално-деловите текстове се използват преди всичко в художествената литература.
          А) Вярно
          Б) Грешно 

      4. Художествено изразно средство, при което на неживи обекти се придават човешки черти, се нарича:
          А) термин
          Б) епитет
          В) олицетворение
          Г) сравнение

      5. Основната функция на езика е да дава информация, да предава човешкия опит, да спомага хората да се разбират помежду си.
          А) Грешно
          Б) Вярно

      6. Кои твърдения за двете изречения са верни? 
          ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
          1. В началото съществувал само вечният, безграничен и непрогледен Хаос, а Хаос сътворил всичко оживотворяващия Ерос.
          2. В началото съществувал само Хаос, а Хаос сътворил Ерос.

          А) Второто изречение звучи информативно, но не и въздействащо.
          Б) Първото изречение съдържа епитети, които правят изказа жив и въздействащ.
          В) И двете изречения звучат информативно, но не и въздействащо.
          Г) И двете изречения звучат художествено.

      7. Какъв е видът на текста?
          – Брат ми, чу ли каква буря вилня тази нощ?
          – Лелеее, страшничко беше, хич не успях да мигна след нея!

          А) Текстът е официално-делови.
          Б) Текстът е художествен.
          В) Текстът е разговорен.
          Г) Текстът е научен.

      8. Литературата е словесно изкуство, тя работи с думите, които всички ние използваме, но творците (поети и писатели) умеят чрез думите да: 
          ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

          А) предизвикват емоции и размисли
          Б) съобщават новини
          В) създават образи и усещания
          Г) анализират научни теми

      9. Какъв е видът на текста?
          Уважаема госпожо Иванова,
          Моля да извините отсъствията на дъщеря ми за 29.10.2023 г., поради семейни причини.
          Благодаря предварително!
          30.10.2023 г.                                                                    Петя Петрова

          А) Текстът е художествен.
          Б) Текстът е официално-делови.
          В) Текстът е научен.
          Г) Текстът е разговорен.

      10. Допълни твърдението с подходящата дума, която обяснява особеностите на разговорния текст. Можеш да избираш между: неангажиращо, неофициално, нетрадиционно, некултурно
          Ако разговорът протича в семейна среда, то текстът, който създават участниците, е разговорен, а общуването им е …………………………..

      11. Чрез официално-деловите текстове отделният човек общува с:
          А) роднините
          Б) институциите
          В) животните
          Г) книгите

      12. Кои два типа текст са смесени в цитата?
          При силен вятър всички граждани се задължават да прибират нестабилни вещи от балконите си. А вятърът шуми тихичко и воденичката също тъй тихо дрънка, сякаш шепне някому нещо.

          А) разговорен и художествен
          Б) художествен и официално-делови
          В) научен и художествен
          Г) официално-делови и разговорен

      13. Допълни липсващата дума.
          Забрани, закони, членове, алинеи се срещат в ……………………………………текстове.

      14. Свържи текста с вида му.
          А) Гаранционният срок тече от датата на покупката. Гаранцията важи за срок от 3 г. – ……..
          Б) Слънце с магия на златен фонтан изригва от мекия свод разлюлян... – ………
          В) Делфините са най-интелигентните бозайници на Земята след човека. – …………
          Г) Тате, пробвал ли си пълнозърнести спагети с пармезан? Ммм, страшно са вкусни! – ……….

          1. художествен текст
          2. официално-делови текст
          3. научнопопулярен текст
          4. разговорен текст

      15. Попълни празното място в изречението с най-подходящия термин.
          В документите езикът е точен и ясен, използват се думи в пряко значение, без да се изразява емоционално отношение, а изреченията по цел на изказване са …………………………………..

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА: 
1. А); 2. А); 3. Б); 4. В); 5. Б); 6. А), Б); 7. В); 8. А), В); 9. Б); 10. неофициално
11. Б); 12. Б); 13. официално-деловите; 14. А) – 2, Б) – 1, В) – 3, Г) – 4; 15. съобщителни

@bgmateriali.com

Изтеглиsave